K počiatkom budovania dedinských kostolov s kvadratickým presbytériom na juhovýchodnom Slovensku : výsledky výskumu reformovaného kostola v Pederi (okres Košice-okolie)

Název: K počiatkom budovania dedinských kostolov s kvadratickým presbytériom na juhovýchodnom Slovensku : výsledky výskumu reformovaného kostola v Pederi (okres Košice-okolie)
Variantní název:
  • On the beginnings of the construction of village churches with a square presbytery in south-eastern Slovakia : results of research into a reformed church in Peder (Košice-okolie district)
  • Zu den Anfängen der Errichtung von Dorfkirchen mit quadratischem Altarraum in der Süd-Ost-Slowakei : Ergebnisse der Grabung an der reformierten Kirche in Peder (Bezirk Košice-Umgebung)
Autor: Tajkov, Peter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 187-196
Rozsah
187-196
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok prináša dosiaľ nepublikované výsledky archeologického výskumu reformovaného kostola v Pederi a stručne komentuje kontext jeho vzniku vo vzťahu k pôdorysnému typu dedinského kostola s kvadratickým presbytériom vyskytujúcim sa na rozhraní historických regiónov Abov, Turňa, Gemer a Boršod.
This paper presents previously unpublished results of the archaeological research into the reformed church in Peder and briefly comments on the context of its origin in relation to the ground-plan type of village churches with a square presbytery found on the border of the historical regions of Abov, Turňa, Gemer and Boršod.
Reference
[1] BUDÍNSKY–KRIČKA, V., 1963: Príspevok k poznaniu slovanského osídlenia na juhovýchodnom Slovensku, ŠZ AÚ SAV 11, 209–228.

[2] FELD, I., 1985: Egy gömöri falusi templom, A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 23, 15–23.

[3] GÁDOR, J., 1980: Ausgrabung in der Erdburg von Abaújvár. Eine Kirche in der Gespanschaftburg, Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 32, 443–454.

[4] GOMBOŠ, P., 2021: Peder – reformovaný kostol. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie. Uložené v Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach.

[5] GYÖRFFY, G., 1987: Az Árpád-kori Magyarország történetti földrajza II. Budapest.

[6] KAMINSKÁ, Ľ., 1982: Románska sakrálna stavba a cintorín v Trebišove, SlArch XXX, 429–451.

[7] KOZÁK, K., 1965: Borsod megye egyenes szentélyzárodású középkori templomai, A Herman Ottó Múzeum Évkönyve V, 223–255.

[8] KRCHO, J., 2021: Predbežná výskumná správa o kostole reformovanej cirkvi v Pederi. Uložené v archíve autora.

[9] ORIŠKO, Š., 1999: Výsledky výskumu kostola v Rakovnici (Poznámky k stredovekým dedinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri) – Die Ergebnisse der Untersuchung der Dorfkirche in Rakovnica (Bemerkungen über mittelaterliche Dorfkirchen mit Chorquadrat in der Region Gemer), AH 24, 333–343.

[10] PÁSTOR, J., 1955: Belobrdské pohrebište v Somotore, SlArch III, 276–285.

[11] POMFYOVÁ, B., 2009: Stredoveká sakrálna architektúra v regióne Gemer a Malohont – Mittelalterliche Sakralarchitektur in der Region Gemer und Malohont (Kleinhont), AH 34, 745–762.

[12] RÉMIÁS, T., 2009: Tornagörgő kismonográfiája. Malá monografia obce Hrhov. Hrhov – Miskolc.

[13] RODZIŃSKA-CHORĄŻY, T., 2009: Zespołyrezydencjonalne i kościołycentralnena ziemiachpolskich do połowy XII wieku. Kraków.

[14] SÁRKÖZY, S., 2006: A történeti Tornamegye település topográfiája a kezdetektől a 18. századelejéig. Perkupa – Miskolc.

[15] SLIVKA, M., 1991: Zisťovací výskum v Lipovníku, AVANS 1990, 95.

[16] SÚPIS 1968: Súpis pamiatok na Slovensku. 2. Bratislava.

[17] TAJKOV, P., 2007: Archeologický výskum reformovaného kostola v Brzotíne, Studia archaeologica slovaca mediaevalia VI, 108–135.

[18] TAJKOV, P., 2009: Archeologické výskumy stredovekých kostolov v Čečejovciach, Turni nad Bodvou, Kysaku a Hrhove, Východoslovenský pravek IX, 145–154.

[19] TAJKOV, P., 2012: Sakrálna architektúra 11.–13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Košice.

[20] TAJKOV, P., 2018: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu v rámci obnovy kostola reformovanej cirkvi v Pederi – 1. etapa. Nálezová správa, ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach.

[21] TAJKOV, P., 2021: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu v rámci obnovy kostola reformovanej cirkvi v Pederi – 2. etapa. Nálezová správa, ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach.

[22] TOGNER, M., 1988: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Súčasný stav poznania. Bratislava.

[23] VARSIK, B., 1977: Osídlenie Košickej kotliny III. Bratislava.

[24] VOLOVÁR, M., 2018: Kostol Navštívenia Panny Márie v Trebišove a jeho slohový kontext. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča (Halászová, I.–Megyeši, P.–Pročka, R. E., edd.), 270–288. Trnava.

[25] ŽAŽOVÁ, H.–BÓNA, M., 2014: Pamiatky. In: Bátovská, J.–Kinčok, B. a kol., //Starý Tekov – Monografia obce//. Starý Tekov.