Anticipace postsekularity v první Československé republice jako syntéza a východisko k světovosti české literatury

Název: Anticipace postsekularity v první Československé republice jako syntéza a východisko k světovosti české literatury
Variantní název:
  • The anticipation of postsecularity in the first Czechoslovak republic as a synthesis and a starting point for the worldwide reputation of Czech literature
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 19-35
Rozsah
19-35
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor přítomné studie vychází z teze, že období první Československé republiky bylo počátkem velké, spíše skryté syntézy vedoucí k budování světovosti české literatury a ke kladné kvalitativní změně slovenské literatury. Tato syntéza spočívala v prostupování levicové avantgardy a katolického spiritualismu, jež autor nevidí jako směry nejen protikladné, ale také komplementární s hlubinnými souvislostmi. Prostupování nespočívá jen v osobních vztazích tvůrců (Nezval, Halas, Deml, Zahradníček, Holan aj.), ale i v prolínání idejí a hlavně tvarů a estetických východisek. Cesta k světovosti české literatury je podle autora založena právě na budování tohoto silného vztahu a komplementárního, vícepramennéhoo celku, které anticipuje tzv. postsekularitu, která se projevuje v celém 20. století.
The author of the present study expresses the thesis according to which the period of the first Czechoslovak Republic represented the beginning of a big, rather hidden synthesis leading to constructing the worldwide reputation of the Czech literature and to a positive qualitative change of the Slovak literature. The synthesis consisted in the permeation of the leftist avant-garde and Catholic spirituality the author regards not only as contradictory currents, but also as complementary ones with deep links. The permeation does not consist only in mutual personal relations of literary creators (Nezval, Halas, Deml, Zahradníček, Holan and others), but also in the permeation of ideas and mainly forms and aesthetic foundations. The way to the worldwide reputation of Czech literature is based – due to the author – on the construction of this strong, intensive and complementary, multi strand complex anticipating the so-called postsecularity which has been manifested in the whole course of the 20th century.
Reference
[1] AGAR, Jolyon: Post-Secularism, Realism and Utopia: Transcendence and Immanence from Hegel to Bloch. London and New York: Routledge, 2014.

[2] BRADBROOK, Bohuslava: Karel Čapek. In Pursuit of Truth, Tolerance, and Trust. Brighton: Sussex Academic Press, 1998.

[3] BRADBROOKOVÁ, Bohuslava: Karel Čapek. Hledání pravdy, poctivosti a pokory. Praha: Academia, 2006.

[4] ČAPEK, Karel: Čtení o T. G. Masarykovi. Uspořádal Miroslav Halík, který knihu rovněž opatřil vydavatelskou a edičními poznámkami a vysvětlivkami. 2. vyd. Praha: Česká expedice: Riopress, 1998.

[5] ČAPEK, Karel: Univerzitní studie. Praha: Československý spisovatel, 1987.

[6] ČERNÝ, Václav: Essai sur le titanisme dans la poésie romantique occidentale entre 1815–1850. Prague: Orbis, 1935.

[7] ČERNÝ, Václav (ed.): Kéž hoří popel můj. Praha: Mladá fronta, 1967.

[8] DEUTSCHER, Isaac: The Unfinished Revolution: Russia 1917–1967. New York: Oxford University Press, 1967

[9] DOLGAN, Marijan (ed.): Kriza revije "Dom in svet" leta 1937. Zbornik dokumentov. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2001.

[10] DURYCH, Jaroslav: Jaroslav Durych, publicista. Praha: Academia, 2001.

[11] DVOŘÁK, Miloš: Rodný kraj v díle Jakuba Demla. Život 5–6, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu, roč. XIV, 1936, s. 106–111.

[12] DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007.

[13] GARDAVSKÝ, Vítězslav: Bůh a nevěřící svět: k problematice církví a marxistického ateismu. Praha: Socialistická akademie, 1967.

[14] GARDAVSKÝ, Vítězslav: Bůh není zcela mrtev. Úvaha o křesťanském teismu a marxistickém ateismu. Praha: Československý spisovatel, 1967, 1970.

