Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov

Název: Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov
Variantní název:
  • New findings about Vildenberk castle near Pozořice, Brno-venkov district
  • Neue Feststellungen auf der Burg Vildenberk bei Pozořice, Bez. Brno-Land
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433
Rozsah
415-433
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roce 2011 byl na zřícenině jihomoravského hradu Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) zahájen intenzivní archeologický památkový dohled a současně i mezioborový průzkum hradu a jeho zázemí studentským vědeckým týmem z Masarykovy univerzity v Brně. Až dosud bylo v rámci tohoto průzkumu provedeno jednak nové vyhodnocení písemných pramenů k dějinám hradu i celého panství, jednak zhotovení nového plánu lokality za pomoci moderních geodetických a geoinformačních aplikací. Takto získaná data byla následně komparována s dosavadní plánovou dokumentací. Dále byl proveden prvotní výzkum stavebního materiálu na lokalitě. Zajímavým objevem je potom relikt náspu v podhradí, jehož výzkum i nadále probíhá.
Intense archaeological and heritage surveillance started on the site of the Vildenberk castle ruin, near Pozořice (Brno-Venkov district, South Moravia) in 2011. Interdisciplinary research into the castle and its hinterland by a research team of students from Masaryk University, Brno was launched in parallel. The research involved a new assessment of written sources concerning the history of the castle and the whole demesne. In addition, a new plan of the location was drawn up with the use of modern geodetic and geoinformation applications, and the acquired data was compared to the existing plans. Preliminary research into the building materials on the site was done as well. Interesting finds include the relic of a rampart in the extramural settlement below the castle, the investigation of which is still in progress.
Note
Článek byl podpořen z grantu děkana FF MU Brno č. MUNI/21/KOV/2013.
Der vorliegende Beitrag wurde mit Fördermitteln aus dem Projekt Nr. MUNI/21/KOV/2013 des Dekans der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität Brno gefördert.
Reference
[1] CDB V/2: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/2, 1267–1278 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1981.

[2] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV, 1268–1293 (Boczek, A., ed.). Olomucii 1845–1858.

[3] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VII, 1334–1349 (Chlumecky P. R.–Chytil, J., edd.). Olomucii 1845–1858.

[4] FORMULAR: Das St. Pauler Formular. Briefe und Urkunden aus der Zeit König Wenzels II. (Loserth, J., ed.). Prag 1896.

[5] KNIHA TOVAČOVSKÁ: Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Mar. Mor. (Brandl, V., ed.). Brno 1868.

[6] LÁNOVÉ REJSTŘÍKY: Lánové rejstříky brněnského kraje z let 1673–1675 (Matějek, F., ed.). Praha 1981.

[7] LECHNER: Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz (Lechner, K. Hrg.). Brünn 1902.

[8] NOVOTNÝ: Moravský zemský archiv v Brně, G 371 Novotný Jaroslav, PhDR, kart. 9, inv. 420, Urbář panství Pozořice z r. 1587.

[9] PAMĚTNÍ KNIHA: Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379). Prameny dějin moravských 8 (Flodr, M., ed.). Brno 2005.

[10] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, 1253–1310 (Emler, J., ed.). Pragae 1882–1892.

[11] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III, 1311–1333 (Emler, J., ed.). Pragae 1882–1892.

[12] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV, 1333–1346 (Emler, J., ed.). Pragae 1882–1892.

[13] REGESTA: Regesta listin z lichtenštejnského archivu ve Vaduzu z let 1173–1526 – Regesten der im Lichtensteinschen Archiv in Vaduz aufbewahrten Urkunden aus den Jahren 1173–1526 (Zemek, M.–Turek, A., edd.), SAP 33, 1983, č. 1, 149–296.

[14] SUB IV: Schlesisches Urkundenbuch IV, 1267–1281 (Irgang, W., ed.). Köln – Wien 1988.

[15] UNGER, J., 1967: Vildenberg u Viničných Šumic. Rkp. nepublikovaného záznamu o návštěvě hradu z 24. 11. 1967, ulož. v archivu prof. J. Ungera, Brno.

[16] ZDB: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren, Brünner Cuda 1348–1466 (Chytil, J.–Chlumecký, P.–Demuth, K.–Wolfskron, A., edd.). Brün 1856.

[17] ZDO: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Text der Olmützer Cuda 1348–1466 (Chytil, J., ed.). Brün 1856.

[18] BOLINA, P., 1984: K lokalizaci a podobě hradu Vildenberka u Pozořic-Jezer – Zur Lage und Bauform der Burg Vildenberk bei Pozořice-Jezery, Bez. Brno-Land, AH 9, 161–165.

