Příspěvek k poznání pohřebního ritu střední a mladší doby bronzové v oblasti Vyškovské brány

Název: Příspěvek k poznání pohřebního ritu střední a mladší doby bronzové v oblasti Vyškovské brány
Variantní název:
  • Contribution to the study of burial rites of the Middle and Late Bronze Age in the Vyškovská brána area
  • Ein Beitrag über den Bestattungsritus der mittleren und jüngeren Bronzezeit im Gebiet der Wischauer Pforte (Vyškovská brána)
Autor: Parma, David
Zdrojový dokument: Parma, David. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor); Magar, Bernd (překladatel); Charvátová, Irma (překladatel); Long, Tony (překladatel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 123-138
Rozsah
123-138
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Článek se zabývá vyhodnocením nových funerálních lokalit střední a mladší doby bronzové z oblasti Vyškovské brány, odkrytých v letech 2002 a 2003 v rámci záchranného výzkumu na stavbě dálnice D1. Prozkoumány byly dva fragmenty pohřebních areálů – v případě lokality Ivanovice n. H. 3/2 jde o několik kostrových hrobů z mladšího úseku střední doby bronzové, větší počet celků pochází z birituálního pohřebiště s nezvykle variabilním ritem v poloze Hoštice 4. Ze dvou lokalit můžeme doložit deponování skeletů v objektech v rámci sídlištního areálu, anomální případ deponování bohatě šperky vybaveného skeletu ženy z Ivanovic n. H. 3/2 v sídlištním objektu zcela mimo současný sídlištní areál souvisí patrně s rituálně-religiozní sférou. Po srovnání s dosavadním stavem poznání problematiky v regionu je zřejmé, že záchranné výzkumy na D1 výrazně kvantitativně, ale především kvalitativně obohatily naše poznatky o pohřebním ritu této oblasti v příslušném období.
The article assesses new funeral locations of the Middle and Late Bronze Age in the Vyškovská brána area, excavated in 2002 and 2003 as part of rescue archaeology during the construction of the D1 motorway. Two portions of burial areas were explored. The Ivanovice n. H. 3/2 location contained several skeletal graves from the late Middle Bronze Age, while more graves were excavated in the bi-ritual burial ground in the Hoštice 4 location, with unusually varied burial rites. Two graves document the depositing of skeletons in constructions within a settlement area; an anomalous case of depositing a female skeleton with a large amount of jewellery in a construction outside the settlement area from the Ivanovice n. H. 3/2 burial ground is probably of ritual-religious significance. Having assessed the existing information on the issue in the region, it becomes obvious that the rescue work associated with the D1 has remarkably enriched our knowledge of burial rites in the area in the period, in terms of both quantity and, especially, quality.
Reference
[1] Bálek, M. – Berkovec, T. – Kos, P. – Lečbych, M. – Matějíčková, A. – Parma, D. – Přichystal, M. – Šmíd, M. 2003: Předběžné výsledky první etapy záchranného archeologického výzkumu v trase dálnice D1 Vyškov – Mořice, PV 44 (2002), 137–150. Brno.

[2] Bouzek, J. – Koutecký, D. 1980: Mohylové a knovízské kostrové "pohřby" v jámách ze severozápadních Čech, PA LXXI, 360–432.

[3] Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[4] Čižmář, M. – Geisler, M. – Rakovský, I. 1983: Rettungsgrabung in Drysice (Bez. Vyškov), PV 1981, 73. Brno

[5] Čižmář, M. – Geislerová, K. (ed.) 2006: Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998. Brno.

[6] Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger, J. (ed.) 2000: Výzkumy – Ausgrabungen 1999–2004. Brno.

[7] Demek, J. a kol. 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha.

[8] Drozdová, E. 2003: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z lokality Ivanovice 3/2, Padělky za cihelnou, příloha k NZ č. 130/03 v archivu ÚAPP Brno.

[9] Drozdová, E. 2004: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z lokalit Ivanovice na Hané 3 a Ivanovice na Hané 3/2. In: Popelnicová pole a doba halštatská, Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1, 451–458. České Budějovice.