[15] GARDAVSKÝ, Vítězslav: Dios no ha muerto del todo: reflexiones de un marxista sobre la Biblia, la religión y el ateísmo. Salamanca: Ed. Sigueme, 1972.

[16] GARDAVSKÝ, Vítězslav: Gott ist nich ganz tot. Betrachtung eines Marxisten über Bibel, Religion und Ateismus. München: Chr. Kaiser, 1968, 1969, 1970, 1971.

[17] GARDAVSKÝ, Vítězslav: Naděje ze skepse. Praha: Svoboda, 1969.

[18] HABERMAS, Jürgen.: Secularism's Crisis of Faith: Notes on Post-Secular Society. New Perspectives Quarterly. 2008, Vol. 25, s. 17–29. | DOI 10.1111/j.1540-5842.2008.01017.x

[19] HULTSCH, Anne: Ein Russe in der Tschechoslowakei. Leben und Werk des Publizisten Valerij S. Vilinskij (1903–1955). Köln: Böhlau, 2010.

[20] JUŘÍČKOVÁ, Miluše: Dva horizonty: Sigrid Undsetová a česká recepce. Brno: Masarykova univerzia, 2011.

[21] KAPLAN, Karel: Protistátní bezpečnost. 1945–1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015

[22] KAUTMAN, František: O českou národní identitu. Praha: Pulchra, 2015.

[23] LOUKOTKA, Jiří: O náboženství a umění. Praha: Horizont, 1974.

[24] MACH, Alexander: Z ďalekých ciest. Fragmenty z memoárov. Martin: Matica slovenská, 2008.

[25] MACHOVEC, Milan: Filosofie tváří v tvář zániku. Brno: Zvláštní vyd., 1998, druhé kritické vydání Praha: Akropolis, 2006.

[26] MACHOVEC, Milan: Indoevropané v pravlasti aneb Život našich předků podle porovnání jednotlivých jazyků. Praha: Akropolis, 2000.

[27] MAREK, Pavel, ed.: Česká katolická moderna. Prostějov: Museum Prostějov – Olomouc: FF UP, 1998.

[28] MCCLURE, John: Partial Faiths: Postsecular Fiction in the Age of Pynchon and Morrison. Athens: University of Georgia Press, 2007.

[29] MERHAUT, Luboš: Cesty stylizace v české literatuře na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha: Čs. akademie věd, 1992.

[30] POSPÍŠIL, Ivo: Aksiologičeskij fenomen v "neistoričeskom romane" Jevgenija Vodolazkina "Lavr". In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Ed. Josef Dohnal. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2015, s. 591–601.

[31] POSPÍŠIL, Ivo: Baroko jako historicky vymezený fenomén a jako kulturní typ (Barokový slavizmus Milana Kopeckého a publicistika Jaroslava Durycha). In: Pons Strigoniensis. Studia. Nové interpretace českého baroka. A Cseh barokk új interpretrációi. Sborník z mezinárodní konference, Piliscsaba, 12.–13. května 2003. Nemzetközi konferencia, Piliscsaba, 2003. május 12–13. Esztergom – Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004, s. 11–24.

[32] POSPÍŠIL, Ivo: Diachronní dimenze ruského literárního textu (Puškin – Bondarev – Grjakalov). In: LEPILOVÁ Květuše a kol.: Text a kontext. Brno: Repronis, 2008, s. 86–107.

[33] POSPÍŠIL, Ivo: Dlhá a bohatá tradícia. História a kľúčové problémy brnianských česko-slovenských konferencií (1997–2017). Slovenské pohľady, 2018, č. 3, s. 27–33.

[34] POSPÍŠIL, Ivo: Dva moravští slavisté: Alois Augustin Vrzal a Sergij Grigorovič Vilinskij. Slavia Occidentalis 57, 2000, s. 219–233

[35] POSPÍŠIL, Ivo: Dva poljusa bytija: anglo-amerikanskij empirizm-pragmatizm i "russkaja tema" u Karla Čapeka. In: Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku. Pod redakcją Witolda Kowalczyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999, s. 225–233.

