Ke vztahům české a francouzské komparatistiky v meziválečném období : (Václav Tille v kontaktu s Fernandem Baldenspergerem a Paulem van Tieghemem)

Název: Ke vztahům české a francouzské komparatistiky v meziválečném období : (Václav Tille v kontaktu s Fernandem Baldenspergerem a Paulem van Tieghemem)
Variantní název:
  • On the relations between Czech and French comparatistics in the interwar period : (Václav Tille in contact with Fernand Baldensperger and Paul van Tieghem)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 29-39
Rozsah
29-39
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie vyzdvihuje historický význam francouzské komparatistiky a jejich zakladatelů jako byli Fernand Baldensperger, Paul van Tieghem ad., kteří pozitivně ovlivnili srovnávací myšlení o literatuře v slovanském a především českém kontextu. Prostřednictvím dosud nepublikované korespondence českého literárního historika V. Tilleho (1867–1937) s prvním šéfredaktorem Revue de Littérature Comparée F. Baldenspergerem a P. van Tieghemem upozorňuje na jejich neznámou spolupráci, na zájem francouzské strany, aby čeští komparatisté participovali na aktivitách Komise pro mezinárodní literárněhistorické dějiny založené na kongresu v Budapešti 1931. Metodologicky Tieghemovy teze se odrazily až v třicátých letech 20. století u mladší generace české literární komparatistiky, u V. Černého, R. Wellka a F. Wollmana.
The paper accents the historical significance of French comparative literature and its founding fathers, such as Fernand Baldensperger; Paul van Tieghem; etc., who wielded a positive influence on comparative literary thought within the Slavonic, mainly the Czech context. Reaping a considerable benefit from the hitherto unpublished correspondence of the Czech literary historian V. Tille (1867–1937) with P. van Tieghem and F. Baldensperger, the first editor-in-chief of Revue de Littérature Comparée, the study singles out their unexplored collaboration as well as the French aspiration to involve the Czech comparatists in the activities of the Committee for of Literary History established at the International Congress in Budapest in 1931. Methodologically, Tieghem's theses found parallel in the younger generation of Czech literary comparatists: V. Černý; R. Wellek; and F. Wollman.