Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy

Název: Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy
Variantní název:
  • Historical Slavic studies on the pages of the Slavonic Review : tradition – contemporaneity – perspectives
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 155-166
Rozsah
155-166
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je pojednat o historické slavistice jako o jedné z části multioborově pojaté slavistiky. Úkolem je přiblížit její tematické i metodologické proměny prostřednictvím statí a článků, které byly publikovány ve sto ročnících periodika Slovanský přehled, tedy mezi léty 1898 a 2014. Práce má analytický charakter s aspirací vyzdvihnout současné trendy v oblasti historické slavistiky a naznačit některé perspektivy. Výchozím bodem je úvodní určení zakladatele Slovanského přehledu sorabisty Adolfa Černého, aby byl Slovanský přehled časopisem, který by naplňoval cíl "sledování rozvoje slovanských literatur, slovanské vědy, umění a vůbec snah kulturních". Historická slavistika je ve studii sledována především v dimenzi dějin slovanské vzájemnosti, proměn idejí slovanství a vztahů mezi slovanskými národy. Dějiny slavistiky jsou zmíněny jen okrajově, neboť podle našeho názoru ve své podstatě tvoří samostatný slavistický obor.
The paper aims to approach historical Slavonic studies as one part of multidisciplinarily conceived Slavonic studies. The aim is to shed light on its thematic and methodological transformations through essays and articles published in 100 issues of the Slavonic Review journal between 1898 and 2014. The work is of analytical nature with the aspiration to highlight the current trends in the area of historical Slavonic studies and suggest some perspectives. The starting point is the initial determination of the founder of Slavonic Review, Sorbian scholar Adolf Černý, to make Slavonic Review a journal meeting the aim of "monitoring the development of Slavonic literatures, Slavonic science, art and generally cultural efforts". Historical Slavonic studies are monitored in the study mainly in the dimension of history of Slavic reciprocity, changes in the ideas of Slavonic patriotism, and relations between Slavonic nations. The history of Slavonic studies are mentioned only marginally as they constitute, in our view, an independent field of Slavonic studies.