Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku

Název: Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku
Variantní název:
  • Personal hygiene in Plzeň households in the late Middle Ages
  • Die persönliche Hygiene in Pilsener Haushalten zur Neige des Mittelalters
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 557-568
Rozsah
557-568
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se věnuje archeologicky získaným dokladům osobní hygieny v domácnostech královského města Plzně na sklonku středověku. Popisované artefakty byly získány při výzkumu odpadních a fekálních jímek. Právě fekální jímky, latrínová prkna a nočníky patří do prvního okruhu hygieny, kterému se příspěvek věnuje. Akvamanile a umyvadla (medenice) umožňovaly mytí rukou. Hřebeny a zejména pak zrcadla můžeme zařadit k prostředkům vyšší hygieny – kosmetiky.
This study centres on evidence of personal hygiene in households of the royal town of Plzeň in the late Middle Ages, yielded by archaeological research. The artefacts described have been acquired in the course of research into refuse and lavatory pits. Faecal pits, privy boards and chamber pots fall into the primary hygiene category to which the article is dedicated. Aquamaniles and washbasins were used for washing hands, while combs and, in particular, mirrors are considered items of "higher hygiene", cosmetics.
Reference
[1] BRYCH, V., 1998: K poznání vnitřního mobiliáře středověké tvrze. Výzkum Mrázovy Lhoty u Ledče nad Sázavou 1993–1994, CB 6, 399–406.

[2] BRYCH, V., 2002: Měděná mísa s rytým dekorem z tvrze Mrázova Lhota, Dějiny a současnost 4/2002, 39.

[3] FRÝDA, F., 1979: Archeologický výzkum v městě Plzni – Archäologische Forsschung in der Stadt Plzeň (Pilsen), AH 4, 319–322.

[4] FRÝDA, F., 1979a: Středověké sklo v západních Čechách, SZM – Historie II, 7–78.

[5] FRÝDA, F., 1981: Hmotná kultura středověkého města na základě výzkumu zasypaných středověkých studní v Plzni, rkp. nepubl. dipl. práce ulož. na FF UK v Praze.

[6] FRÝDA, F.–KUTTAN, V., 1980: Plzeň, Františkánská 5, NZ záchranného archeologického výzkumu ulož. v archivu oddělení starších dějin ZČM, č. 159.

[7] FRÝDA, F.–STEHLÍKOVÁ, D., 1995: Umělecká řemesla. In: Gotika v západních Čechách. 1230–1530 (Fajt, J., ed.), 487–570. Praha.

[8] GABRIEL, F.–DENKSTEIN, V., 1985: Románský reliéf z Litoměřic – Ein romanisches Relief aus Litoměřice, AR XXXVII, 615–627.

[9] GÜHNE, A., 1991: Stadtarchäologie in Freiberg. Holzfunde. Berlin.

[10] HUS, M., 1990: Plzeňská akvamanilia – Aquamanilia aus Plzeň, AH 15, 397–403.

[11] KLÁPŠTĚ, J., 1991: K interpretačním souvislostem středověké reliéfní destičky z Litoměřic – Zu den Interpretierungszusammenhängen der mittelalterlichen Reliefplatte aus Litoměřice, Studia mediaevalia Pragensia 2, 117–123.

[12] KLÁPŠTĚ, J., 2002: Měšťané a lidé z města. In: Člověk českého středověku (Nodl, M.–Šmahel, F., edd.), 337–363. Praha.

[13] KRAJÍC, R., 2009: Voda a odpady jako privátní i komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 18. století – Wasser und Abfall als privates und kommunales Problem städtischer Agglomerationen. Belege aus der Stadt Tábor, 13.–18. Jahrhundert, PA C, 261–300.

[14] KRUEGER, I., 1990: Glasspiegel im Mittelalter. Fakten, Funde und Fragen, Bonner Jahrbuch 190, 233–313.

[15] KRUEGER, I., 1995: Glasspiegel im Mittelalter II. Neue Funde und neue Fragen, Bonner Jahrbuch 195, 209–248.

[16] MACHÁČEK, F., 1931: Dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska. Plzeň.

[17] MICHNA, P., 1999: Středověké toaletní zrcátko z Olomouce – Ein mittelalterlicher Toilettenspiegel aus Olmütz, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 278, 12–23.

[18] MUZYCZUK, A.–GANCARSKI, J., 2003: Krosno Parva Cracovia. Badania wykopaliskowe na Rynku. Krosno.

[19] MÜLLER, U., 1996: Holzfunde aus Freiburg/Augustinereremitenkloster und Konstanz. Herstellung und Funktion einer Materialgruppe aus dem späten Mittelalter. Stuttgart.

[20] NECHVÁTAL, B., 1989: Středověká keramická aquamanilie z Radomyšle u Strakonic – Ein mittelalterliches keramisches Aquamanile aus Radomyšl bei Strakonice, AVJČ 6, 205–208.

[21] NOVÁČEK, K., 2000: Středověký dům v Plzni. Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ul. 1 (č. p. 187) – Das mittelalterliche Haus in Plzeň. Archäologische Erforschung der Parzelle Sedláčkova Strasse 1, SZM – Historie XV, 5–66.

[22] NOVÁČEK, K.–ŠIROKÝ, R., 2004: Prvních sto let. Počátky Nové Plzně z pohledu archeologie, Minulostí Západočeského kraje XXXIX, 7–51.

[23] OD GOTIKY K RENESANCI, 2002: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 – Von der Gotik bis zur Renaissance. Die bildkünstlerische Kultur Mährens und Schlesiens von 1400–1450. I. Úvodní svazek (Hlobil, I.–Perůtka, M., edd.). Olomouc.

[24] ORNA, J., 2000: Nálezy středověkých dřevěných předmětů z Plzně. Katalog. CD – ROM. Plzeň.

[25] ORNA, J. a kol., 2011: Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. Plzeň.

[26] PETRÁŇ, J. a kol., 1985: Dějiny hmotné kultury I/2. Praha.

[27] PÍCKA, J.–HŮRKOVÁ, J.–SCHNEIDERWINKLOVÁ, P., 2009: Odpadní jímky z Kašperských Hor – Abwassergruben aus Kašperské Hory (Bergreichenstein), AH 34, 103–159. Brno.

[28] REGENSBURG, 1995: Regensburg im Mittelalter. Katalog der Abteilung Mittelalter im Museum der Stadt Regensburg (Angerer, M., ed.). Regensburg.

[29] SMITH, V., 2007: Clean. A History of Personal Hygiene and Purity. New York.

[30] STRNAD, J., 1905: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část II. Od r. 1450–1526. Plzeň.

[31] VONDRUŠKA, V., 2007: Intimní historie. Od antiky po baroko. Brno.

[32] WINTER, Z., 1890: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku I. Praha.