Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou

Název: Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou
Variantní název:
  • Wooden operating equipment from Veselí nad Moravou castle
  • Betriebsausstattung aus Holz von der Burg in Veselí an der March
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 257-271
Rozsah
257-271
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá dřevěnými artefakty nalezenými na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Hrad leží v nivě řeky Moravy a díky vysoké hladině spodní vody se tyto vzácné artefakty dochovaly do současnosti. V souboru jsou zastoupeny nejen předměty sloužící při běžném denním provozu, jako jsou rukojetě a násady, necky, vidle či proutěné výrobky, ale také části rozličných konstrukcí, jako mobiliář, dveře, svlaky, petlice, okna, šindele, pažení aj. Celkově není soubor příliš rozsáhlý, ale je velice rozmanitý a výjimečný místem svého objevu. Datován je od druhé poloviny 13. století do počátku 14. století.
The article discusses wooden artefacts unearthed in the bailey of Veselí nad Moravou Castle. The castle is situated in the alluvial plain of the River Morava, and these rare artefacts have survived due to the high level of ground water. The series includes items of everyday life such as handles and grips, washtubs, pitchforks and wickerwork products, as well as parts of furniture, doors, beams, latches, windows, shingles, wainscoting and others. Although the series is relatively small, it is considerably varied and exceptional owing to the location. It is dated to the period between the second half of the 13th century and the early 14th century.
Note
Tento text vznikl s podporou grantového projektu Grantové agentury České republiky P405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě.
Der vorliegende Text entstand im Rahmen des Projektes der Förderagentur der Tschechischen Republik P405/11/1729 Veselí nad Moravou – eine mittelalterliche Burg in der Flussaue.
Reference
[1] BAJER, A.–DEJMAL, M. et al., 2013: Bajer, A.–Dejmal, M.–Lisá, L.–Kočár, P.–Kočárová, R.–Nývltová Fišáková, M.–Petr, L., Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod, příkladová studie Veselí nad Moravou, Živá archeologie – (Re)konstrukce a experiment v archeologii, 15–II/2013, 39–44.

[2] DEJMAL, M.–HOCH, A., 2013: Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou – Lederartefakte von der Burg in Veselí nad Moravou (Wessely an der March), AH 38, 653–671.

[3] DEJMAL, M.–MERTA, D., 2011: Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou – Die Grabung der Burg in Veselí nad Moravou, AH 36, 125–137.

[4] FROLEC, V.–VAŘEKA, J., 1983: Lidová architektura. Praha.

[5] KLÁPŠTĚ, J., ed., 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4. Praha – Most.

[6] KOCHAN, Š., 2011: Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy. Rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[7] KOLČIN, B. A., ed., 1985: Drevnaja Rus: gorod, zamok, selo. Moskva.

[8] KOSTROUCH, F., 2003: Dřevěné nálezy z Olomouce. K problematice dřevěných artefaktů ve středověkém a raně novověkém městě. Rkp. diplomové práce ulož. na FF ZČU v Plzni.

[9] KRAJÍC, R., 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor.

[10] KRÁL, J., 1968: Nález středověkých vrat v Opavě v roce 1967, PV 67, 111–112.

[11] KRÁSA, J., 1990: České iluminované rukopisy 13./16. století. Praha.

[12] ORNA, J., 2001: Nálezy středověkých dřevěných předmětů v Plzni. Katalog výstavy v Západočeském muzeu v Plzni, CD-ROM. Plzeň.

[13] PÍCKA, J.–HŮRKOVÁ, J.–SCHNEIDERWINKLOVÁ, P., 2009: Odpadní jímky z Kašperských Hor – Abwassergruben aus Kašperské Hory (Bergreichenstein), AH 34, 103–159.

[14] POLÁNKA, P., 2001: Středověké dřevěné předměty v brněnských nálezech. Rkp. seminární práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[15] RECH, M., 2004: Gefunde Vergangehneit – Archäologie des Mittelalters im Bremen. Bremen.

[16] SZABÓ, M.–GRENANDER-NYBERG, G.–MYRDAL, J., 1985: Die Holzfunde aus der frühgeschichtlichen Wurt Elisenhof. In: Studien zur Küstenarchäologie Schleswig-Holsteins, Serie A, Band 5. Frankfurt/M. – Bern – New York.

[17] VAVRČÍK, H., 2012: Dendrologické určení vzorků dřev z výzkumu A054/2008 Veselí nad Moravou – Zámek, ulož. v archivu odborných analýz, Archaia Brno, o. p.s.

[18] KODÝDKOVÁ 2009, http:www.truhlarstvi-postaru.wz.cz/podstranka4.11.html, cit. 20. 1. 2014.

[19] Obr. 2. Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, Band 1, folio 11 verso, http://www.nuernbergerhausbuecher.de/75-Amb-2-317-11-v/data, cit. 20. 1. 2014.