Hráč Stanisław Lem : inspirace fiktivní recenzí na neexistující publikaci

Název: Hráč Stanisław Lem : inspirace fiktivní recenzí na neexistující publikaci
Variantní název:
  • Stanisław Lem the player : an inspiration by a fictional review of a non-existent publication
Autor: Krob, Josef
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2021, roč. 22, č. Special issue, s. 33-38
Rozsah
33-38
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Lemovo dílo Dokonalá prázdnota je sbírkou recenzí fiktivních autorů na neexistující vědecké práce. Patří sem i přednáška Alfreda Testy proslovená u příležitosti udělení Nobelovy ceny za fyziku. Je to vlastně rekapitulace kosmologického konceptu postaveného na objevu pozapomenuté myšlenky Aristida Acheropoula, která má vysvětlit silentium universi. Proč vesmír mlčí? Proč nám nikdo neodpovídá na naše výzvy posílané do mezihvězdných dálek? Proč je naše pátrání po mimozemských civilizacích neúspěšné? Testa ve své přednášce před posluchače postupně vrství fundamentální otázky vztahu matematiky a fyziky, intertpretaci posledních objevů moderní kosmologie, vysvětlení fyzikálních zákonitostí teorie relativity a kvantové mechaniky včetně metafyzické otázky proč jsou právě takové. Protože Lem staví před čtenáře příběh vědeckého objevu, nabízí se možnost, vzít je zcela vážně nikoli jako fiction, ale jako science a podívat se na jeho jednotlivé komponenty očima soudobé vědy.
Lem's The Perfect Vacuum is a collection of reviews by fictional authors of non-existent scientific papers. This includes a lecture by Alfred Testa delivered on the occasion of the Nobel Prize in Physics. It is actually a recapitulation of a cosmological concept based on the discovery of a forgotten idea of Aristides Acheropoulos to explain the silentium universi. Why is the universe silent? Why does no one answer our calls sent to the interstellar distances? Why is our search for extraterrestrial civilizations unsuccessful? In his lecture, Testa layers before the audience the fundamental questions of the relationship between mathematics and physics, an interpretation of the latest discoveries of modern cosmology, and an explanation of the physical laws of relativity theory and quantum mechanics, including the metaphysical question of why they are just that. Because Lem sets before the reader a story of scientific discovery, the opportunity is offered to take it quite seriously, not as fiction but as science, and to look at its various components through the eyes of contemporary science.
Reference
[1] Martinek, F. (2021): Astronomové objevili planetární systém dvakrát starší než Sluneční soustava. Astronomický informační server [on-line] 2021-1-18, [cit. 11.10 2021], dostupné z < https://www.astro.cz/clanky/exoplanety/astronomove-objevili-planetarni-system-dvakrat-starsi-nez-slunecni-soustava.html >.

[2] Grygar, J. (1997): Vesmír, jaký je, Mladá fronta.

[3] Lem. S. (1983): Alfred Testa: Nová kosmogonie, in Dokonalá prázdnota. Golem XIV, Svoboda.