Song of a deaf-mute shepherd : a Czech broadside ballad between the oral and printed tradition : an interdisciplinary case study

Název: Song of a deaf-mute shepherd : a Czech broadside ballad between the oral and printed tradition : an interdisciplinary case study
Variantní název:
  • Píseň o jednom hluchoněmém ovčákovi : kramářská píseň mezi orální a tištěnou tradicí : interdisciplinární studie
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 109-132
Rozsah
109-132
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This is a case study of a critical edition and an analysis of one song from a collection of Czech broadside ballads published in the monograph To a Familiar Melody. The following text is an example of an interdisciplinary approach to Czech broadside ballads, combining insights from ethnology, ethnomusicology, linguistics, and literary history. Methodologically, it takes its starting point in twentieth century oral tradition accounts and historical retrospectives. The historical retrospective methodology traces the reception and variation of songs, the tradition of tunes, motifs, or elements of language in different social, territorial and media settings.
Ukázka kritické edice a analýzy jedné písně ze souboru kramářských písní z monografie Má svou známou notu. Text je příkladem interdisciplinárního přístupu ke kramářské písni, zahrnuje poznatky etnologické, etnomuzikologické, lingvistické i literárněhistorické. Východiskem jsou zápisy z ústní tradice 20. století a historický retrospektivní přístup, který sleduje recepci a variabilitu písní, tradici nápěvů, motivů nebo elementů jazyka v různých sociálních, teritoriálních a mediálních prostředích.
Note
This study arose with the institutional support RVO: 68378076, The Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology; Lexikon a gramatika češtiny III - 2023 (MUNI/A/1249/2022); Zkoumání literatury a kultury v intertextových a intermediálních souvislostech - 2023 (MUNI/A/1418/2022).