Environmentální téma v dějinách české a slovenské filosofie doby tzv. reálného socialismu

Název: Environmentální téma v dějinách české a slovenské filosofie doby tzv. reálného socialismu
Variantní název:
  • Environmental theme in the history of Czech and Slovak philosophy during the period of so-called real socialism
Autor: Jemelka, Petr
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2023, roč. 70, č. 1, s. 7-30
Rozsah
7-30
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Zkoumání dějin environmentálně filosofického myšlení v kontextech vývoje společenských poměrů u nás (na rozdíl od zahraničí) dosud stálo poněkud stranou pozornosti. Přitom se jedná o problematiku bytostně filosofickou (řešící vztah člověka a světa), navíc nabývající na naléhavosti v kontextech globální krize prostředí. Text chce přispět k obhajobě názoru, že původní a autentická filosofická tvorba byla a zůstává velmi významnou součástí naší duchovní kultury. Zabývat se dějinami domácího filosofického myšlení má smysl a v konkrétních podobách to může i dnes nabízet pozoruhodné inspirace. Následující retrospektiva usiluje o doplnění obrazu dějin našeho myšlení (filosofie i vědy) o dosud neodhalené detaily a souvislosti a hledá i odpověď na otázku po původnosti myšlení našich autorů. Především jde o konkretizaci historiografického pohledu na některé ne zcela uspokojivě podchycené etapy dějin naší (české i slovenské) filosofie. Z tohoto důvodu se zaměříme na stručnou kritickou reflexi oné dominující (tedy marxistické) filosofie, zatímco podoby myšlení neoficiálního (underground, samizdat) ponecháváme stranou. Za jeden z pozoruhodných zjištěných aspektů můžeme např. považovat převahu slovenských autorů v první polovině normalizačního období (problematika VTR), kterou teprve následně doplnilo úsilí o systematičtější obecně filosofický pohled autorů českých (zejm. R. Kolářský a J. Šmajs). Studie nakonec dospívá v hodnocení etapy "reálného socialismu" (resp. období normalizace) k závěru, že nelze vystačit se zjednodušenou představou o naprostém oficiálním zamlčování environmentálních otázek a popírání reálných problémů a krizových projevů.
Researching the history of environmental philosophical thinking in the context of the development of social conditions in our country (as opposed to abroad) has so far been rather neglected. At the same time, it is an essentially philosophical issue (resolving the relationship between man and the world), which is also gaining urgency in the context of the global environmental crisis. The text defends the opinion that original and authentic philosophical work was and remains a very important part of our spiritual culture. Researching the history of domestic philosophical thought makes sense, and in concrete forms it can offer remarkable inspiration even today. The following retrospective seeks to supplement the image of the history of our thinking (philosophy and science) with details and connections not yet revealed. It also seeks an answer to the question of the originality of our authors' thinking. Above all, it is a concretization of the historiographical view of some not quite satisfactorily captured stages of the history of our (Czech and Slovak) philosophy. Therefore, we will focus on a brief critical reflection of that dominant (Marxist) philosophy, while we leave the forms of thought of the unofficial (underground, samizdat) aside. As one of the remarkable aspects found, for example, we can consider the predominance of Slovak authors in the first half of the normalisation period (problems of the scientific and technological revolution). This was only subsequently complemented by efforts for a more systematic, generally philosophical view by Czech authors (especially R. Kolářský and J. Šmajs). In the assessment of the stage of "real socialism" (or the period of normalization), we conclude that a simplified idea of complete official silence on environmental issues and denial of real problems and crisis manifestations cannot suffice.
Reference
[1] BOLINA, Jan (ed.). Jak mění objevy přírodních věd podmínky lidského života. Materiály ze seminárního setkání mezioborového týmu pro výzkum společenských a lidských souvislostí vědeckotechnické revoluce s pracovníky přírodních věd. Praha: Socialistická akademie a Čs. akademie věd 1968.

[2] BOUČEK, Karel – VIDLÁKOVÁ, Olga. K některým otázkám činnosti orgánů státní správy v péči o životní prostředí. Praha: SZN 1984.

[3] ČEŘOVSKÝ, Jan. Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás. Praha: Sbor ochrany přírody Společnosti Národního muzea v Praze 1965.

[4] DUDA, Emil. Vedeckotechnická revolúcia: (Náčrt problematiky). Bratislava: Obzor 1974.

[5] FILIPEC, Jindřich – FILIPCOVÁ, Blanka. Socialistický způsob života – skutečnost i program. Praha: Horizont 1980.

[6] FILOVÁ, Elena. Reformné procesy v marxistickej filozofii na Slovensku v šesťdesiatych rokoch. Filozofia. 1996, 51(10), s. 679–706.

[7] FRATRIČ, Ignác – CHALUPA, Karol – KRÁLIK, Juraj. Trójsky kôň civilizácie. Bratislava: Obzor 1975.

[8] GÁL, Fedor – ALAN, Josef. Budúcnosť vo svetle prognostiky alebo čo vieme a čo nevieme o budúcnosti. Bratislava: Smena 1983.

