Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech

Název: Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech
Variantní název:
  • Research into a modern-age tomb in the Church of St. James the Greater, Nečtiny
  • Untersuchung einer neuzeitlichen Gruft in der Kirche St. Jakobus der Ältere in Nečtiny
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 225-243
Rozsah
225-243
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V rámci přípravných prací na odvlhčení a statickém zajištění základů kostela sv. Jakuba v Nečtinech byla u západního vstupu do kostelní lodi odkryta zděná hrobka, ve které následně proběhl archeologický výzkum. Studie představuje interdisciplinární zhodnocení získaného nálezového souboru, který vedle kosterního materiálu tvořily zejména pozůstatky oděvu a další předměty pohřební výbavy. Na vyhodnocení nálezového souboru se kromě archeologů podíleli rovněž antropologové, historici a archiváři. Výsledky výzkumu představují zajímavý příspěvek k dějinám odívání a pohřebního ritu na území Čech v období raného novověku. Řešena je také možnost identifikace jedince uloženého do hrobky v interiéru kostela.
During preparatory work preceding the drainage and structural stabilisation of the foundations of the Church of St. James the Greater in Nečtiny, a masonry tomb was disclosed by the west entrance to the church nave, and it was subsequently archeologically investigated. This study presents an interdisciplinary assessment of the series of finds which included, apart from skeletal remains, particularly the remains of clothing and further grave goods. The finds were assessed by archaeologists, anthropologists, historians and archivists. The results make an interesting contribution to the history of fashion and burial rites in the Czech lands in the early modern age. The issue of the identification of the person interred in the tomb in the church interior was addressed as well.
Reference
[1] BELLO, S. M. et al., 2006: Bello, S. M.–Thomann, A.–Signoli, M.–Dutour, O.–Andrews, P., Age and sex bias in the reconstruction of the past population structures, American Journal of Physical Anthropology 129, 24–38. https://doi.org/10.1002/ajpa.20243 | DOI 10.1002/ajpa.20243

[2] BOHÁČ, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČČH 21, 369–388.

[3] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha.

[4] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Monumenta archaeologica 18. Praha.

[5] BRAVERMANOVÁ, M.–ČIERNA, A., 1997: Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě – Leichentextilien aus dem Grab des Rudolf II. aus der Königsgruft im St. Veitsdom in der Prager Burg, AH 22, 363–385.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.–KOBRLOVÁ, J.–SAMOHÝLOVÁ, A., 1995: Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě – Textilien aus dem Grab des Maxmilian II. von Habsburg aus dem Colin-Mausoleum im St. Veitsdom in der Prager Burg, AH 20, 497–521.

[7] BRAVERMANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2001: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů. Praha.

[8] BUIKSTRA, J. E.–UBELAKER, D. H., 1994: Standards for data collection from human skeletal remains. Fayetteville, Arkansas.

[9] CAPASSO, L.–KENNEDY, A. R.–WILCZAK, C. A., 1999: Atlas of occupational markers on human remains. Teramo, Italy.

[10] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I., 805–1197 (Friedrich, G., ed.). Pragae 1904–1907.

[11] DIDEROT, D.–D'ALEMBERT, J., 1763: Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des science, des artes et des métiers. Díl II. Paris.

[12] DRC: Decem registra censuum Bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente (Emler, J., ed.). Praha 1881.

[13] DUDKOVÁ, V. a kol., 2018: Dudková, V.–Orna, J.–Lungová, V.–Šneberger, J.–Omelka, M., Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích – Archaeological research in the grounds of the Church of Sts. Peter and Paul, Litice – Die Grabung an der St. Peter-und-Paul-Kirche in Litice, AH 43, 35–49.

[14] FLOHR, S.–SCHULTZ, M., 2009: Osseous Changes due to Mastoiditis in Human Skeletal Remains, International Journal of Osteoarchaeology 19, 99–106. https://doi.org/10.1002/oa.961 | DOI 10.1002/oa.961

[15] FROLÍK, J., 2017: Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku – Bestattungen im Hochmittelalter und in der Neuzeit in den Regionen Chrudim, Pardubice und Kolín, AH 42, 187–205.

[16] GALETA, P. a kol., 2015: Galeta, P.–Šneberger, J.–Frídl, L.–Pankowská, A.–Jurman, K.–Kubátová, I., Katalog kosterního souboru ze hřbitova u kostela sv. Máří Magdaleny v Plzni. Plzeň.

[17] GALL, G., 1980: Deutsche Schuhmuseum. Würzburg.

[18] GORDON, C. C.–BUIKSTRA, J. E., 1981: Soil pH, Bone Preservation, and Sampling Bias at Mortuary Sites, American Antiquity 46, No. 3, 566–571. https://doi.org/10.2307/280601 | DOI 10.2307/280601

[19] GOUBITZ, O., 2007: Stepping through Time – Archaeological Footwear from Prehistoric Time until 1800. Zwolle.

[20] HEDGES, R. E. M., 2002: Bone Diagenesis: An Overview of Processes, Archaeometry 44, 319–328. https://doi.org/10.1111/1475-4754.00064 | DOI 10.1111/1475-4754.00064

[21] KELLER, P. (ed.), 2010: Edelsteine & Himmesschüre. Rosenkränze & Gebetsketten. Salzburg.

