Satirická groteska českej expresionistickej dramatiky : (k interpretácii hry Franka Wollmana Člun na moři)

Název: Satirická groteska českej expresionistickej dramatiky : (k interpretácii hry Franka Wollmana Člun na moři)
Variantní název:
  • A grotesque satire by a Czech expressionistic dramatist : (on the interpretation of Frank Wollman's play Člun na moři)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. [81]-90
Rozsah
[81]-90
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Frank Wollman sa považuje za jedného z našich najznámejších slavistov a komparatistov, ale zároveň ide o osobnosť, ktorá autorsky zasiahla aj do divadelného života. Štúdia sa zaoberá vznikom, interpretáciou a recepciou jeho trojaktovej hry Člun na moři (premiéra 1923, Praha). V poradí tretia autorova hra s podtitulom "lidská groteska a politická utopie" žánrovo osciluje medzi sociálnou drámou a satirou. Svojím akcentom na úlohu osobnosti v dejinách a na konflikt dobových ideí signalizuje expresionistické východisko ovplyvnené brnianskou Literárnou skupinou (F. Götz). V motíve stroskotanej a opustenej lode na mori sa na obmedzenom dramatickom priestore konfrontujú protikladné typy postáv, ktoré symbolizujú skazu ľudstva. Člun na moři predstavuje pravdepodobne Wollmanov esteticky a ideovo najhodnotnejší javiskovo realizovaný dramatický text, ktorý však neprenikol do širšieho divadelného povedomia. Ale aj napriek tomu zostáva hra umelecky zaujímavým dokladom dobového hľadania nových výrazových možností mnohostranne diferencovaných podôb českej expresionistickej dramatiky.
Deemed a major figure among Slavonic scholars and comparatists, Frank Wollman is also an author who met with due attention in Czech theatrical life. The aim of this paper is not only to describe the origin and reception of his three-act play Člun na moři [A Boat at Sea] (premiered in 1923), but to offer an interpretation of Wollman's third dramatic work as well. Doing justice to its subtitle – "a human grotesque and political satire" − the play vacillates between social drama and satire. Its accent on the individual´s role in history and on the conflict of contemporary ideas betrays the expressionistic inspiration from the Literary Group of Brno (F. Gőtz). The theme of a deserted shipwreck at sea is, in the limited dramatic space, confronted with conflicting types as symbols of the ruination of mankind. Aesthetically and ideologically, Člun na moři is probably Wollman's best text put on stage, notwithstanding its failure to gain full theatrical attention. On the whole, the play is an interesting work of art which exemplifies the search for new means of expression and infinitely variegated forms of Czech expressionistic drama of the time.