[36] POSPÍŠIL, Ivo: Fenomen svjazi literaturovedenija i literaturnogo tvorčestva: Jevgenij Ljackij i Jevgenij Vodolazkin na kontekstuaľnom fone. In: Universalii russkoj literatury 6. Sbornik statej. Voronež: Izdatel'sko-poligrafičeskij centr "Naučnaja kniga", 2015, s. 227–244.

[37] POSPÍŠIL, Ivo: Izmenenije temy i metoda – Sergij Vilinskij v Universitete im. Masarika. In: Russkij jazyk kak inoslavjanskij, vypusk IV, Sovremennoje izučenije russkogo jazyka i russkoj kultury v inoslavjanskom okruženii. Beograd: Slavističeskoje obščestvo Serbii, 2012, s. 7–19.

[38] POSPÍŠIL, Ivo: Jazyk literárního díla jako axiologický nástroj: román Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník (K životnímu jubileu prof. Jána Doruly). In: Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 265–278.

[39] POSPÍŠIL, Ivo: Jedna česko-ruská literární spirála (Dostojevskij – Čapek – Těndrjakov). Čs. rusistika, 1990, 5, s. 257–265.

[40] POSPÍŠIL, Ivo: Karel Čapek – przypadek prawie zapomnianego mistrza człowieczeństwa i tolerancji. In: Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji. Pod redakcją Grzegorza Gazdy, Ireny Hübner, Jarosława Płuciennika. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 109–118.

[41] POSPÍŠIL, Ivo: Na hranici fikce a nonfikce: virtuální autenticita a tvorba Arnošta Vašíčka. In: Almanach Nitra 2013. (14. ročník). Eds. a vedeckí red.: Jozef Vladár – Natália Muránska. Nitra: Nitrianska odbočka SSS, 2014, s. 135–141.

[42] POSPÍŠIL, Ivo: Pavol Strauss a hrst českých souvislostí. In: Pavol Strauss a katolícka moderna. Ed. Ján Gallik. Nitra: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa, 2014, s. 91–109.

[43] POSPÍŠIL, Ivo: Podoby a proměny židovství: Jiří Weil (1900–1959). Novaja rusistika, 2017, č. 1, s. 81–93.

[44] POSPÍŠIL, Ivo: Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine. Primerjalna književnost 31, 2008, č. 2, s. 137–148.

[45] POSPÍŠIL, Ivo: Próza virtuální autenticity a existenciálního znejistění. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky (Slavica litteraria), 2007, č. X10, s. 5–20.

[46] POSPÍŠIL, Ivo: Ruský emigrant se dívá na meziválečné Československo a česko-slovenský vztah. In: Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze). Ed. Ivo Pospíšil. Výkonná red. Lenka Paučová. Brno: Česká asociace slavistů, Jan Sojnek-Galium, 2017, s. 151–161.

[47] POSPÍŠIL, Ivo: Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brünn: Fakten und Zusammenhänge. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 42, 1996, s. 223–230.

[48] POSPÍŠIL, Ivo: Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych. Primerjalna književnost (Ljubljana) 33, 2010, č. 1, s. 131–142.

[49] POSPÍŠIL, Ivo: Slovakistické reflexe. Brno: Česká asociace slavistů, Jan Sojnek-Galium, 2017.

[50] POSPÍŠIL, Ivo: Slovinská tradice a současnost (Kriza revije "Dom in svet" leta 1937. Zbornik dokumentov. Uredil Marjan Dolgan. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 2001. The Imagination of Terra Incognita. Slovenian Writing 1945–1995. Edited by Aleš Debeljak. White Pine Press, New York 1997). Opera Slavica 13, 2003, č. 1, s. 70–71.

[51] POSPÍŠIL, Ivo: Znovu k problému diachronní hloubky literárního textu. In: Jazyk a komunkácia v súvislostiach III. Red. Oľga Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, s. 11–19.

