Zranitelnost v diskusi: skepse a možná cesta ven

Variantní název
Vulnerability in discussion: scepticism and a possible way out
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2021, roč. 68, č. 2, s. 29-46
Rozsah
29-46
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
Článek se zabývá pojmem zranitelnost v kontextu kritické a feministické politické filosofie. Jde o pojem, který je v soudobé politické filosofii podrobován kritice, ale zároveň i pokusům o rehabilitaci. A právě představení této kritiky a argumentů, které na tuto kritiku reagují, je cílem mého příspěvku. To se odráží ve struktuře článku, který je rozdělen do dvou tematických častí, kritické a rehabilitující. Článek je jistým způsobem zvláštní v tom, že filosofickou diskusi doplňuji o ukázky z reálné lidsko-právní praxe, kde se pojem zranitelnost běžně používá. Konkrétně jde zejména o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Tyto praktické ukázky napomáhají demonstrovat nejenom skutečné problémy aplikace teoretického pojmu, ale i jeho přísliby do budoucnosti.
The paper explores the concept of vulnerability in the context of critical and feminist political philosophy. In contemporary political philosophy, it is a concept that has been subjected to critique but also to attempts at rehabilitation. And it is the presentation of this critique and the arguments that respond to this critique that is the aim of my paper. This is reflected in the structure of my paper, as it is divided into two topical parts, the critical and the rehabilitative. The article is in some ways specific in that I complete the philosophical discussion with examples from real human rights practice where the concept of vulnerability is commonly used. In concrete, mainly the jurisprudence of the European Court of Human Rights. These practical examples help to demonstrate not only the real problems of applying the theoretical concept, but also, its promises for the future.
Document
Reference:
[1] BANKOFF, Greg – HILHORST, Dorothea – FREKS, George. Mapping Vulnerability. Disasters, Development and People. London: Routledge 2004.

[2] BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Praha: Portál 2020.

[3] BUTLER, Judith Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London a New York: Verso 2004.

[4] BUTLER, Judith. Rámce války: Za které životy netruchlíme? Praha: Karolinum 2013.

[5] BUTLER, Judith. Rethinking Vulnerability and Resistance. In BUTLER, Judith – GAMBETTI, Zeynep – SABSAY, Leticia (eds.). Vulnerability in Resistance. Durham: Duke University Press 2013, s. 12–27.

[6] CAVARERO, Adriana. Inclinations: A Critique of Rectitude. Stanford: Stanford University Press 2016.

[7] FERRARESE, Estelle. Vulnerability and Critical Theory. Leiden a Boston: Brill 2018.

[8] FINEMAN, Martha. The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition. Yale Journal of Law and Feminism. 2008, 20(1), s. 1–23.

[9] FINEMAN, Martha. The Vulnerable Subject and the Responsive State. Emory Law Journal. 2010, 60(2), s. 251–275.

[10] FINEMAN, Martha. Elderly' as Vulnerable: Rethinking the Nature of Individual and Societal Responsibility. Elderly Law Journal. 2012, 20(2), s. 101–141.

[11] GARRAU, Marie. Politiques de la vulnérabilité. Paris: CNRS Editions 2018.

[12] GILSON, Erinn. Vulnerability, Ignorance, and Oppression. Hypatia. 2011, 26(2), s. 308–332.

[13] GILSON, Erinn. Ethics of Vulnerability. A Feminist Analysis of Social Life and Practice. New York: Routledge 2014.

[14] GOODIN, Robert. Protecting the Vulnerable: A Re-analysis of Our Social Responsibilities. Chicago: University of Chicago Press 1985.

[15] HAVE, Henk. Vulnerability: Challenging Bioethics. New York: Routledge 2016.

[16] LÉVINAS, Emmanuel. Otherwise than being or beyond essence. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1991.

[17] LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno. Praha: OIKOYMENH 1994.

[18] LUNA, Florencia. Elucidating the Concept of Vulnerability: Layers Not Labels. International Journal of Feminist Approaches to Bioethics. 2009, 2(1), s. 121–139.

[19] MURPHY, Ann. Violence and the Philosophical Imaginary. Albany: State University of New York Press 2012.

[20] PERONI, Lourdes – TIMMER, Alexandra. Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law. International Journal of Constitutional Law. 2013, 11(4), s. 1056–1085. | DOI 10.1093/icon/mot042

[21] PETHERBRIDGE, Danielle. What's Critical about Vulnerability? Rethinking Interdependence. Hypatia, 2016, 31(3), s. 589–604. | DOI 10.1111/hypa.12250

[22] TIMMER, Alexandra. A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights. In FINEMAN, Martha – GREAR, Anna (eds.). Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundations for Law and Politics. London a New York: Routledge 2016, s. 147–170.

[23] TRONTO, Joan. Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge 1993.