K vzťahu literárnej vedy a umeleckej literatúry

Název: K vzťahu literárnej vedy a umeleckej literatúry
Variantní název:
  • To the relationship between literary science and artistic literature
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 65-85
Rozsah
65-85
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
História a jej zakomponovanie do kultúrnych dejín konkrétnej spoločnosti a do vývinu spoločenských vied sú úzko prepojené entity. Medzi ne vstupujú, usmerňujú ich aj limitujú reálne okolnosti vyvolané prirodzeným usporiadaním zámerov, potrieb a hodnôt národného spoločenstva. Ide o tie autentické nazeracie a hodnotové prejavy národného spoločenstva, postupmi ktorých sa poznanie v spoločenských vedách formuje do vedomia o sebe ako súbor reálií uskutočnených v konkrétnom čase. Príspevok prináša náčrt vzniku, generačných a individuálnych konceptov predovšetkým slovenskej literárnej vedy. Z predmetov literárnej vedy sa pozornosť venuje výstupom vo forme kolektívnych alebo autorských dejín národnej literatúry. Dejiny slovenskej literatúry sú aj literárnym dejepisom, ktorý vypovedá o odlišných prístupoch a postojoch k predmetu, funkcii, významu a hodnote z poznávania materiálov zahrnutých do predmetu literárnej histórie.
History and its incorporation into the cultural history of a particular society and the development of social sciences are closely linked entities. They are entered into, directed and limited by real circumstances caused by the natural arrangement of the intentions, needs and values of the national community. These are the authentic views and value expressions of the national community, through which cognitive processes in the social sciences form self-awareness as a set of realities realized in a specific time. To the relationship between literary science and artistic literature. The contribution provides an outline of the creation, generational and individual concepts, primarily of Slovak literary science. From the subjects of literary science, attention is paid to outputs in the form of collective or authorial histories of national literature. The history of Slovak literature is also a literary history, which tells about different approaches and attitudes to the subject, function, meaning and value of learning about the materials included in the subject of literary history.