Functieverba in Nederlandse verbonominale constructies

Název: Functieverba in Nederlandse verbonominale constructies
Variantní název
Light verbs in Dutch light verbs constructions
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2022, roč. 36, č. 1, s. 47-53
Rozsah
47-53
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
holandsky
Abstrakt(y)
In comparison to the German Funktionsverbgefüge, the Dutch light verbs constructions are usually described from the lexicological point of view and not from the grammatical point of view. This article focuses on a brief characterization of the most frequent Dutch light verbs. These verbs have primarily a grammatical function and their lexical meaning is very. The research questions I try to answer are: How can the Dutch light verbs be characterized? What are the most frequently used light verbs in contemporary Dutch? In characterizing the Dutch verbs, I am partly inspired by the description of the German light verbs by Helbig & Buscha (2001: 79-105). The use of the most frequent light verbs in the Dutch light verbs constructions was verified, among others, with the help of the written corpus of contemporary Dutch (Corpus Hedendaags Nederlands).
Reference
[1] ALBERT-BALÁCZI, Júlia (2000): 'Problemen bij het onderzoek van functionele verbale groepen. Een vergelijkende benadering vanuit het Nederlands en het Hongaars'. In: Leuvensteijn, Arjan van [et al.]: Károli-studies. Hongaarse bijdragen tot de Neerlandistiek. Budapest: KGRE, 102–111.

[2] ANS1 = GEERTS, Guido [et al.] (1984): Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Wolters-Noordhoff.

[3] ANS2 = HAESERYN, Walter [et al.] (1997): Algemene Nederlandse Spraakkunst. De tweede, geheel herziene editie. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn.

[4] ANS3 = Algemene Nederlandse Spraakkunst (2021–). De derde, herziene editie. https://e-ans.ivdnt.org (14.12.2021)

[5] BROEKHUIS, Hans – DIKKEN, Marcel den (2012): Syntax of Dutch. Nouns and Nouns Phrases Volume 2. Amsterdam: Amsterdam University Press.

[6] Corpus Hedendaags Nederlands, https://chn.ivdnt.org/ (17.03.2022)

[7] DE KNOP, Sabine – HERMANN, Manon (2020): Funktionsverbgefüge im Fokus. Berlin: De Gruyter.

[8] DEVOS, Filip (2005): Beloven en beloftes doen: over de concurrentie tussen werkwoorden en verbo-nominale constructies. In: Over taal 44 (2), 34–35.

[9] DuELME (Dutch Electronic Lexicon of Multiword Expressions), http://duelme.clarin.inl.nl (10.02.2022)

[10] HAESERYN, Walter [et al.] (2019): '2.2.2 Zelfstandige werkwoorden, koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden'. In: Algemene Nederlandse Spraakkunst, https://e-ans.ivdnt.org/topics/pid/ans020202lingtopic (25.01.2022)

[11] HELBIG, Gerhard – BUSCHA, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt.

[12] HINDERDAEL, Michael (1980): 'Präpositionale Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Niederländischen'. In: Studia Germanica Gandensia 21, 331–356.

[13] HINDERDAEL, Michael (1987): 'Zum Artikelgebrauch im Deutschen und Niederländischen präpositionalen FVG'. In: Hinderdael, Michael – Van Baelen, Lieven (eds.), Deutsch-Niederländisch kontrastiv: zwei Aspekte aus dem syntaktischen und lexikalischen Bereich. Gent: RUG, 7–48.

[14] KLIMASZEWSKA, Zofia (1983): 'Zu den Funktionsverbgefügen im Deutschen und Niederländischen'. In: Kwartalnik Neofilologiczny 30, 55–66.

[15] KLIMASZEWSKA, Zofia (1992): 'Fraseologie en het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal.' In: Hermans, Th. [et al.]: Handelingen Elfde Colloquium Neerlandicum. Colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 93–106.

[16] KŘÍŽOVÁ, Kateřina [et al.]: Verbonominální konstrukce v němčině a v nizozemštině. Olomouc: VUP.

[17] LECLERCQ, Robert (2007): 'Die Grammatikalisierung der Kategorie Aspekt (ein deutsch-niederländischer Vergleich)'. In: Deutsch als Fremdsprache 2, 90–96.

[18] ONRUST, Margreet (2013): Vermijd de naamwoordstijl! Een onderzoek naar de houdbaarheid van een schrijfadvies. Amsterdam: VU Amsterdam.

[19] VANDEWEGHE, Willy (2013): Grammatica van de Nederlandse zin. Leuven: Garant.