Kamenná industria z rondelu v Golianove

Název: Kamenná industria z rondelu v Golianove
Variantní název:
  • Lithic industry from the Lengyel circular ditch at Golianovo
Přispěvatel
Kličová, Jana (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. [65]-94
Rozsah
[65]-94
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štiepaná industria analyzovaná v príspevku pochádza z povrchových zberov, ktoré sa uskutočnili v areáli rondelu v Golianove (okr. Nitra) počas geofyzikálneho merania v roku 2000. Z lokality bolo takýmto spôsobom získaných 380 kusov štiepanej a 22 kusov brúsenej a ostatnej industrie. Surovinová analýza štiepanej industrie ukázala na napojenie obyvateľov zo sídliska na rôzne oblasti strednej Európy. Z domácich surovín sa využíval hlavne limnosilicit, ktorý na lokalite dominoval. Malým počtom boli zastúpené suroviny importované z Poľska (silicit podkrakovskej jury a silicit z glacigénnych sedimentov). Z Maďarska bol importovaný rádiolarit typu Tevel a Szentgál, ale vyskytuje sa aj menilit. Skupina nástrojov je pomerne hojne zastúpená (80 ks). Na výrobu brúsenej industrie boli použité magmatické, metamorfované a sedimentárne horniny získavané v najbližšom okolí lokality, ale vyskytovali sa aj z väčších vzdialeností. Rondel v Golianove bol podľa značného počtu a charakteru nástrojov (nástroje pre poľnohospodársku činnosť, opracovávanie organických materiálov – drevo, kosť, koža) ako i podľa ekonomického spôsobu používania surovín skôr užívateľská ako spracovávateľská lokalita.
Field survey carried out in the course of geophysical measurements in area of the circular ditch in Golianovo (Nitra District, Slovakia) in 2000 revealed an assemblage of lithic industry. It comprises 380 chipped and 22 polished and ground stone artefacts. The raw material analysis of chipped stone industry revealed that both local materials and those imported from the neighbouring regions appeared at the site. Among the local materials, limnosilicite predominated. Resources from Poland (Jurassic Cracow flint, erratic flint) were represented in smaller proportions. Tevel and Szentgál types of radiolarite were imported from Hungary, as was also menilite. The group of tools is quite numerous (80 items). Igneous, metamorphic and sedimentary rocks were used for the manufacture of polished stone artefacts. These stone materials were mined in the immediate surroundings of the site as well as further away. Judging by the large number of tools and their nature (tools for agricultural purposes and for the working of organic materials) as well as by the effective use of raw materials, the area of the circular ditch in Golianovo was probably primarily a consumption-oriented locality, rather than a workshop site.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.