Jan Gebauer, jazykový kontakt a několik starších názorů na německý vliv na češtinu v oblasti hláskosloví

Název: Jan Gebauer, jazykový kontakt a několik starších názorů na německý vliv na češtinu v oblasti hláskosloví
Variantní název:
  • Jan Gebauer, language contact, and some early views on the German influence on Czech on the phonological level
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 2, s. 47-59
Rozsah
47-59
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper addresses the issue of the German influence on Czech on the phonological level from the historiographical point of view. The beginnings of the investigation of the alleged contact influence of German on some Czech phonological changes is usually associated with the first volume of Jan Gebauer's historical grammar of the Czech language (1894). I show that the German phonological influence was in fact believed to play a role in the development of Czech both in the earlier studies by Gebauer and in the writings of his predecessors, Martin Hattala and Jan Kollár. Gebauer's general thoughts on the foreign influence on language development are also discussed.
Reference
[1] Bednarczuk, Leszek. 2000. Czy istnieją wpływy niemieckie w fonetyce czeskiej? In: Stępniak-Minczewa, Wanda – Boryś, Wiesław, eds. Sъkrovište slovesьnoje. Studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 47–56.

[2] Beer, Antonín. 1905. O stopách vlivu německého v češtině staré. Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná 7, 1–25.

[3] Berger, Tilman. 1995. Überlegungen zur Geschichte des festen Akzents im Westslavischen. In: Junghanns, Uwe, ed. Linguistische Beiträge zur Slawistik aus Deutschland und Österreich. II. JungslawistInnen-Treffen Leipzig 1993. Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien, 29–49.

[4] Berger, Tilman. 1998. Nové cesty bádání v česko-německých jazykových vztazích (na příkladu hláskosloví). In: Stich, Alexandr, ed. Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.–26. srpna 1998. Díl 1. Praha: Univerzita Karlova, 21–35.

[5] Berger, Tilman. 1999. Der Alttschechische "Umlaut" – ein slavisch-deutsches Kontaktphänomen? In: Hansack, Ernst et al., eds. Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag, München: Verlag Otto Sagner, 19–27.

[6] Berger, Tilman. 2003. Gibt es Alternativen zur herkömmlichen Beschreibung der tschechischen Lautgeschichte? In: Eichler, Ernst, ed. Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur, Münster – Hamburg – London: LIT Verlag, 9–37.

[7] Berger, Tilman. 2008. Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München: Lincom Europa.

[8] Berger, Tilman. 2009. Tschechisch-deutsche Sprachbeziehungen zwischen intensivem Kontakt und puristischer Gegenwehr. In: Stolz, Christel, ed. Unsere sprachlichen Nachbarn in Europa. Die Kontaktbeziehungen zwischen Deutsch und seinen Grenznachbarn. Bochum: Brockmeyer, 133–156.

[9] Berger, Tilman. 2014. The Convergence of Czech and German between the Years 900 and 1500. In: Besters-Dilger, Juliane et al., eds. Congruence in Contact-Induced Language Change. Language Families, Typological Resemblance, and Perceived Similarity. Berlin – Boston: De Gruyter, 184–198.

[10] Berger, Tilman. 2018. Deutsche Einflüsse auf das Tschechische, Slovakische und Polnische im Bereich der Lautgeschichte – Unterschiede und Gemeinsamkeiten. In: Kempgen, Sebastian et al., eds. Deutsche Beiträge zum 16. Internationalen Slavistenkongress Belgrad 2018. Wiesbaden: Harrassowitz, 45–55.

[11] Boček, Vít. 2014. Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[12] Boretzky, Norbert. 1991. Contact-induced sound change. Diachronica 8, 1–15. | DOI 10.1075/dia.8.1.02bor

[13] Gebauer, Jan. 1871. O "Příspěvku k historii českých samohlásek". Časopis Musea království českého 45, 443–454.

[14] Gebauer, Jan. 1872. Pokusy, jimiž se některé proměny hláskoslovné mechanikou mluvidel vykládají. Časopis Musea království českého 46, 275–286, 359–368.

[15] Gebauer, Jan. 1874. O příčinách proměn jazykových, zvláště slovanských. Listy filologické a paedagogické 1, 43–56.

[16] Gebauer, Jan. 1876. Uvedení do mluvnice české. Praha: Nákladem knihkupectví dra Grégra a F. Dattla.

[17] Gebauer, Jan. 1890. Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. II. Skladba. Praha – Vídeň: Nákladem F. Tempského.

