Nesamozřejmost irénismu : k metodologické povaze zkoumaného jevu

Název: Nesamozřejmost irénismu : k metodologické povaze zkoumaného jevu
Variantní název:
  • The ambiguity of irenicism : methodological considerations for the subject matter
Autor: Pavera, Libor
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 7-13
Rozsah
7-13
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek zkoumá komplexní vztah mezi irénismem, konfliktem a konceptem pokroku v lidské historii a společnosti. Zatímco irénismus, filozofický směr usilující o mír a harmonii, bývá často považován za ideální cíl, analýza umění, literatury a historie ukazuje, že rovněž konflikt a svár jsou také neodmyslitelnou součástí lidského vývoje a bytí. Studie se zaměřuje na to, jak různé epochy a kultury interpretují tyto koncepty a jak jsou ovlivněny mocenskými strukturami a historickými kontexty. Dále se ptá, zda je koncept pokroku, jak byl formulován v 19. století v kontextu darwinismu, stále relevantní v dnešním světě plném globálních výzev. Studie nabízí nová paradigmata myšlení, která zdůrazňují udržitelnost, sociální spravedlnost a ekologickou rovnováhu jako alternativní metriky pro hodnocení lidského vývoje.
This article explores the complex relationship between irenicism, conflict, and the concept of progress in human history and society. While irenism, a philosophical direction aiming for peace and harmony, is often considered an ideal goal, an analysis of art, literature, and history reveals that conflict and strife are also integral parts of human development and being. The article focuses on how different epochs and cultures interpret these concepts and how they are influenced by power structures and historical contexts. It further questions whether the concept of progress, as formulated in the 19th century in the context of Darwinism, is still relevant in today's world filled with global challenges. The article offers new paradigms of thought that emphasize sustainability, social justice, and ecological balance as alternative metrics for evaluating human development.
Reference
[1] BEHE, Michael J. 2001: Darwinova černá skříňka. Praha: Návrat domů, 2001.

[2] FUCHS, Alfréd 1924: Sjednocení církví: (unionismus). Praha: Tiskem a nákladem Českoslovanské akciové tiskárny, 1924.

[3] GUREVIČ, Aron Jakovlevič 1978: Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978.

[4] GUREVIČ, Aron Jakovlevič 1996: Nebe, peklo, svět: cesty k lidové kultuře středověku. Překlad Jaroslav Kolár. Jinočany: H&H, 1996.

[5] HUDEC, Petr 2023: Velehradský unionismus: Cyrilometodějská idea jednoty v různosti. Velehrad: Matice velehradská, 2023.

[6] KOMENSKÝ, Jan Amos 1992: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha: Svoboda, 1992. 3 sv. (563, 500, 594 s.).

[7] KREJČÍ, Oskar 2010: Mezinárodní politika. 4. vyd. Praha: Ekopress, 2010.

[8] PAVERA, Libor 2001: Josef Vašica: pokus o portrét. Opava: Matice slezská, 2001.

[9] PETRŮ, Eduard 2002: Zrcadlo skutečnosti: kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Praha: ISV, 2002.

[10] URBÁNEK, Rudolf (Ed.) 1940: Ve službách Jiříka krále: deníky panoše Jaroslava a Václava Šaška z Bířkova. Překlad Bohumil Mathesius. Praha: Evropský literární klub, 1940.

[11] ZLÁMAL, Bohumil 2010: Příručka českých církevních dějin. VII., Doba československého katolicismu (1918–1949). Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010.

[12] The Cambridge encyclopedia of Darwin and evolutionary thought [online]. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 2013 [cit. 2023-09-09]. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=1113021.