Veľkosť a poradie kresby v teste kresby ľudskej postavy v kontexte pohlavia probanda

Název: Veľkosť a poradie kresby v teste kresby ľudskej postavy v kontexte pohlavia probanda
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 1, s. 45-52
Rozsah
45-52
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V rozsiahlom výskume s 1 916 normálnymi dospelými subjektmi sa overovala tradičná interpretácia veľkosti kreslených postáv a ich poradia vzhľadom na pohlavie kreslenej postavy. Výsledky výskumu nepodporujú tradičné interpretácie. Napríklad ako sporná sa ukazuje paradigma o identifikácii autora kresby s pohlavím kreslenej postavy, ale sporný je aj vzťah veľkosti kreslenej postavy a sebavedomia autora kresby. Zdá sa, že interpretácia týchto objektívnych mier kresby bude zložitejšia. Významnými faktormi sa javia kulturálne stereotypy, experimentálna situácia, presvedčenie o vlastnej schopnosti kresliť.
In an extensive research that involved 1,916 normal adult subjects, traditional interpretation of the size of hand-drawn figures and their order in relation to the gender of the figure was tested. Results of the test don't support traditional interpretations. For example paradigm of the drawing author's identification with the gender of the drawn figure is negative and also negative is the relation of the size of the figure and the confidence of the author of the drawing. It's apparent that interpretation of these objective measures of the drawings is more complicated. Important factors seem to be cultural stereotypes, the situation in which the experiment takes place and one's own perception of ability to draw.
Reference
[1] Altman, Z. (1998). Test kresby postavy – pracovný materiál. Praha.

[2] Démuthová, S. (2010). Kresba ľudskej postavy ako diagnostická metóda u delikventov. In: Démuthová, S. (ed.): Kondášove dni 2009. Zborník príspevkov. Trnava: Katedra psychológie FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 32–51.

[3] Baltrusch, H. J. (1956). Klinicko-psychologické zkušenosti s testem kresby postavy. In Zeitschrift fur Psychosomatische Medizin, 3, 29–40.

[4] Bělohlávek, F. (1994). Metody personálního výběru v 80. a 90. letech. Psychologie v ekonomické praxi, 1–2, 45–54.

[5] Hárdi, I. (1992). Dynamický test kresby ľudskej postavy. Nové Zámky: Psychoprof.

[6] Machoverová, K. (1953). Personality projection in the drawing of the human figure (A method of personality investigation). Third edition. Springfield: Charles C. Thomas.

[7] Ogdon, D. (1978). Psychodiagnostic and Personality Assessment – Draw a person. (v preklade Říčan, P.) Nepublikovaný osobný materiál.

[8] Stančák, A. (1982). Klinická psychodiagnostika. Bratislava: Psychodiagnostické a diagnostické testy, n. p.