[22] KELLER, P. (ed.), 2010a: Glaube & Aberglaube. Amulette, Medaillen & Andachtsbildchen. Salzburg.

[23] KNOFLÍČEK, Z., 1995: Kostel sv. Jakuba Většího v Nečtinech. Stavebně-historický průzkum, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[24] KNOLL, V., 2003: Panská sídla v Nečtinách a okolí. Plzeň.

[25] KOČKA, V., 1932: Dějiny politického okresu Kralovického. Díl II. Soudní okres Manětínský. Kralovice.

[26] KOVÁČIK, P.–DUDKOVÁ, V.–LAFKOVÁ, H., 2016: Poznatky ke stavebnímu vývoji a k pohřbívání v kostele sv. Kříže v Javorníku-vsi na základě archeologického výzkumu, PV 57, č. 2, 177–196.

[27] KRÁLÍKOVÁ, M., 2007: Pohřební ritus 16.–18. století na území střední Evropy: (antropologicko-archeologická studie). Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní. Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů" 35. Brno.

[28] KRÁLÍKOVÁ, M., 2017: Pohřbívání na Moravě v 16.–18. století – Bestattungen in Mähren im 16.–18. Jahrhundert, AH 42, 135–151.

[29] LAVAL, F., 2016: Co je kostel? K počátkům šlechtických sídel českého středověku – On the beginnings of aristocratic seats in medieval Czech lands, AR LXVII, 47–90.

[30] LOVEJOY, C. O., 1985: Dental wear in the Libben population: Its pattern and role in the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology 68, 47–56. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680105 | DOI 10.1002/ajpa.1330680105

[31] MASSET, C., 1989: Age Estimation on the Basis of Cranial sutures. In: Age Markers in the Human Skeleton (Iscan, M. Y., ed.), 71–103. Springfield.

[32] NEČTINY 20, 22 a 29: Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, sign. Nečtiny 20 (1784–1846), Nečtiny 22 (1784–1883) a Nečtiny 29 (1735–1784).

[33] OMELKA, M., 2006: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 332/III v Praze, Archeologica Pragensia 18, 144–152.

[34] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2008: Soubor korálků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), ASČ 12, 605–679.

[35] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2009: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). I. Obecné formy kříže, ASČ 13, 1001–1083.

[36] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). II. Speciální kříže, ASČ 14, 423–476.

[37] ORNA, J. a kol., 2018: Orna, J.–Šneberger, J.–Omelka, M.–Pilná, V., Nečtiny, kostel sv. Jakuba. Zpráva o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[38] PREKOP, F. a kol., 2011: Prekop, F.–Králíková, M.–Otavská, V.–Postránecká, K.–Průchová, E., Nález neznámého jedince pohřbeného v kostele Nejsvětější Trojice ve Valči, Sborník Muzea Karlovarského kraje 19, 373–390.

[39] RADOMĚRSKÝ, P., 1966: Blaník a Louňovice pod Blaníkem. Praha.

[40] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae VI/1, 1355–1356 (Mendl, B., ed.). Praha 1928.

[41] SJØVOLD, T., 1990: Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation, Human Evolution 5, 431–447. https://doi.org/10.1007/BF02435593 | DOI 10.1007/BF02435593

[42] SLIVKA, M., 1982: Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves – Die Erforschung der Kirche in Chrast nad Hornádom. Bez. Spišská Nová Ves und ihre Ergebnisse, AH 7, 385–411.

[43] ŠEBESTA, P., 1989: Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu – Neue Beiträge zur Bauentwicklung Chebs im 13. Jahrh., AH 14, 123–130.

[44] ŠOLLE, M., 1990: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, PA LXXXI, 140–207.

[45] ŠOLLE, M.–VÁŇA, Z., 1983: Budeč – památník českého dávnověku. Kladno.

[46] ŠTÝBROVÁ, M., 2009: Dějiny odívání – Boty, botky, botičky. Praha.

[47] TOMKOVÁ, K., 2005: Pohřební ritus na Pražském hradě a jeho předpolích ve středověku a novověku – charakteristika a vývoj. In: Castrum Pragense. Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích 1.1 (Tomková, K., ed.), 159–196. Praha.

[48] UNGER, J., 2000: Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. až 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska – Der Grabritus der städtischen Bevölkerung im 13. bis 18. Jh. in archäologischen Quellen Mährens und Schlesiens, AH 25, 335–356.

[49] VAŇKOVÁ, L.–PILNÁ, V., 2013: Metodika datování a interpretace portrétů 16.–18. století pomocí historické módy. Praha.

[50] WALRATH, D. E.–TURNER, P.–BRUZEK, J., 2004: Reliability test of the Visual Assessment of Cranial Traits for sex Determination, American Journal of Physical Anthropology 125, 132–137. https://doi.org/10.1002/ajpa.10373 | DOI 10.1002/ajpa.10373

[51] WONKA, F., 1937: Kniha o faře manětínské I., rkp. ulož. v SOkA Plzeň-sever, fond Wonka František, EL NAD č. 1251.

[52] ZEZULA, M., 2011: Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu. In: Kozák, P.–Prix, D.–Zezula, M. a kol., Kostel sv. Martina v Bohušově, 172–178. Ostrava.