[18] Gebauer, Jan. 1894a. Historická mluvnice jazyka českého. Díl. 1. Hláskosloví. Praha – Vídeň: Nákladem F. Tempského.

[19] Gebauer, Jan. 1894b. Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. II. Skladba. Vydání druhé, poopravené. Praha – Vídeň: Nákladem F. Tempského.

[20] Gebauer, Jan. 1939. Gebauerova příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Upravil F. Trávníček. Praha: Československá grafická unie.

[21] Hattala, Martin. 1857. Srovnávací mluvnice jazyka českého a slovenského. Praha: Nákladem Calveova kněhkupectví.

[22] Hattala, Martin. 1877. Brus jazyka českého. Příspěvek k dějinám osvěty vůbec a slovanské i české zvláště. Praha: Nákladem kněhkupectví I. L. Kober.

[23] Havránek, Bohuslav. 1966. Zur Problematik der Sprachmischung. Travaux linguistiques de Prague 2, 81–95.

[24] Hock, Hans Henrich. 1991. Principles of Historical Linguistics. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

[25] Kollár, Jan. 1823. Myšlénky o libozvučnosti řečí vůbec, obzvláště českoslovanské. Krok, veřejný spis všenaučný pro vzdělance národu česko-slovanského 1(3), 32–47.

[26] Kollár, Jan. 1832a. Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. Pešť: Trattner a Károly.

[27] Kollár, Jan. 1832b. Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře. Pešť: Trattner a Károly.

[28] Kollár, Jan. 1846. O československé jednotě v řeči a literatuře. In: Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Praha: V komissí u Kronbergra a Řivnáče, 101–126.

[29] Lamprecht, Arnošt. 1965. Zur Frage der tschechisch-deutschen Sprachkonvergenz. In: Havránek, Bohuslav – Fischer, Rudolf, eds. Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Aufsätze und Studien. Berlin: Akademie Verlag, 29–33.

[30] Lamprecht, Arnošt. 2016. Ke kořenům jazyků. Ed. Jan Dvořák – Petr Malčík. Brno: Host.

[31] Macura, Vladimír. 2015. Znamení zrodu a české sny. Ed. Kateřina Piorecká – Milena Vojtková. Praha: Academia.

[32] Matras, Yaron – Sakel, Jeanette. 2007, eds. Grammatical Borrowing in Cross-Linguistic Perspective, Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

[33] Němec, Igor. 1989. Historik jazyka Jan Gebauer. Listy filologické 112, 1–7.

[34] Nuorluoto, Juhani. 2013. Det tjeckiska omljudet (česká přehláska): uppkomstmekanismer och -orsaker. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 54, 87–98.

[35] Pontius, Jason. 1997. Language codification and the perception of otherness: The case of Czech and German. CLS [Chicago Linguistic Society], The Panels 33, 101–108.

[36] Povejšil, Jaromír. 1997. Tschechisch–Deutsch. In: Goebl, Hans et al. eds. Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, 2. Halbband. Berlin: Mouton de Gruyter, 1656–1662.

[37] Rejzek, Jiří. 2003. Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu. Bohemistyka 2003, 251–264.

[38] Schmidt, Johannes 1872. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau.

[39] Syllaba, Theodor. 1986. Jan Gebauer. Monografie s ukázkami z díla. Praha: Melantrich.

[40] Šlosar, Dušan. 2006. Hláskosloví staré češtiny alternativně? In: Symanzik, Bernhard, ed. Studia Philologica Slavica. Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern, 2. Band. Berlin: LIT Verlag, 649–653.

[41] Šlosar, Dušan. 2010. Opera Bohemica Minora. Ed. Jan Dvořák – Petr Malčík. Brno: Host.

[42] Trávníček, František. 1935. Historická mluvnice československá. Praha: Melantrich.

[43] Trost, Pavel. 1963. Německé vlivy na slovanské jazyky. In: Havránek, Bohuslav, ed. Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 29–30.

[44] Večerka, Radoslav. 2007. Mluvnictví do konce druhé světové války 1945. In: Pleskalová, Jana et al., eds. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 11–62.

[45] Vykypěl, Bohumil. 2009. Nochmals zum deutschen Einfluss auf das Tschechische im Bereich der Phonologie. Linguistica Brunensia 57, 107–113.

[46] Whitney, William Dwight. 1881. On mixture in Language. Transactions of the American Philosophical Association 12, 1–26.