K datování věteřovských keramických souborů na střední Moravě

Název: K datování věteřovských keramických souborů na střední Moravě
Variantní název:
  • On the dating of Věterov ceramic assemblages in Central Moravia
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 1, s. 99-120
Rozsah
99-120
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Závěr starší a počátek střední doby bronzové patří na Moravě k těm pravěkým obdobím, u nichž dosud nebyly vyřešeny některé základní koncepční otázky. To je dáno především neuspokojivou strukturou a stavem publikace archeologických pramenů, a nikoliv nedostatkem badatelského úsilí, což názorně demonstruje řada studií Stanislava Stuchlíka věnovaných právě tomuto tématu. Stávající představy počítají v různých podobách s přežíváním věteřovské skupiny do stupně B B, dosavadní sumarizace radiokarbonových dat ukazují i na možnost "dlouhé" chronologie věteřovské skupiny, tedy její současnost jak s únětickou, tak s mohylovou kulturou. Dvojice datovaných nálezových souborů ze sídlištních komponent, které jsou zde představeny, je sice jen skromným příspěvkem, přesto jsou indicií svědčící spíše proti představám o současnosti hlavních kulturních celků tohoto období.
The end of the Early Bronze Age and beginning of the Middle Bronze Age belong to prehistoric periods in Moravia, in which some fundamental conceptual problems were not yet solved. This is mainly given by the unsatisfactory structure and stage of publication of archaeological sources, and not by insufficient research effort. This is demonstrated by numerous studies by Stanislav Stuchlík which are dealing with this topic. The existing theories take into consideration that the Věteřov Group survived in various forms until the stage B B. Previous summarisations of radiocarbon dates indicated the possibility of a "long" chronology of the Věteřov Group, i.e. its parallel existence with both the Únětice Culture and the Tumulus Culture. The two dated assemblages of finds from settlement components presented in this text are a humble contribution, but they rather speak against the idea of a parallel existence of the main cultural units of this period.
Reference
[1] Benkovsky-Pivovarová, Z. – Chropovský, B. 2015: Grabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit in der Slowakei. Nitra.

[2] Benkovsky-Pivovarová, Z. – Stadler, P. 2019: Der bronzezeitliche "Übergangshorizont A2/B1" aus der Sicht der Věteřov-Kultur, Pravěk NŘ 27, 43–74.

[3] Brunner, M. – von Felten, J. – Hinz, M. – Hafner, A. 2020: Central European Early Bronze Age chronology revisited: A Bayesian examination of large-scale radiocarbon dating. PLoS ONE 15(12):e0243719.

[4] Daňhel, M. 2007: Věteřovské objekty z výzkumu 2006 v Hradisku u Kroměříže. Rukopis diplomové práce uložený na FPF Slezské univerzity v Opavě.

[5] Fojtík, P. 2014: Pravěké a raně historické osídlení katastru obce Držovice, okr. Prostějov. Střední Morava 38, 43–74.

[6] Fojtík, P. 2015: Mohylová kultura střední doby bronzové na Prostějovsku I. Katalog nálezů – svazek první. Pravěk Supplementum 30. Brno.

[7] Fojtík, P. 2016: Držovice (k. ú. Držovice na Moravě, okr. Prostějov). Přehled výzkumů 57–1, 186–187.

[8] Geislerová, K. – Parma, D. a kol. 2018: Výzkumy – Ausgrabungen 2011–2016. Brno.

[9] Kuča, M. – Kovář, J. – Nývltová Fišáková, M. – Škrdla, P. – Prokeš, L. – Vaškových, M. – Schenk, Z. 2012: Chronologie neolitu na Moravě: předběžné výsledky. Přehled výzkumů 53(1), 51–64.

[10] Kühnholz, D. 2013: Die Anfänge der Lausitzer Kultur in Mähren und der Slowakei. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 227. Bonn.

[11] Massy, K. – Stockhammer, P. W. 2020: Testing Reinecke's chronology of the Early Bronze Age with radiocarbon dating. New evidence from southern Bavaria. Studia Hercynia XXIII/2, 22–35.

[12] Mikulková, B. – Parma, D. 2010: Další pohled do osídlení Hradiska u Kroměříže – výzkum z roku 2006. In: Furmánek, V. – Miroššayová, E. (eds.): Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 193–233.

