Středověké usňové opasky v archeologických nálezech

Název: Středověké usňové opasky v archeologických nálezech
Variantní název:
  • Medieval leather belts among archaeological finds
  • Mittelalterliche Ledergürtel in archäologischen Funden
Autor: Hoch, Aleš
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 2, s. 467-486
Rozsah
467-486
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá problematikou středověkých usňových opasků nalezených při archeologických výzkumech na území České republiky. Počtem nevelká nálezová kolekce čítající osmnáct artefaktů byla vybrána z více než čtyřiceti lokalit a tisíců dalších usňových předmětů datovaných do rozmezí 13. až počátek 16. století. Soubor by rozdělen do skupin na základě výzdoby, což se vzhledem k značné fragmentárnosti nálezů prozatím jeví jako nejlepší možnost. Rozlišeno bylo celkem pět základních výzdobných skupin, mezi kterými mají nejpočetnější zastoupení opasky zdobené liniemi drobných prosekávaných otvorů. K dalším zjištěným způsobům výzdoby patří kovové aplikace, obšívání, barvení a ražba.
This paper discusses the issue of medieval leather belts found during archaeological excavations in the Czech Republic. The small series of eighteen artefacts was selected from more than forty sites and thousands of other leather objects spanning the 13th and the early 16th century. The series was divided into groups on the basis of decoration, which seems the best option, given the fragmentary nature of the finds. Five basic decoration groups were defined, among which belts decorated with rows of small cut holes make up the largest one. Other manners of decoration identified include metal appliqués, sewing, dyeing and embossing.
Reference
[1] ANTONÍN MALANÍKOVÁ, M., 2012: Materiální kultura brněnských domácností 15. století v zrcadle testamentů, BMD 25, 61–77.

[2] BRODSKÝ, P., 2012: Krása českých iluminovaných rukopisů. Praha.

[3] BŘEZINOVÁ, H.–KOHOUT, D., 2016: Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského. Praha.

[4] EGAN, G.–PRITCHARD, F., 2002: Dress accessories c. 1150–c. 1450. London.

[5] FIGURA, J., 2019: Předběžná zpráva o nálezu souboru středověkých usní z tzv. Jámy na Novém městě v Praze, Staletá Praha XXXV, č. 2, 125–131.

[6] FIGURA, J., v tisku: Středověké technologie zpracování usní, Archeologia technica 39 (2020).

[7] FINGERLIN, I., 1971: Gürtel des hohen und späten Mittelalters. Berlin.

[8] FLORI, J., 2008: Rytíři a rytířství ve středověku. Praha.

[9] FROLÍK, J. a kol., 1999: Frolík, J.–Hazlbauer, Z.–Charvát, P.–Šumberová, R.–Tomášek, M., Čáslav: místo pro život: svědectví archeologie. Praha.

[10] HOCH, A., 2015: Kožené artefakty. In: Plaček, M.–Dejmal, M. a kol., Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě, 280–298. Brno.

[11] HOCH, A., 2015a: Středověká kožedělná produkce z Jihlavy v odrazu hmotné kultury, AVV 6, 101–134.

[12] HOCH, A., 2018: Středověká kožedělná produkce z Českých Budějovic v odrazu hmotné kultury, AVJČ 31, 253–277.

[13] HOCH, A., 2020: Kožedělná výroba v českých zemích ve středověku. Rkp. disertační práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[14] HOCH, A.–BARTÍK, J., 2020: Středověké usňové artefakty z vybraných lokalit v Uherském Hradišti (Stará radnice, Reduta, ul. Františkánská), Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí LXI (2019), 87–104.

[15] HOCH, A. a kol., 2017: Hoch, A.–Bartík, J.–Běhounková, L.–Malý, K., Středověké kožené artefakty ze Zelného trhu v Uherském Hradišti, Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí LVII (2016), 157–173.

[16] HRUBÝ, P. a kol., 2012: Hrubý, P.–Hejhal, P.–Hoch, A.–Kočár, P.–Malý, K.–Macháňová, L.–Petr, L.–Štecl, J., Středověký úpravnický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku, PA CIII, 339–418.

