Z generačného literárnovedného výskumu

Název: Z generačného literárnovedného výskumu
Variantní název:
  • From generational literary research
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 135-138
Rozsah
135-138
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Kendra, Milan, ed. K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989: zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 7.-8. decembra 2020 na FF PU v Prešove. II., Interpretačné a intermediálne výzvy. Vydanie: prvé. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2021. 127 stran. Opera litteraria; 17/2021. ISBN 978-80-555-2868-7.
Gavura, Ján, ed. K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989. III., Semiopoetické a tematologické výzvy. Vydanie: prvé. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2021. 138 stran. Opera litteraria; 18/2021. ISBN 978-80-555-2869-4.
Machala, Lubomír. Slovacica litteraria 1. O slovenské literatuře zpoza řeky Moravy. Studia 1986-2020. Vydanie prvé. Fintice: FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2021. 236 stran. Monolit - monografie literárnej vedy. ISBN 978-80-89763-63-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.