[52] POSPÍŠIL, Ivo: Znovuvytváření ruského fenoménu na počátku 21. století: návraty a nová "nasvěcování". Novaja rusistika, 2014, č. 1, s. 181–187.

[53] POSPÍŠIL, Ivo: Žánr jako bezprostřední výraz autorovy osobnosti. Deník spisovatele F. Dostojevského a Šlépěje J. Demla. Slovenská literatúra, 1990, č. 4, s. 338–349.

[54] POSPÍŠIL, Ivo – Zelenka, Miloš: René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno: Masarykova univerzita, 1996.

[55] PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918. Praha: Torst, 1998.

[56] PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945. Praha: Torst, 2010.

[57] PUTNA, Martin C.: Hořký život Rusů v Čechách. http://www.lidovky.cz/putna-horky-zivotrusu-v-cechach-do8-/nazory.aspx?c=A111118_183244_ln_nazory_ape, staženo 13. 8. 2016, 9:39.

[58] PYNSENT, Robert B.: Pátrání po identitě. Jinočany: H & H 1996.

[59] PYNSENT, Robert B.: Question of Identity: Czech and Slovak Ideas of Nationality and Personality. London – Budapest – New York: CEU Press, 1994.

[60] PYNSENT, Robert B.: Tolerance and the Karel Čapek Myth. The Slavonic and East European Review 78, 2000, 3, p. 331–353.

[61] RATTI, Manav: The Postsecular Imagination: Postcolonialism, Religion, and Literature. London – New York: Routledge, 2013.

[62] STRAUSS, Pavol: Za mostom času (Písanie bez konca). Košice: Verbum, 1993.

[63] ŠALDA, František Xaver: Z období Zápisníku. Praha: Odeon, 1987–1988.

[64] UHLE, Dorothea: Avantgarde, Zivilisationskritik und Pragmatismus in Karel Čapeks "Boží muka". Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006.

[65] VILINSKIJ, Valerij: Rus se dívá na ČSR. Praha: Václav Petr, 1931.

[66] VILINSKIJ, Valerij: Ruská revoluce 1825–1936. Přerov: Knihkupectví společenských podniků, 1936.

[67] VILINSKIJ, Valerij: Ruská revolúcia. V rukopise poslovenčil Vojtech Hatala. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1936.

[68] VILINSKIJ, Valerij: Ruský národ a sjednocení církví. Olomouc: Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1928.

[69] VILINSKIJ, Valerij: K slovanské otázce. Tři koncepce slovanské vzájemnosti. Praha: Václav Petr, 1930.

[70] VILINSKIJ, Valerij: Slovanství, unionismus, orelstvo. Brno: Československý Orel, 1932.

[71] VILINSKIJ, Valerij: Unionizmus. Do slovenčiny upravil Ladislav Šulgan-Lazovský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1932.

[72] VILINSKIJ, Valerij: V Rusku boj trvá… (Politické vraždy, procesy a spiknutí v SSSR). Praha: Šolc a Šimáček, 1933.

[73] VODOLAZKIN, Jevgenij: Lavr. Moskva: AST, 2013.

[74] VODOLAZKIN, Jevgenij: Aviator. Roman. Moskva: AST, 2016.

[75] VOISINE-JECHOVÁ, Hana: Dějiny české literatury. Jinočany: H & H 2005.

[76] WELLEK, René: Immanuel Kant in England. Princeton: Princeton University Press, 1931.

[77] WELLEK, René: The Two Traditions of Czech Literature. In: WELLEK, René: Essays on Czech Literature. The Hague: Mouton, p. 30, 1963 (původně in: Slavic Studies, ed. by A. Kaun and E. J. Simmons. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1943, s. 213–228).

[78] ŽÁČEK, Pavel: V–101 (Valerij Vilinskij): agent, ze kterého se dalo žít. In: MEDVECKÝ, Matej (ed.): Posledné a prvé slobodné(?) voľby – 1946, 1990. Zborník z odborného seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, s. 102–159.