Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte

Název: Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte
Variantní název:
  • Terézia Vansová in the literary context of Slavonic studies
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2023
Rozsah
170 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 526
ISBN
978-80-280-0215-2 (print)
978-80-280-0216-9 (online ; pdf)
Jazyk
slovensky
Anotace
  • Literární výzkum osobnosti Terézie Vansové a její literární, vydavatelské a osvětové činnosti poskytuje fascinující obraz ženy odhodlané, alespoň v rámci svých možností, přispět k blahu mnohých; ženy se silně zakořeněným žebříčkem hodnot, který si nejenom vystavěla, ale během svého života jej také následovala; ženy často osamocené a osamělé, stojící mimo hlavní proud jak literární, tak i politický či ideový, ženy jakožto zástupkyně slovenské inteligence, avšak žijící svůj život v úzkém sepětí s venkovským slovenským lidem. Terézia Vansová si plně uvědomovala funkčnost literární komunikace na lince autor–čtenář–dílo a považovala literaturu za jeden z nástrojů masové komunikace, díky kterému byla schopna ovlivňovat i hodnotový rámec samotného čtenáře.
  • The literary research of the personality of Terézia Vansová and her literary, publishing, and enlightenment activities provides a fascinating image of a woman dedicated to, at least in a little, contribute to the well-being of many, a woman with deeply anchored values, she did not only defined for herself, but she also followed within her entire life; a woman very often alone and lonely, standing out of the literary, ideological and political mainstream; a female representant of the Slovak intelligentsia, however living in close contact with the Slovak common people. Terézia Vansová was fully aware of the functionality of literary communication on the line author-reader-work and considered literature one of the tools of mass communication, thanks to which she was able to influence the value framework of the reader himself.
  • Literárny výskum osobnosti Terézie Vansovej a jej literárnej, vydavateľskej a osvetovej činnosti poskytuje fascinujúci obrázok či celú sériu obrázkov ženy odhodlanej svojou troškou prispieť k blahu mnohých; ženy so silne zakoreneným rebríčkom hodnôt, ktorý si nielen vystavala, ale ho i v rámci svojho života nasledovala; ženy často osamotenej a osamelej, stojacej mimo hlavný prúd či už literárny, tak i politický či ideový, ženy ako zástupkyne slovenskej inteligencie, avšak žijúcu svoj život v úzkom zopnutí s vidieckym slovenským ľudom. Terézia Vansová si plne uvedomovala funkčnosť literárnej komunikácie na linke autor-čitateľ-dielo a považovala literatúru za jeden z nástrojov masovej komunikácie, vďaka ktorému bola schopná ovplyvňovať aj hodnotový rámec samotného čitateľa.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Eliška Gunišová
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 7–12
Gunišová, Eliška
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Terézia Vansová v literárnohistorickom kontexte | 13–28
Gunišová, Eliška
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Cestopisná próza Terézie Vansovej | 29–49
Gunišová, Eliška
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Románová tvorba Terézie Vansovej | 50–77
Gunišová, Eliška
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Memoárová próza v diele Terézie Vansovej | 78–94
Gunišová, Eliška
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Reflexia tvorby Terézie Vansovej v slovanskom literárnom kontexte danej doby | 95–115
Gunišová, Eliška
PDF
hidden-section Záver
Chapter number Title Custom text
7 | Záver | 116–121
Gunišová, Eliška
PDF
Chapter number Title Custom text
Terézia Vansová in the literary context of Slavonic studies : (questions of aesthetics and axiology) : summary | 122–124
Gunišová, Eliška
PDF
hidden-section Bibliografia
Chapter number Title Custom text
Bibliografia | 125–134
Gunišová, Eliška
PDF
hidden-section Obrazová príloha
Chapter number Title Custom text
Obrazová príloha | 135–170
Gunišová, Eliška
PDF