Peculiarities of the national fishing: Slovak Rhythmic Law and related species

Název: Peculiarities of the national fishing: Slovak Rhythmic Law and related species
Autor: Sukač, Roman
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2021, roč. 69, č. 1, s. 59-80
Rozsah
59-80
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author discusses the conception of Rhythmic Law in Slovak as a national, linguistic phenomenon and presents his view that Rhytmic law is a (too) narrow term of rhythmicity as a general West Slavic phenomenon. Rhythmic Law is a natural process that generally occurs if a language has fixed stress and a distinctive length. The obsessive preoccupation of the exclusivity of Slovak language as an only West Slavic language with the Rhythmic Law prevents scholars from seeing that the same or very similar phenomena also exist in the Czech language, although they are restricted to only some paradigmatic forms and specific derivative categories, these phenomena are examined and compared with those of Slovak.
Reference
[1] Bartoš, František. 1886. Dialektologie moravská I. Brno: Nákladem Matice moravské.

[2] Bethin, Christina Y. 1998. Slavic Prosody. Language change and phonological theory. Cambridge: Cambridge University Press.

[3] Bethin, Christina Y. 2003a. Metrical Quantity in Czech: Evidence from Hypocoristics. In: Formal Approaches to Slavic Linguistics 11: The Amherst Meeting. Ann Arbor: Michigan Slavic Materials, 63–82.

[4] Bethin, Christina Y. 2003b. Prosodic Effects in Czech Morphology. In: American Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana 2003. Bloomington: Slavica Publishers, 9–22.

[5] Bethin, Christina Y. 2008. On Quantity Dissimilation in East Slavic. In: American Contribution to the 14th International Congress of Slavists, Ohrid, September 2008. Vol. 1: Linguistics. Bloomington: Slavica Publishers, 21–38.

[6] Čja – Český jazykový atlas 5. 2005. Praha: Academia.

[7] Ďurovič, Ľubomír. 2006. K diskusiám o vlastnostiach "Rytmického zákona". Slovenská reč 71 (4), 224–238.

[8] Dvonč, Ladislav. 1954. Skracovanie dĺžok pred dlhými sufixami a rytmický zákon v slovenčine. Jazykovedný časopis VIII, 234–243.

[9] Dvonč, Ladislav. 1954a. Používanie prípon -ár a -iar v spisovnej slovenčine. Slovenská reč 19, 298–302.

[10] Dvonč, Ladislav. 1955. Rytmický zákon v spisovnej slovenčine. Bratislava: SAV.

[11] Dvonč, Ladislav. 1956. Kvantitatívne zmeny pri odvozovaní substantív na -ár/-iar. In: Jazykovedné štúdie 1. Spisovný jazyk. Bratislava: SAV, 5–30.

[12] Dvonč, Ladislav. 1997. Najnovšie zmeny v oblasti kodifikácie rytmického zákona v spisovnej slovenčine. Slovenská reč 62 (4), 218–226.

[13] Dvonč, Ladislav. 1998. Rytmické krácenie v spisovnej slovenčine. Slovenská reč 63 (5), 291–299.

[14] Dvonč, Ladislav. 1999. Znova o pravidle o rytmickom krátení v spisovnej slovenčine. Slovenská reč 64 (5), 279–291, 64 (6), 345–354.

[15] Feldstein, Ronald F. 1990. The Proto-Slavic prosodic background of the Slovak rhythmic. (English translation of: Praslovanské prozodické pozadie vzniku rytmického zákona v slovenčine. Slavia Slovaca 25 (1), 41–49.

[16] Habijanec, Siniša. 2008. Paulinyho teória o vzniku rytmického zákona. Slovenská reč 73 (2), 75–88.

[17] Habijanec, Siniša. 2012. An example of the circulus vitiosus in diachronic linguistics: Pauliny’s theory on the origin of the Rhythmic Law. In: janyšková, Ilona – Karlíková, Helena, eds. Theory and Empirism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 465–472.

[18] Habijanec, Siniša. 2016. The Slovak language as a source for the reconstruction of the Proto Slavic accentual system. Baltistica LI (2), 341–353.

[19] Habijanec, Siniša. 2018. Fonologické aspekty vývinu slovenčiny. Bratislava, Veda.

[20] Hmč – Lamprecht, Arnošt – Šlosar, Dušan – Bauer, Jaroslav. 1986. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN.

[21] Kačala, Ján. 1998. Smerovanie rytmického zákona. Slovenská reč 63 (4), 230–237.

[22] Kačala, Ján. 2008. Rytmický zákon a "vedecké zkreslovanie skutočnosti". Slovenská reč. 73 (2), 89–100.

[23] Kortlandt, Frederik. 1975. Slavic accentuation: A study in relative chronology. Lisse: The Peter de Ridder Press.