[19] BOLINA, P.–DOLEŽEL, J., 1988: Hrady na Drahanské vrchovině od konce 13. století (počáteční stav výzkumu) – Burgen auf dem Hochland Drahanská vrchovina bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, AH 13, 321–352.

[20] BOLINA, P.–ŠLÉZAR, P., 2006: K problematice falz vzniklých při majetkových sporech hradišťského kláštera na severu Drahanské vrchoviny – Zur Problematik der bei Eigentumsstreitigkeiten des Klosters Hradischt im Norden der Drahaner Höhe entstandenen Fälschungen, ČMM CXXV, 307–342.

[21] BŘEZINA, J., 1963: Zábřežsko v období feudalismu do roku 1848. Ostrava.

[22] DOLEŽEL, J., 1999: Pozořice (okr. Brno-venkov), PV 41, 179–180.

[23] DURDÍK, T.–BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě – Mittelalterliche Burgen in Böhmen und Mähren – Medieval Castles in Bohemia and Moravia. Praha.

[24] ENDLICHEROVÁ, M.–KOVÁŘ, J.–MACHÁŇOVÁ, L., 2009: Pozořice (okr. Brno-venkov), PV 50, 426.

[25] GRAUS, F., 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419 – История крестьянствя в чехии в догуситский период – Histoire de la paysannerie en bohême á l'époque préhussite Praha.

[26] JAN, L., 2000: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy – Die Entstehung des Landgerichts und die Verwaltung im mittelalterlichen Mähren. Brno.

[27] JAN, L., 2006: Václav II. a struktury panovnické moci – Wenceslas II and Structures of Royal Power. Brno.

[28] KNIES, J., 1902: Vlastivěda Moravská II. Místopis. Blanenský okres. Brno.

[29] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska – The Castles of Czech Silesia – Die Burgen Böhmisch-Schlesiens. Brno.

[30] KOVÁŘ, J., 2007: Pozořice (okr. Brno-venkov), PV 48, 505.

[31] KOVÁŘ, J., 2012: Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968–2011), VVM LXIV, 80–81.

[32] KOVÁŘ, J.–HLAVICA, M.–KUČA, M.–VOKÁČ, M.–PROKEŠ, L., v tisku: Nová zjištění k lokalizaci panského sídla v obci Březník, okr. Třebíč, CB 13.

[33] KOVÁŘ, J.–MACHÁŇOVÁ, L.–ENDLICHEROVÁ, M., 2011: Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) – The Analysis of Archaeological Finds From an Illegal Excavation of an Underground Cistern at Vildenberk Castle near Pozořice (Brno-venkov District), AMM SS XCVI, č. 2, 61–76.

[34] KOVÁŘ, J.–PETŘÍK, J.–MACHÁŇOVÁ, L., 2012: Pozořice (okr. Brno-venkov), PV 53, 165–166.

[35] LIČMAN, A., 1921: Vlastivěda Moravská II. Místopis. Slavkovský okres. Brno.

[36] MACEK, J., 2002: Jagellonský věk v českých zemích. Díl 3. Města. Díl. 4. Venkovský lid. Národnostní otázka. Praha.

[37] MATĚJEK, F., 1970: Podsedek na Moravě. Obrázek z dějin poddaného lidu – Der Hintersass in Mähren (Ein Bild aus der Geschichte des untertänigen Volkes). Příloha 1. čísla VVM 1970. Brno.

[38] MEZNÍK, J., 1999: Lucemburská Morava 1310–1423. Praha.

[39] PINKAVA, V., 1903: Vlastivěda Moravská II. Litovelský okres. Brno.

[40] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[41] PLAČEK, M., 2011: Moravské hrady za králů "cizinců" 1306–1346 – Mährische Burgen unter den "fremden" Königen 1306–1346, JM 47, 21–39.

[42] PLAČEK, M.–PROCHÁZKA, R., 1993: Hrad Vildenberk – zrod a zánik jednoho dominia – Burg Vildenberk – Entstehung und Untergang einer Domäne, CB 3, 201–210.

[43] PROCHÁZKA, R.– PLAČEK, M., 1986: Neznámý Vildenberk?, VVM XXXVIII, 202–203.

[44] PROCHÁZKA, R.– PLAČEK, M., 1985: Hrad v Doubravici nad Svitavou a jeho feudální državy. Regionální sborník okresu Blansko '85, 75–79. Blansko.

[45] WIHODA, M., 1992: K problematice šilperského fojtského privilegia a jeho vzniku v r. 1278 – Zur Problematik des Vogtprivilegs von Šilperk und seiner Entstehung im Jahre 1278, ČMM CXI, 3–11.