[17] IWAŃCZAK, W., 2001: Po stopách rytířských příběhů. Praha.

[18] KOWALSKA, A. B., 2010: Wytwórczość skórzana w późnosredniowiecznej we wczesnośredniowiecznym Szczecinie. Szczecin.

[19] KOWALSKA, A. B., 2013: Wytwórczość skórzana w późnosredniowiecznej Dzielnicy Chyzyńskiej w Szczecinie. Szczecin.

[20] KRAJÍC, R., 1998: Dům pasíře Prokopa. Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220. Tábor.

[21] KRÁSA, J., 1990: České iluminované rukopisy 13./16. století. Praha.

[22] KYBALOVÁ, M., 2001: Dějiny odívání. Středověk. Praha.

[23] LAWRYNOWICZ, O., 2005: Średniowieczny pas rycerski na Śląsku i w Małopolsce. Studium ikonograficzne, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 53, č. 1, 3–15.

[24] MACHÁŇOVÁ, L., 2007: Hmotná kultura na příkladu drobných kovových, kostěných a keramických předmětů 13.–15. století v jihlavském mikroregionu. Rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[25] MAZÁČOVÁ, P., 2012: Opasek jako symbol a součást středověkého oděvu. Příspěvek k hmotné kultuře českého středověku. Praha.

[26] MIAZGA, B., 2018: Wyniki badań spektrálních średniowiecznych zdobionych zabytków. In: Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 23 (Piekalski, J.–Wachowski, K., edd.), 794–849. Wrocław.

[27] MOULD, Q.–CARLISLE, I.–CAMERON, E., 2003: Craft, Industry and Everyday Life: Leather and Leatherworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York. York.

[28] PILNÁ, V., 2018: Oděv v západních Čechách 15. až 17. století. Plzeň.

[29] PROCHÁZKA, R., 1990: Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumů v Brně – Pekařské ulici – Metallgegenstände der Ausstattung der mittelalterlichen Bürgers aus der Ausgrabung in Brno – Pekařská ulice (Vorläufiger Bericht), AH 15, 99–109.

[30] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle – městečko ostrovského kláštera. Praha.

[31] SHROMÁŽDILOVÁ, I., 2001: Kožedělná výroba v Uherském Hradišti ve středověku, Slovácko XLII (2000), 149–157.

[32] SCHNACK, K., 1994: Mittelalterliche Lederfunde aus Konztanz. Stuttgart.

[33] SCHNACK, K., 1998: Mittelalterliche Lederfunde aus Schleswig: Futterale, Riemen, Taschen und andere. Objekte: Ausgrabung Schild 1971–1975. Neüminster.

[34] SCHOPPHOFF, C., 2009: Der Gürtel. Funktion und Symbolik eines Kleidungsstück in Antike und Mittelalter. Köln.

[35] WALTHER, I. F.–SIEBERT, G., 1992: Codex Manesse, Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift. Frankfurt am Main.

[36] WYWROT-WYSZKOWSKA, B., 2008: Skórnictwo w lokacyjnym Kolobrzegu. XIII–XV wiek. Szczecin.

[37] WYWROT-WYSZKOWSKA, B.–JANOWSKI, A., 2017: Mieszczański pas naddługi z późnośredniowiecznego Kołobrzegu, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65, č. 2, 209–219.

[38] ŠLANCAROVÁ, V., 2016: Podoba středověkého šperku na základě jihomoravských nálezů. Rkp. disertační práce uložený v ÚAM FF MU, Brno.

[39] ŠLANCAROVÁ, V., 2018: Středověký šperk. Archeologické nálezy zjižní Moravy. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018 | DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018

[40] ZELENKA, J., 2014: Turnaje a hry. In: Dvořáčková-Malá, D.–Zelenka, J. a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, rytířů a králů ve středověku. Praha.

[41] ZŮBEK, A., 2002: Středověké přezky v brněnských nálezech, SPFFBU M 7, 123–153.

[42] Dobra. Dostupné z: https://www.dobraczech.cz/, cit. 15. 5. 2021.