K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov

Název: K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov
Variantní název
Specific aspect of memoirs from concentrations camps
Autor: Suša, Ivan
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. [129]-139
Rozsah
[129]-139
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
Nejednoznačná definícia a rozličné uchopenie sémantickej motivácie pojmu memoáre, ako aj pojmov táborová literatúra, koncentračná literatúra, koncentračnícka literatúra a podobne (prikláňame sa k termínu memoáre z prostredia koncentračných táborov), vedú k rozličným interpretáciám a ich diferentnému žánrovému zaradeniu. V talianskej literárnej vede Franca Marianová, Francesco Guerre a Raul Mordenti, konkrétne v diele Literárne formy v dejinách uvažujú o termínoch "memoárová spisba" (v tal. la scrittura della memoria) a "spomienková spisba", resp. "literatúra svedectva" (v tal. la scrittura della testimonianza). Autori k prvému bodu priraďujú práce Giorgia Bassaniho či Natalie Ginsburg, k druhému bodu diela Prima Leviho a podobne. V českom a slovenskom kontexte zdôrazňujeme najmä terminológiu a žánrovú charakteristiku Vlastislava Válka, Iva Pospíšila, Františka Štrausa, Petra Valčeka a i.
The missing or voluntary semantic motivation thus can lead to the wrong interpretation and to the vagueness of a given term. In our works, we prefer the term "memoir literature from the environment of the concentration camps". In the Italian context, the authors distinguish, for instance, the terms "concentration literature" (i.e. literature written during internment in the concentration camp) and "memoir literature" (works written after the liberation). Franca Mariani, Francesco Guerre a Raul Mordenti in the work Literary forms in History consider terms "memoir writing and "recollection writing" or "literature of testimony". The works of Giorgio Bassani or Natalie Ginsburg are assigned to the first group, the works of Primo Levi to the second. We accent mainly a terminology and genre characteristics of Vlastislav Válek, Ivo Pospíšil, František Štraus and Peter Valček in Slovak and Czech context.
Note
  • Príspevok je čiastkovým výstupom grantu VEGA č. 1/0031/14 Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu (vedúci riešiteľ: Ivan Šuša).
Reference
[1] BERNARDELLI, Andrea − CESERANI, Remo: Il testo narrativo. Bologna: Il Mulino, 2005.

[2] CARPI, Aldo: Il diario di Gusen. Torino: Einaudi, 2008.

[3] HOLÝ, Jiří a kol.: Holokaust v české, slovenské a polské literatuře. Praha: Karolinum, 2007.

[4] KÚCHOVÁ, Eva: Žánrové podoby literárnych diel s táborovou tematikou v tvorbe A. Solženicyna a V. Šalamova. In: Nová rusistika 4, 2011, č. 2 s. 43−53.

[5] MARIANI, Franca − GUERRE, Francesco − MORDENTI, Raul: Le forme letterarie nella storia. Torino: Società editrice internazionale, 1990.

[6] POSPÍŠIL, Ivo: Labyrint kroniky. Brno: Blok, 1986.

[7] POSPÍŠIL, Ivo: Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[8] RICHTER, Milan: Božia ulička. Bratislava: SSS, 1998.

[9] ŠPITZER, Juraj: Svitá, až keď je celkom tma. Bratislava: Kalligram, 1996.

[10] ŠTRAUS, František: Príručný slovník literárnovedných termínov. Bratislava: Vydavatel'stvo Spolku slovenských spisovatel'ov, 2005.

[11] ŠUŠA, Ivan: Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre. (Seminář filologicko-areálových studií. Ediční serie Brněnské texty z filologicko-areálových studií), sv. 1. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2009.

[12] ŠUŠA, Ivan: Medziliterárny kontext fenoménu šoa. In: Conversatoria Litteraria 6, 2014, č. 1, s. 119−136.

[13] VALČEK, Peter: Slovník literárnej teórie. Bratislava: Vydavatel'stvo Spolku slovenských spisovatel'ov, 2006.

[14] VÁLEK, Vlastislav: Některé otázky vztahu poválečné české memoárové literatury k literatuře krásné. In: Literárněvedné studie. Brno, 1972, s. 223−235.

[15] WETZLER, Alfred: Čo Dante nevidel. So Správou Wetzlera a Vrbu. Bratislava: Milan Richter − MILANIUM a Pavel Zrínyi, 2009.

[16] ZELENKA, Miloš: Literární věda a slavistika. Praha: Academia, 2002.

[17] ŽEMBEROVÁ, Viera: Literárna veda a pamäť literárneho života. In: Z dějin literární vědy: metody a přístupy. Eds. Ivo Pospíšil − Miloš Zelenka. Brno: Tribun EU, 2014, s. 67−90.