Obrazy asimilace a sebeuvědomování Židů v prózách Vojtěcha Rakouse a Oty Pavla

Název: Obrazy asimilace a sebeuvědomování Židů v prózách Vojtěcha Rakouse a Oty Pavla
Variantní název:
  • Images of assimilation and self-awareness of Jews in the prose works of Vojtěch Rakous and Ota Pavel
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 35-50
Rozsah
35-50
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie analyzuje a srovnává literární obrazy asimilace Židů na českém venkově na konci devatenáctého a v první třetině dvacátého století v povídkách a črtách Vojtěcha Rakouse (nar. jako Adalbert Österreicher, 1862–1935), které žánrově navazují na povídky z ghetta (Ghettogeschichte) a obrazy židovského sebeuvědomění v období po šoa (holocaustu) v autobiografických a rodinných příbězích a črtách Oty Pavla (nar. jako Otto Popper, 1930–1973), jež rozvíjejí a modifikují původní autorovo publicistické zaměření na portréty vnitřně nejednoznačných osobností. Oba autoři, vědomi si osudu pronásledovaného národa a jeho pokusů o soužití s většinovou společností, používají odlišné literární postupy, avšak v podobné základní dikci, která navazuje na tradice židovské literatury a zároveň vede dialog s dobovými tendencemi v literatuře a umění.
The study analyses and compares the literary images of the assimilation of Jews in the Czech countryside at the end of the 19th century and in the first third of the 20th century in the short stories and features of Vojtěch Rakous (born Adalbert Österreicher, 1862–1935), which follow the genre of short stories from the ghetto (Ghettogeschichte) and images of Jewish self-awareness in the post-Shoah period in the autobiographical and family stories and features of Ota Pavel (born Otto Popper, 1930–1973), which develop and modify the author' original journalistic focus on portraits of the internally ambiguous personalities. Aware of the fate of the persecuted nation and its attempts to coexist with the majority society, both authors use different literary methods, but in a similar basic diction, which follows the traditions of Jewish literature and at the same time leads a dialogue with contemporary tendencies in literature and art.
Reference
[1] ČAPKOVÁ, Kateřina: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. 1. vyd. Praha – Litomyšl: Paseka, 2005. 360 s.

[2] ČAPKOVÁ, Kateřina – KIEVAL, Hillel J. (eds.): Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami. 1. vyd. Praha: NLN, 2022. 453 s.

[3] KACZOROWSKI, Aleksander: Ota Pavel pod povrchem. Přel. Martin Veselka. 1. vyd. Brno: Host, 2020. 336 s.

[4] KIEVAL, Hillel J.: Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918. 1. vyd. Praha – Litomyšl: Paseka, 2011. 400 s.

[5] KREJČOVÁ, Helena – MÍŠKOVÁ, Alena: Poznámky k otázce antisemitismu v českých zemích na konci 19. století. In: HOENSCH, Jörg K. – BIMAN, Stanislav – LIPTÁK, Ľubomír (eds.): Emancipácia židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsku-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1999, s. 45–71.

[6] LUSTIG, Arnošt: Okamžiky. Arnošt Lustig vzpomíná na Otu Pavla. 1. vyd. Zvole u Prahy: Andrej Šťastný, 2003. 307 s.

[7] PAVEL, Ota: Z korespondence. Ed. Milan Ždímal. 1. vyd. Praha: Primus, 1990. 160 s.

[8] PAVEL, Ota: Zlatí úhoři. Ed. Bohumil svozil. 3. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991. 224 s.

[9] RAKOUS, Vojtěch: Vokovičtí a přespolní I. 7. dopl. vyd. Praha: Obelisk, 1926. 269 s.

[10] RAKOUS, Vojtěch: Vokovičtí a přespolní II. 7. dopl. vyd. Praha: Obelisk, 1926. 271 s.

[11] RAKOUS, Vojtěch: Vokovičtí a přespolní III. 7. dopl. vyd. Praha: Obelisk, 1926. 206 s.

[12] SVOZIL, Bohumil: Krajiny života a tvorby Oty Pavla. 1. vyd. Praha: Jiří Tomáš – Akropolis, 2003. 240 s.