Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám)

Název: Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám)
Variantní název:
  • The Church of St. James the Greater in Valašské Meziříčí-Krásno : (a contribution to the history of its construction)
  • Die St. Jakobuskirche in Valašské Meziříčí-Krásno : (ein Beitrag zur Baugeschichte)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 557-570
Rozsah
557-570
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá doposud nezpracovanými stavebními dějinami kostela, jehož původ je středověký. Z této stavby, která je autory datována do období od závěru 14. do poloviny 15. století, je dochována část zdiva lodi a dvojice v kameni sekaných portálů. Složitěji profilovaný portál dnešního západního vstupu je na současné místo patrně přenesen ze zaniklého průčelí kostela. Nepravidelně utvářený půdorys stavby může nasvědčovat složitějšímu stavebnímu vývoji ještě ve středověku. O existenci žebrové klenby, patrně v presbytáři, může svědčit zachovaný kamenný článek – svorník s výběhy žeber, druhotně umístěný ve vrcholu západního štítu. Dnešní rozsah stavby je dán velikou renesanční přestavbou (druhá polovina 16. století), kdy došlo k rozšíření lodi západním směrem a k výstavbě nového presbytáře. Stávající krov je dendrochronologicky datován do roku 1682.
This contribution is devoted to the construction history of the Church of St. James the Greater in Valašské Meziříčí-Krásno, the origins of which date to the Middle Ages. Part of the nave masonry and a pair of portals carved in stone have survived, dated by the authors of this article to the period between the late 14th century and the mid-15th century. The more intricate portal of today's west entrance was probably transferred to its place from the church frontage. The irregular ground plan of the church indicates a complex building development in the Middle Ages. The existence of ribbed vaulting, possibly in the presbytery, is confirmed by a surviving keystone that once continued with ribs; it is now found at the top of the west gable. The present appearance of the building indicates a major renaissance reconstruction (second half of the 16th century) when the nave was expanded to the west and a new presbytery was built. The present truss has been dated by dendrochronological analysis to 1682.
Note
Studie byla zpracována za podpory institucionálního úkolu vědy a výzkumu NPÚ č. 21301 – "Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracování stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích".
Die vorliegende Studie wurde mit Unterstützung der institutionellenWissenschafts- und Forschungsaufgabe des Nationalen Denkmalinstituts Nr.21301 - "Wissenschaftliche Erforschung und Anwendung von operativenBearbeitungsmethoden in bei der Erneuerung von kulturellen Denkmälern und Immo bilien in Denkmalschutzgebieten durchgeführten bauhistorischen undkunsthistorischen Untersuchungen" – ausgearbeitet.
Reference
[1] [ANON.], 1901: K obnovení kostela v Krásně r. 1901. In: Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 5, č. 9–10, 50–51.

[2] BALETKA, L., 1970: Požáry a požární ochrana ve Valaš. Meziříčí a Krásně n. B. do roku 1871. In: Valašské Meziříčí od minulosti k dnešku 2, 27–48.

[3] BALETKA, L., 1973: Pracoviště pro feudalismus a nejstarší dějiny. In: Práce Vlastivědného ústavu Vsetín 3, 18–19.

[4] BALETKA, L.–ZAPLETAL, L., 1987: Okres Vsetín. Ostrava.

[5] BALETKA, T., 1996: Příspěvek k místopisu a historii domů městečka Krásna nad Bečvou do roku 1676. Příloha Almanachu ke 125. výročí založení Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Valašské Meziříčí.

[6] BALETKA, T., 2002: Od velké kolonizace do konce středověku. In: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, 146–161. Valašské Meziříčí–Brno.

[7] CDM V–XV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae V–XV (Boček, A.–Chytil, J.–Chlumecky, P.–Brandl, V.–Bretholz, B., eds.). Olomouc–Brno 1850–1903.

[8] DĚDKOVÁ, L., 2002: Umění – Stavební památky do roku 1850. In: Okres Vsetín–Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, 503–516. Valašské Meziříčí – Brno.

[9] DOMLUVIL, E., 1914: Valašskomeziříčský okres. Vlastivěda moravská. Brno.

[10] DOSTÁL, F., 1962: Valašské Meziříčí v pamětech třicetileté války. Ostrava.

[11] JANIŠ, D., 2011: Hrad a město Rožnov v časech středověku. Rožnov pod Radhoštěm.

[12] JANIŠ, D.–KOHOUTEK, J., 2002: Středověké osídlení. In: Okres Vsetín–Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, 131–145. Valašské Meziříčí – Brno.

[13] LCS: Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I (Brandl, V., ed.). Brunae 1872.

[14] LISTINY, 1889: Listiny týkající se dávnověkosti města Meziříčí n. Bečvou a okolí jeho (Domluvil, E., ed.). In: IX. zpráva vyššího d. gymnasia ve Val. Meziříčí z r. 1888–89, 3–33. Přerov.

[15] LISTINY, 1891: Listiny týkající se dávnověkosti města Meziříčí n. Bečvou a okolí jeho (Domluvil, E., ed.). In: XI. zpráva vyššího d. gymnasia ve Val. Meziříčí z r. 1890–91, 3–30. Přerov.

[16] MZA, D 9: Moravský zemský archiv Brno, fond D 9 – Stabilní katastr – indikační skici, inv. č. 1118 (Krásno).

[17] SOkA Vsetín, Farní úřad: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Vsetín, fond Farní úřad Valašské Meziříčí, inv. č. 163–164, kart. 1 (Stavební záležitosti – kostely ve Valašském Meziříčí).

[18] STIBOR, J., 2007: Z Žerotína. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. Sešit 10 (22) (Dokoupil, V., ed.), 75–183. Ostrava.

[19] ŠIGUT, F., 1940: Dějiny farnosti Valašské Meziříčí I. Posvátná místa. Valašské Meziříčí.

[20] ZAO, Ústřední ředitelství arcibiskupských statků: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Ústřední ředitelství arcibiskupských statků, inv. č. 17289, kart. 2319; inv. č. 23490, kart. 3247.

[21] ZDO: Moravské zemské desky 1480–1566 II. Kraj olomoucký (Matějek, F., ed.). Brno 1948.