[10] Furmánek, V. 1973: Bronzová industrie středodunajské mohylové kultury na Moravě, SlArch XXI, 25–146.

[11] Geislerová, K. – Janák, V. 1981: Záchranný výzkum u Drysic (okr. Vyškov), PV 1981, 71–72. Brno.

[12] Gedl, M. 1991: Bestattungssitten der Lausitzer Kultur in Südpolen. In: Bestattungswesen und Totenkult, 101–118. Berlin.

[13] Kalábek, M. 2006: Olomouc (k. ú. Řepčín, okr. Olomouc), PV 47 (2005), 146. Brno.

[14] Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.

[15] Kytlicová, O. 1988: Rituální kostrové hroby na popelnicovém pohřebišti v Brdě u Manětína, okr. Plzeň-sever. In: Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové, 201–209. Brno.

[16] Nekvasil, J. 1968: Náhodně objevený hrob lužické kultury u Drysic (okr. Vyškov), PV 1967, 42. Brno.

[17] Nekvasil, J. 1980: Zničené pohřebiště lužické kultury u Pustiměře (okr. Vyškov), PV 1977, 42–43. Brno.

[18] Parma, D. 2004: Sídlištní pohřby z Ivanovic na Hané. In: Popelnicová pole a doba halštatská, Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1, 429–450. České Budějovice.

[19] Parma, D. 2006: Několik nových žárových pohřebišť mladší doby bronzové, Pravěk NŘ 14, 237–286.

[20] Parma, D. 2007: Pohřebiště Hoštice 4 (okr. Vyškov). Příspěvek k poznání variability pohřebního ritu v mladší době bronzové. In: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.–6. 10. 2006, 177–204. Brno.

[21] Peška, J. 2006: Sídelní areál ze starší a střední doby bronzové v Olomouci-Slavoníně. Předběžná pozorování. In: XVIII. symposium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku, Acta archaeologica Opaviensia 2, 143–164. Opava.

[22] Peškař, I. 1967: Nález bronzové spony z období lužické kultury ve Švábenicích, PV 1966, 30–31. Brno.

[23] Podborský, V. 1972: Jihomoravská halštatská sídliště II, SPFFBU E 17, 5–54.

[24] Rulf, J. 1996: Problematika pohřbů na sídlištích v českomoravském pravěku, ŠZ 32, 115–123.

[25] Říhovský, J. 1960: K otázce pronikání lidu s velatickou kulturou k severu. In: Sborník AÚ ČSAV Brno I, 45–49. Brno.

[26] Říhovský, J. 1979: Die Nadeln in Mähren und im Ostalpengebiet, Prähistorische Bronzefunde XIII/5. München.

[27] Říhovský, J. 1982: Základy středodunajských popelnicových polí na Moravě, Studie AÚB X/1. Praha.

[28] Říhovský, J. 1993: Die Fibeln in Mähren, Prähistorische Bronzefunde XIV/9. Stuttgart.

[29] Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[30] Skutil, J. 1947: Moravské prehistorické výkopy a nálezy, ČMMZ, vědy společenské XXXIII, 45–144.

[31] Smejtek, L. 1994: Změny přírodního prostředí a vývoj mladobronzové sídelní struktury v mikroregionu Lužického potoka na Kadaňsku. In: Beneš, J. – Brůna, V. (eds.): Archeologie a krajinná ekologie, 94–111. Most.

[32] Smetánka, Z. 2003: Archeologické etudy. Praha.

[33] Smrž, Z. 1994: Výsledky studia pravěkého přírodního prostředí v mikroregionu Lužického potoka na Kadaňsku (severozápadní Čechy). In: Beneš, J. – Brůna, V. (eds.): Archeologie a krajinná ekologie, 84–93. Most.

[34] Spurný, J. 1948: Kostrové pohřby v knovízské kultuře, PA XLIII, 13–20.

[35] Stloukal, M. 1968: Problematika antropologického rozboru žárových pohřbů (Výzkum pohřebiště v Moravičanech), AR XX, 330–347.

[36] Trňáčková, Z. 1957: Lužické žárové hroby ze Švábenic na Moravě, AR IX, 609–611, 636–637.