[9] HLÁVEK, Andrej. Človek a technika. Filozofia. 1971, 26(6), s. 677–683.

[10] HOHOŠ, Ladislav. Vedecko-technická revolúcia a budúcnosť ľudstva. Bratislava: Pravda 1985.

[11] HUBÍK, Stanislav – KAROLA, Josef – SEKOT, Aleš. Náboženství a globální problémy: křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus. Praha: Horizont 1987.

[12] JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka – PICHOVÁ, Dagmar – ZOUHAR, Jan. Jen mít dosti sil. Ženy v dějinách naší filosofie a vědy. Brno: Host 2020.

[13] KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Dialektika člověka a prostředí. Filosofický časopis. 1981, 29(4), s. 525–534.

[14] KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Filozofický problém techniky a současná ekologická krize. Filosofický časopis. 1988, 36(3), s. 358–362.

[15] KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Současná ekologická krize a potřeba filozofie. Filosofický časopis. 1989, 37(5), s. 624–631.

[16] MOLDAN, Bedřich. Přežije technika rok 2000? Hledání ekotechniky. Praha: SNTL 1985.

[17] NETOPILÍK, Jakub. O protitechnických tendencích buržoazní ideologie. Praha: Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí 1966.

[18] OLŠÁKOVÁ, Doubravka – JANÁČ, Jiří. Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964. Praha: Academia 2018.

[19] PECEN, Jaroslav. Věda a globální problémy současnosti. Filosofický časopis. 1985, 33(6), s. 773–784.

[20] POPELOVÁ, Jiřina. Etika. K historii a současné problematice mravní teorie. Praha: Nakladatelství ČSAV 1962.

[21] Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Praha: ÚV KSČ 1970.

[22] RICHTA, Radovan. Ke kritice buržoazních filozofických přístupů k soudobému vědeckotechnickému pokroku. Filozofický časopis. 1983, 31(1), s. 38–55.

[23] SEILER, Vladimír. Ľudský biofenomén z hľadiska historického materializmu. Filozofia. 1972, 27(1), s. 32–44.

[24] SIRÁCKY, Andrej. Herbert Marcuse a problémy vyspelej priemyselnej spoločnosti, Filozofia. 1969, 24(4), s. 407–419.

[25] SIRÁCKY, Andrej. Prírodné a spoločenské prostredie. Bratislava: Tatran 1951.

[26] SIRÁCKY, Andrej. Umierajúca civilizácia. Na prelome vekov. Petrovec: Matica slovenská 1946.

[27] SLEJŠKA, Dragoslav. "Civilizace na rozcestí" s odstupem. Filosofický časopis. 1990, 38(5), s. 691–698.

[28] STALIN, Josif Visarrionovič. O dialektickém a historickém materialismu. Praha: Svoboda 1952.

[29] ŠEVČÍK, Oldřich. Filozoficko-sociologické souvislosti ekologie v názorech západoněmeckého alternativního hnutí a Zelených. Filosofický časopis. 1987, 35(3), s. 401–408.

[30] ŠÍMA, Rudolf. Človek a svet. Bratislava: Epocha 1969.

[31] ŠÍMA, Rudolf. Človek v boji o seba a svoju budúcnosť. Bratislava: Pravda 1981.

[32] ŠÍMA, Rudolf. Zápas o vedeckotechnickú revolúciu. Bratislava: Obzor 1977.

[33] ŠINDELÁŘ, Jan. K historii o slávě a pádu knihy "Civilizace na rozcestí" po srpnu 1968. Filosofický časopis. 1990, 38(5), s. 647–667.

[34] ŠMAJS, Josef. Jedinečnost a hodnota pozemské přírody. Filosofický časopis. 1989, 37(5), s. 644–654.

[35] ŠMAJS, Josef. K logice historického vývoje techniky. Filosofický časopis. 1988, 36(3), s. 321–328.

[36] ŠMAJS, Josef. K marxistické interpretaci společenské a přírodní stránky techniky. Filosofický časopis. 1986, 34(5), s. 689–720.

[37] ŠMAJS, Josef. K předpokladům a metodě kritiky buržoazních koncepcí ekologické katastrofy. Filosofický časopis. 1983, 31(1), s. 86–89.

[38] ŠMAJS, Josef. Problém vztahu společnosti a přírody. Filosofický časopis. 1984, 32(1), s. 1–30.

[39] TEICH, Mikuláš. Příspěvek k poznání filosofických základů Purkyňova světového názoru. Filosofický časopis. 1955, 3(1), s. 16–34.

[40] VANĚK, Miroslav. Nedalo se tady dýchat: ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. Praha: Maxdorf 1996.

[41] VESELÝ, Jaroslav (ed.). Ochrana československé přírody a krajiny. Díl I., část všeobecná. Praha: Nakladatelství ČSAV 1954.

[42] ZIGO, Milan (ed.). Filozofia a súčasný vedeckotechnický rozvoj. Bratislava: Veda 1976.

[43] ZOUHAR, Jan. Česká filosofie v šedesátých letech: poznámky k tématu. Brno: Academicus 2009.