Cisterciáci a pivo : vaření piva ve středověkých klášterech a jeho odraz v písemných a hmotných pramenech českých cisterciáckých klášterů

Název: Cisterciáci a pivo : vaření piva ve středověkých klášterech a jeho odraz v písemných a hmotných pramenech českých cisterciáckých klášterů
Variantní název:
  • Cistercians and beer : brewing beer in medieval monasteries and its reflection in written and material sources of Czech Cistercian monasteries
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2023, roč. 70, č. 2, s. 13-29
Rozsah
13-29
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The brewing of beer has been associated with monasteries since the early Middle Ages, during which period it became a permitted beverage. Beer was commonly brewed in Czech Cistercian medieval monasteries and formed an important part of the diet of monks and other inhabitants. Cistercians brewed beer not only in monasteries, but sometimes also on their farms. In the pre-Hussite period, it is likely that most of their production was for internal consumption, although from no later than the 16th century, beer became an important object of commerce.
Reference
[1] CIM IV/1 = Antonín Haas (ed.): Codex iuris municipalis IV/1, Privilegia nekrálovských měst českých z let 1232–1452, Praha 1954.

[2] DRC = Josef Emler (ed.): Decem registra censuum Bohemica compilata aetate bellum hussiticum precedente, Pragae 1881.

[3] Emler, Josef (ed.) (1881): Zlomek urbáře kláštera hradišťského, Praha.

[4] Kadlec, Jaroslav (ed.) (1949): Dějiny kláštera Svaté Koruny, České Budějovice.

[5] Neumann, Augustin (ed.) (1926): Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově, Olomouc.

[6] Pertz, Georg Heinrich (ed.) (1835): Monumenta Germaniae Historica, Legum I, Hannover.

[7] RB = Regula Benedicti, Řehole Benediktova, Praha 1998.

[8] RBM II = Josef Emler (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, II, Pragae 1882.

[9] RBM III = Josef Emler (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, III, Pragae 1880.

[10] RBM IV = Josef Emler (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, IV, Pragae 1892.

[11] Tadra, Ferdinand (ed.) (1904): Listy kláštera zbraslavského, Praha.

[12] UBG = Mathias Pangerl (ed.): Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen, Fontes rerum austriacarum, Wien 1872.

[13] UBH = Mathias Pangerl (ed.): Urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Marie V. zu Hohenfurt in Böhmen, Fontes rerum austriacarum, Wien 1865.

[14] Werminghoff, Albert (ed.) (1906): Monumenta Germaniae Historica, Legum III, Concilia II/1, Concilia aevi Karolini, Hannover–Lipsko.

[15] Businská, Helena (1972): Středověká latinská terminologie v oblasti pivovarnictví, in: Listy filologické 95, s. 96–99.

[16] Coppack, Glynn (1998): The White Monks. The Cistercians in Britain 1128–1540, Stroud.

[17] Cymbalak, Tomasz – Kočár, Petr – Matějková, Kristýna – Sůvová, Zdeňka (2013): Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském. Výsledky mezioborové spolupráce, in: Archeologia historica 38, s. 675–704.

[18] Feuerbach, Mario (2009): Das Zisterziensekloster Ossegg. Baugeschichte und Baugestalt von des Gründung 1196 bis das Jahr 1691, Mainz.

[19] Feuerbach, Mario (2012): Das Kloster Osek. Der Wallfahrtsort Mariánské Radčice und die Zisterzienser. Klášter Osek, Poutní místo Mariánské Radčice a cisterciáci, Litvínov.

[20] Graus, František (1957): Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II, Praha.

[21] Hansová, Jarmila – Špinarová, Michaela (2007): Zlatokorunský mlýn, in: Martin Gaži (ed.): Klášter Zlatá Koruna. Dějiny–Památky–Lidé, České Budějovice, s. 118–135.

[22] Hecht, Konrad (1983): Der St. Galler Klosterplan, Sigmaringen.

[23] Hollenstein, Lorenz (2004): Das Bier im frühmittelalterlichen Kloster St. Gallen, in: Theo Buff – Lorenz Hollenstein – Ernst Ziegler (Hg.) (edd.): Bier und St. Gallen, 1250 Jahre St. Galler Brautradition; von der Klosterbrauerei zum "Schützengarten", St. Gallen, s. 10–23.