[24] Kortlandt, Frederik. 1983. Linguistic theory, universals, and Slavic accentuation. Folia Linguistica Historica IV, 27–43.

[25] Kortlandt, Frederik. 2009. West Slavic accentuation. [online] Available at: www.kortlandt.nl

[26] Kortlandt, Frederik. 2011. West Slavic accentuation. In: From Present to Past and Back. Papers in Balto-Slavic Accentology. Peter Lang Verlag, 86–107.

[27] Krajčovič, Rudolf. 1975. A historical phonology of the Slovak language. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

[28] Krajčovič, Rudolf. 1988. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: SPN.

[29] Kralčák, Ľubomír. 2007. O kvantitatívnej stabilite sufixu -ár (-áreň). Slovenská reč 6, 355–370.

[30] Nejedlý, Petr a kol. 2019. Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině. Praha: Academia.

[31] Považaj, Martin. 1997. O kodifikácii slov utvorených príponou -ár, -áreň, resp. -ar, -areň. Slovenská reč 62 (4), 226–234.

[32] Pauliny, Eugen. 1957. Vznik rytmického zákona v slovenčine. In: Studia linguistica in honorem acad. Stephani Mladenov. Sofia, 317–320.

[33] Pauliny, Eugen. 1963. Fonologický vývin slovenčiny. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied.

[34] Peciar, Štefan. 1946. Slovenská kvantita a rytmický zákon. Slovenská reč 12 (5), 137–152; 12 (6), 217–224.

[35] Peciar, Štefan. 1968. Kvantita substantív na -ár/-iar a -áreň/-iareň. Slovenská reč 33 (5), 297–303.

[36] Pukanec, Martin. 2016a. On the Rhythmic Law and the Suffix -ár. Jazykovedný časopis 67 (1), 45–51.

[37] Pukanec, Martin. 2016b. K chronológii pravidiel o rytmickom krátení v slovenčine. Slovenská reč 81 (3), 160–173.

[38] Rubach, Jerzy. 1993. Lexical Phonology of Slovak. New York: Oxford University Press.

[39] Sabol, Ján. 1977. Kvantita a rytmický zákon v slovenčine. Kultúra slova 11 (6), 193–197.

[40] Sloboda, Marián – Molnár satinská, Lucia – Nábělková, Mira. 2018. Language planning in Slovakia: Nation-Building in the Context of European Integration. In: Andrews, Ernest, ed. Language Planning in the Post-Communist Era. Palgrave Macmillan, 261–286.

[41] Stang, Christian. 1957/19652. Slavonic accentuation. Oslo: Universitetsforlaget.

[42] Stanislav, Ján. 1967. Dejiny slovenského jazyka. I. Úvod a hláskoslovie. Bratislava: Slovenská akadémia vied.

[43] Sukač, Roman. 2011a. Old Czech rhythmic law. In: Baltische und slavische Prosodie. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 141–152.

[44] Sukač, Roman. 2011b. Compensatory Lengthening in West Slavic. Zeitschrift für Slawistik 56 (4), 417–445. | DOI 10.1524/slaw.2011.0041

[45] Sukač, Roman. 2011c. Moravian Accentual Paradigms. In: From Present to Past and Back. Papers on Baltic and Slavic Accentology. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 194–200.

[46] Sukač, Roman. 2013a. Introduction to Proto-Indo-European and Balto-Slavic Accentology. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

[47] Sukač, Roman. 2013b. Fish and its Fisherman. Paradigmatic and derivative length in Czech. Zeitschrift für Slavistik 58 (1), 72–101. | DOI 10.1524/slaw.2013.0004

[48] Sukač, Roman. 2015a. Prozodické rysy jihozápadočeských substantiv v kontextu české délky. In: Genius loci českého jihozápadu, 2006, 2012. Plzeň, 113–116.

[49] Sukač, Roman. 2015b. Praslovanský akut. Bohemica Olomucensia 7 (3–4), 8–21.

[50] Sukač, Roman. 2017. Is having rhythm a prerequisite for being Slovak? In: Usque ad radices: Indo-European studies in honour of Birgit Anette Olsen. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 717–730.

[51] Sukač, Roman – Šefčík, Ondřej – Dufková, Kristýna. 2014. K původu a fungování staročeského supina. Linguistica Brunensia 62 (2), 5–15.

[52] Šefčík, Ondřej. 2017. Dybův zákon. In: Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana, eds. CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [Retrieved: 20. 5. 2020]. Available at: https://www.czechency.org/slovnik/DYBŮV ZÁKON

[53] Štolc, Jozef. 1994. Slovenská dialektológia. Bratislava: Veda.

[54] Tsč – Daneš, František – Dokulil, Miloš – Kuchař, Jaroslav. 1967. Tvoření slov v češtině. Praha: Academia.