K materialite v myslení Judith Butlerovej

Název: K materialite v myslení Judith Butlerovej
Variantní název:
  • On materiality in Judith Butler's thought
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2019, roč. 66, č. 1, s. 45-59
Rozsah
45-59
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štúdia sa zameriava na poznámky Judith Butlerovej o chiazmatickom prepojení jazyka a matérie. Cieľom je zistiť, čo takéto prepojenie vôbec znamená a odkiaľ pramení. Štúdia ukazuje, že ono prepojenie organicky vyplýva z autorkinej koncepcie performatívnej rodovej identity. Autorka prisudzuje telu úlohu aktívneho participanta v procese konštrukcie identity. Tým sa Butlerová vo svojej koncepcii vyhýba kultúrnemu determinizmu a emergencii voluntaristického subjektu. Po stručnom zhrnutí Butlerovej koncepcie performatívnej rodovej identity sa štúdia ďalej zaoberá rozkladom opozície subjektu a objektu v autorkiných prácach. Následne sa už štúdia usiluje vyrovnať s otázkou chiazmatického prepojenia jazyka a matérie.
The study focuses on Judith Butler's remarks on the chiasmatic interconnection between the language and matter. The aim is to find out, what such an interconnection means and what it emerges from. The study shows that the interconnection is embedded in Butler's conception of the performative gender identity. Posing the body as an active participant of the process of construction of one's identity, Butler tries to avoid cultural determinism and the emergence of a voluntaristic subject. After a brief summary of Butler's conception of a performative gender identity, the study pays attention to the disruption of the opposition between subjects and objects as it appears in Butler's writings. The next part of the paper is dedicated to the issue of the chiasmatic interconnection between language and matter.
Note
Štúdia je výstupom projektu Materialita v myšlení Judith Butler realizovaného z prostriedkom Špecifického vysokoškolského výskumu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej.