Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni

Název: Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni
Variantní název:
  • The hospital complex of St. Mary Magdalene in Plzeň
  • Das Spitalareal St. Maria Magdalena in Pilsen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 221-139
Rozsah
221-139
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie předkládá zjištění archeologických výzkumů, které v letech 2010–2014 proběhly v lokalitě "U Zvonu", kde v období pozdního středověku a časného novověku stál špitál s kostelem sv. Máří Magdaleny. Úvod příspěvku se věnuje rozboru polohy špitálu a jeho nejstarší stavební podobě. Největší část studie se zabývá přestavbou špitálního areálu po husitských válkách. Dále se příspěvek snaží řešit poněkud nejasné osudy špitálu v 16. a na počátku 17. století. Jako velmi důležité se ukázaly rozbory mazanic ze spáleništních situací odkrytých v sondách č. 8 a 10.
This study presents the findings of archaeological research carried out in 2010–2014 at the "U Zvonu" location where a hospital with the Church of St. Mary Magdalene stood in the late Middle Ages and the early modern age. The introduction analyzes the location of the hospital and its oldest building form. The major part of the study is dedicated to the reconstruction of the hospital complex after the Hussite wars. The contribution also investigates the somewhat unclear history of the hospital in the 16th century and in the early 17th century. Analyses of daub from places destroyed by fire detected by probes 8 and 10 have proved particularly important in this respect.