K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí

Název: K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí
Variantní název:
  • The origins of the construction of the church of the Holy Trinity, Valašské Meziříčí
  • Zu den baulichen Anfängen der Heilige Dreifaltigkeitskirche in Valašské Meziříčí
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 355-368
Rozsah
355-368
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá nejstaršími stavebními dějinami kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Ve starší literatuře se diskutovalo o stáří stavby, která se skládá ze zděného presbytáře a dřevěné lodi. Na základě rozboru architektonických detailů, výsledků staršího archeologického průzkumu, historických zpráv a výsledků nově provedeného dendrochronologického datování krovu lze konstatovat, že presbytář byl postaven na počátku 60. let 16. století. Původní rozsah lodi (krov datován až k roku 1678) a sakristie (na portále datum 1754) není znám. Ze staršího archeologického průzkumu vyplývá, že současné stavbě mohl předcházet starší kostel. Kostel sv. Trojice představuje renesanční stavbu, postavenou ale v konzervativním prostředí vycházejícím ještě ze starší středověké tradice. Typologicky náleží k polodřevěným kostelům.
This contribution is dedicated to the earliest building history of the Church of the Holy Trinity, Valašské Meziříčí. The construction consists of a presbytery and a wooden nave, and its age has been previously discussed in specialist literature. The analysis of architectural details, results of archaeological research, historical records and results of recent dendrochronological dating of the roof frame have shown that the presbytery was built in the early 1560s. The original dimensions of the nave (the roof frame comes from 1678) and the sacristy (the portal bears the date 1754) remain unknown. Archaeological research done in the past indicates that the present construction might have been preceded by an older church. The Church of the Holy Trinity is a renaissance building constructed in a conservative milieu and thus still rooted in medieval tradition. In typological terms, it ranks among semi-wooden churches.
Note
Studie byla zpracována za podpory institucionálního úkolu vědy a výzkumu NPÚ č. 21301 – "Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracování stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích" (R. Vrla) a za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR jako součást řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0031 "Historizace střední Evropy" Slezské univerzity v Opavě (D. Janiš).
Die vorliegende Studie wurde ausgearbeitet unter Förderung der institutionellen Aufgabe von Wissenschaft und Forschung des Nationalen Denkmalinstituts Nr. 21301 – "Wissenschaftliche Forschung und Anwendung operativer Bearbeitungsmethoden von bei der Restaurierung von Kulturdenkmälern und Immobilien in Denkmalschutzgebieten durchgeführten, bauhistorischen und kunsthistorischen Untersuchungen" (R. Vrla) sowie unter finanzieller Förderung des Europäischen Sozialfonds und des Staatshaushalts der Tschechischen Republik als Bestandteil von Projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0031 "Die Historisierung Mitteleuropas" der Schlesischen Universität in Opava (D. Janiš).
Reference
[1] BALETKA, L., 1970: Požáry a požární ochrana ve Valaš. Meziříčí a Krásně n. B. do roku 1871. In: Valašské Meziříčí od minulosti k dnešku 2, 27–48. Valašské Meziříčí.

[2] BALETKA, L., 1971: Valašské Meziříčí. Črty o vývoji města a jeho památkách. Valašské Meziříčí.

[3] BALETKA, L., 1972: Nad výzkumy kostela svaté Trojice ve Valašském Meziříčí. In: Práce Vlastivědného ústavu Vsetín 1 (Baletka, L., ed.), 26–31. Vsetín.

[4] BALETKA, T., 1996: Příspěvek k místopisu a historii domů městečka Krásna nad Bečvou do roku 1676. Příloha Almanachu ke 125. výročí založení Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Valašské Meziříčí.

[5] BALETKA, T., 2002: Od velké kolonizace do konce středověku. In: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko (Nekuda, V., ed.), 146–161. Valašské Meziříčí – Brno.

[6] BRÜCKLER, T.–NIMETH, U., 2001: Personenlexicon zur österreichischen Denkmalpflege (1850–1990). Horn.

[7] CDM V: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae V (Boček, A.–Chytil., J., edd.). Brunae 1850.

[8] CDM XII: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XII (Brandl, V., ed.). Brünn 1890.

[9] ČERNOCKÝ, F. J., 1898: Z obecních počtů města Val. Meziříčí z roku 1640. In: Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 2, 21–32. Valašské Meziříčí.

[10] DĚDKOVÁ, L., 2002: Umění – Stavební památky do roku 1850. In: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko (Nekuda, V., ed.), 503–516. Valašské Meziříčí – Brno.

[11] DOMLUVIL, E., 1914: Valašskomeziříčský okres. Vlastivěda moravská. Brno.

[12] DOSTÁL, F., 1962: Valašské Meziříčí v pamětech třicetileté války. Ostrava.

[13] JANIŠ, D., 2011: Hrad a město Rožnov v časech středověku. Rožnov pod Radhoštěm.

[14] JANIŠ, D., 2011a: Neznámý požár města Valašského Meziříčí v roce 1556. Východní Morava 1, 161–163.

[15] JANIŠ, D.–KOHOUTEK, J., 2002: Středověké osídlení. In: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko (Nekuda, V., ed.), 131–145. Valašské Meziříčí – Brno.

[16] JANIŠ, D.–VÁCHA, Z.–VRLA, R., 2012: Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně (Poznámky ke stavebním dějinám), AH 37, 557–570.

[17] JANIŠOVÁ, J., 2007: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice Rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541–1556). Brno.

[18] KYNCL, T., 2012: Výzkumná zpráva č. 105b-12. Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků krovů kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, ulož. v NPÚ ÚOP v Kroměříži.

[19] LISTINY, 1889: Listiny týkající se dávnověkosti města Meziříčí n. Bečvou a okolí jeho (Domluvil, E., ed.). In: IX. zpráva vyššího d. gymnasia ve Val. Meziříčí z r. 1888–89, 3–33. Přerov.

[20] MENCL, V., 1927: Dřevěné kostelní stavby v zemích českých. Praha.

[21] SOkA VSETÍN, FÚ: Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Vsetín, fond Farní úřad Valašské Meziříčí, inv. č. 163–164, kart. 1 (Stavební záležitosti – kostely ve Valašském Meziříčí).

[22] ŠIGUT, F., 1940: Dějiny farnosti Valašské Meziříčí I. Posvátná místa. Valašské Meziříčí.

[23] ŠTĚTINA, J., 2012: Z průzkumů měšťanských domů ve Valašském Meziříčí, Východní Morava 2, 95–119.

[24] ZAO, AO: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupství Olomouc, listiny.