[13] Novotná, M. 1980: Die Nadeln in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde XIII/6. München.

[14] Ondráček, J. – Stuchlíková, J. 1988: Sídliště v Budkovicích a jeho postavení v rámci věteřovské skupiny. Památky archeologické LXXIX/1, 5–37.

[15] Pavelčík, J. 1957: Sídliště lidu s nálevkovitými poháry a s keramikou věteřovského typu u Brumovic. Časopis Slezského muzea série B: Historia 6, 105–116.

[16] Peška, J. 2012: Beispiele der absoluten Chronologie der Frühbronzezeit in Mähren und ihrer Verknüpfungen mit der Ägäis. In: Kujovský, R. – Mitáš, V. (eds.): Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra, 297–314.

[17] Peška, J. 2020: Reineckes Erbe: Die absolute Chronologie der Frühbronzezeit Mährens – ein Diskussionsansatz. Studia Hercynia XXIII/2, 97–115.

[18] Peška, J. – Vránová, V. (eds.) 2016: Věda rýče promluvila. Archeologické centrum Olomouc 1995–2015. Střípky. Olomouc.

[19] Reimer, P. – Austin, W. – Bard, E. – Bayliss, A. – Blackwell, P. – Bronk Ramsey, C. – Butzin, M. – Cheng, H. – Edwards, R. – Friedrich, M. – Grootes, P. – Guilderson, T. – Hajdas, I. – Heaton, T. – Hogg, A. – Hughen, K. – Kromer, B. – Manning, S. – Muscheler, R. – Palmer, J. – Pearson, C. – van der Plicht, J. – Reimer, R. – Richards, D. – Scott, E. – Southon, J. – Turney, C. – Wacker, L. – Adolphi, F. – Büntgen, U. – Capano, M. – Fahrni, S. – Fogtmann-Schulz, A. – Friedrich, R. – Köhler, P. – Kudsk, S. – Miyake, F. – Olsen, J. – Reinig, F. – Sakamoto, M. – Sookdeo, A. – Talamo, S. 2020: The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 62.

[20] Rožnovský, D. 2015: Několik poznámek k chronologii moravské věteřovské skupiny na základě rozboru vybraných keramických tvarů. In: Bátora, J. – Tóth, P. (eds.): Keď bronz vystriedal meď. Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku", Levice 8.-11. októbra 2013. Nitra – Bratislava, 51–66.

[21] Rožnovský, D. 2019: Sídliště ze sklonku starší doby bronzové v Hodonicích (okr. Znojmo). Pravěk Supplementum 34. Brno.

[22] Rožnovský, D. 2020: Frühe Bronzezeit und Stufe Br A3. Brauchen wir diese Stufe? Studia Hercynia XXIII/2, 116–123.

[23] Spurný, V. 1954: Pohled do osídlení Hradiska u Kroměříže ve střední době bronzové. Památky archeologické XLV, 357–374.

[24] Spurný, V. 1972: Sídliště starší a střední doby bronzové v Bezměrově u Kroměříže. Památky archeologické LXIII, 180–248.

[25] Spurný, v. 1982: K časovému a kulturnímu postavení protolužického horizontu na Moravě. In: Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z południem. Kraków – Przemyśl, 121–133.

[26] Stuchlík, S. 1992: Die Věteřov-Gruppe und das Entstehung der Hügelgräberkultur in Mähren. Prähistorische Zeitschrift 67, 15–42. | DOI 10.1515/pz-1992-0103

[27] Stuchlík, S. 1993: Středodunajská mohylová kultura. In: Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno, 272–286.

[28] Stuchlík, S. 1998: Nálezy mohylové kultury ze Smržic. Pravěk NŘ 7/1997, 245–254.

[29] Stuchlík, S. 2006: Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové. Brno.

[30] Stuchlíková, J. 1993: Věteřovská skupina. In: Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno, 262–272.

[31] Šabatová, K. – Parma, D. 2020: The Early to Middle Bronze Age transition as exemplified by Morava. Studia Hercynia XXIII/2, 124–139.

[32] Tihelka, K. 1960: Moravský věteřovský typ. Památky archeologické LI/1, 27–135.

[33] Trampota, F. – Květina, P. 2020: How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology. Archeologické rozhledy LXXII, 163–193.