[24] Horn Walter – Born, Ernest (1979): The Plan of St. Gall 2, Berkley – Los Angeles – London.

[25] Charvátová, Kateřina (2013): Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, I, Fundace 12. století, Praha.

[26] Charvátová, Kateřina (2014): Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, II, Kláštery založené ve 13. a 14. století, Praha.

[27] Charvátová, Kateřina (2018): Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, III, Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech, Praha.

[28] Charvátová, Kateřina (2021): Carrières d'abbés dans la filiation de Morimond en Europe Centrale, in: Benoît Rouzeau – Hubert Flammarion (edd.): Morimond 1117–2017: Approches pluridisciplinaires d'un résau monastique, Nancy, s. 365–373.

[29] Chudárek, Zdeněk (2015): Obnova vstupního klášterního nádvoří v Plasích a nová zjištění o jeho stavebních proměnách, in: Jiří Fák (ed.): Proměny plaského kláštera (1145–2015). Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 8.–9. října 2015 v Plasích, Mariánská Týnice, s. 7–20.

[30] Jákl, Pavel (2010): Encyklopedie pivovarů, Čech, Moravy a Slezska, II. díl – Jižní Čechy, Praha.

[31] Jaritz, Gerhard (1985): The Standard of Living in German and Austrian Cistercian monasteries of late Middle Ages, in: Goal and Nail. Studies in medieval Cistercian monasteries of late middle-ages X, s. 56–70.

[32] Kellner, Vladimír – Čejka, Pavel – Zimová, Ivana (1998): Kladné účinky piva na zdraví populace, in: Kvasný průmysl 44, s. 69–71.

[33] Kočár, Petr – Beneš, Jaromír – Preusz, Michal – Vaněček, Zdeněk (2015): Ječmen a ječný slad ve středověku a raném novověku v českých zemích, in: Kvasný průmysl 61, s. 153–158.

[34] Kočka, Václav (1930): Dějiny politického okresu kralovického I, Soudní okres kralovický, Kralovice.

[35] Kodera, Pavel (2015): Zapomenutý opat Petr Peristerius a hospodaření na plaském klášteře po polovině 16. století, in: Jiří Fák (ed.): Proměny plaského kláštera (1145–2015). Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 8.–9. října 2015 v Plasích, Mariánská Týnice, s. 107–112.

[36] Kolmanová, Irena (2010): Nutriční hodnota piv vyrobených různou technologií, diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín.

[37] Líbal, Dobroslav (2001): Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha.

[38] Lawrence, Hugh (2001): Dějiny středověkého mnišství, Praha.

[39] Lużyniecká, Ewa (2019): Architecture of medieval breweries in Cistercian abbeys, in: Technical Transactions 1, s. 23–34.

[40] Macek, Jaroslav (1996): Dějiny oseckého kláštera od husitských válek do roků 1947–1950, in: Norbert Krutský (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. 800 Jahre Kloster Ossegg, Festschrift, Osek, s. 63–78.

[41] Malzer, Christian (2015): Von Krapfen, Brezen und gesalzenem Fisch-Einblicke in die Speisegewohnheitenin der Zisterzienserabtei Waldsassen im späten Mittelalter, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 155, s. 29–51.

[42] Meduna, Petr (2006): Hrnčíře, zaniklý dvůr oseckého kláštera, in: Castelologica Bohemica 10, s. 245–256.

[43] Milsimerová, Barbora – Půtová, Lenka – Swatzina, Martin (2015): Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu v areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích, in: Jiří Fák (ed.): Proměny plaského kláštera (1145–2015). Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 8.–9. října 2015 v Plasích, Mariánská Týnice, s. 39–50.

[44] Řehák, Josef – Těšínská-Lomičková, Radka – Řehák, Stanislav (2015): Skrytý svět klášterního areálu v Plasích, in: Jiří Fák (ed.): Proměny plaského kláštera (1145–2015). Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 8.–9. října 2015 v Plasích, Mariánská Týnice, s. 89–98.

[45] Sedláček, August (1899): Klášter sv. Máří ve Svatém Poli, výroční zpráva c. k. vyššího gymnasia v Táboře za školní rok 1898–1899, Tábor.

[46] Šmelhaus, Vratislav (1980): Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské, Praha.

[47] Vodička, Ondřej (2014): Cisterciáci z Nepomuku v exilu za husitských válek (1419–1436), in: Studia mediaevalia Bohemica 6, s. 255–274.