Příspěvek k poznání pokročilých hygienických zařízení v raně barokní Praze

Název: Příspěvek k poznání pokročilých hygienických zařízení v raně barokní Praze
Variantní název:
  • A contribution to the study of advanced sanitary facilities in early baroque Prague
  • Ein Beitrag über fortgeschrittene Hygieneeinrichtungen im frühbarocken Prag
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 385-420
Rozsah
385-420
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V příspěvku jsou shromážděny poznatky o hospodaření s vodou a odpady v Praze získané převážně na základě archeologických pramenů. Využity byly i historické plány a vybrané písemné prameny. Podrobněji jsou analyzovány archeologické nálezy vypovídající o nakládání s odpadem ve druhé polovině 17. století v areálu Klementina – nejstarší české koleji Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité vybudovali v roce 1673 zděnou, 200 m dlouhou stoku, jež odváděla odpadní vody ze dvou velkých latrín přímo do Vltavy. Voda, potřebná pro správnou funkci tohoto systému, byla získávána z kašen situovaných v areálu jezuitské koleje. Kašny byly napojeny na městský vodovod. V textu jsou popsány pozůstatky této nejstarší proplachovací kanalizace vybudované na území Starého Města pražského. Relikty tohoto systému byly nalezeny na více místech, včetně jeho vyústění do řeky.
This article presents information about water and waste management in Prague predominantly based on archaeological sources. Historical plans and selected written sources were used as well. The archaeological finds testifying to waste management in the second half of the 17th century in the area of the Klementinum – the oldest Czech college of the Society of Jesus – are analysed in detail. The Jesuits built a 200 m long brick sewer in 1673 which diverted waste water from two large latrines directly into the Vltava River. The water needed for the proper functioning of this system was obtained from fountains located in the Jesuit college grounds. The fountains were connected to the municipal water supply. The article describes the remains of this oldest flushing sewage system built in the Old Town of Prague. Remains of this system were found in several places, including its outlet to the river.
Note
Příspěvek vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování Národního památkového ústavu (IP DKRVO 2019–2023; VObl. I. Archeologie) a rozpočtu Národního památkového ústavu.
Der vorliegende Beitrag entstand mit finanzieller Förderung des Ministeriums für Kultur im Rahmen der institutionellen Finanzierung des Nationalen Denkmalinstituts (IP DKRVO 2019–2023; VOb. I. Archeologie) und des Etats des Nationalen Denkmalinstituts.
Reference
[1] DRAGOUN, Z., 1993: Ulice 17. listopadu, Křižovnická, Široká, náměstí Jana Palacha. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1990–1991, PSH XXVI, 208.

[2] DURDÍK, T., 1988: Záchranný archeologický výzkum domu čp. 40 ve Vikářské ulici v letech 1971–1974, Castrum Pragense 1, 191–214.

[3] CYMBALAK, T.–ŘEHÁK, J., ml., 2009: Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze – The water supply of a post medieval citizen's house in Malá Strana, Prague, Staletá Praha 25, č. 2, 66–80.

[4] ČAREK, J., 1978: Z dějin staroměstských domů, PSH XI, 20–39.

[5] EDERER, A.–UXA, J., 2004: Pražské kašny a fontány. Praha.

[6] HAVRDA, J., 2011: Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ulice ppč. 1103. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009–2010, PSH XXXIX, 434–435.

[7] HAVRDA, J., 2011a: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ppč. 1103, Klementinum čp. 1040/I, výkopy pro potrubí pro přívod vltavské vody do Klementina čp. 1040/I. Výzkum NPÚ v Praze č. 2010/41 a 2011/41. Archiv nálezových zpráv odboru archeologie NPÚ v Praze čj. 9103/11.

[8] HAVRDA, J., 2011b: Praha 1 – Staré Město, Klementinum – východní část severního křídla. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009–2010, PSH XXXIX, 423.

[9] HAVRDA, J.,2012: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 1040/I, ppč. 80 a 84; Křižovnická ul. ppč. 1100 a Platnéřská ul. ppč. 1104, výzkum NPÚ ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2011/15. Archiv nálezových zpráv odboru archeologie NPÚ v Praze.

[10] HAVRDA, J., 2013: Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ulice ppč. 1004. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011–2012, PSH XLI, 499.

[11] HAVRDA, J., 2017: Praha 1 – Malá Strana, Tržiště ppč. 61/2. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015–2016, PSH VLV, 609–610.

[12] HAVRDA, J., 2019: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017–2018, PSH XLVII, 555–558.

[13] HAVRDA, J., 2019a: Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 190/I. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017–2018, PSH XLVII, 586–589.

[14] HAVRDA, J., 2023: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp. 3/III. Výzkum NPÚ v Praze č. 2023/01. Archiv nálezových zpráv odboru archeologie NPÚ v Praze.

[15] HAVRDA, J.–KOVÁŘ, M.–ŽĎÁRSKÁ, A., 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě, Staletá Praha 33, č. 2, 2–71.

[16] HAVRDA, J. a kol., 2011: Havrda, J.–Prokopová, A.–Cílová, Z.–Jonášová, Š., Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina, Staletá Praha 27, č. 2, 45–59.

[17] HAVRDA, J.–PODLISKA, J., 2015: Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru, ZPP 75, 240–249.

[18] HAVRDA, J.–PODLISKA, J., 2021: Archeologie Malostranského náměstí v Praze. K definici archeologických hodnot a jejich preventivní památkové ochraně, ZPP 81, 281–293.

[19] HAVRDA, J.–SEMERÁD, M., 2017: Praha 1 – Malá Strana, Thunovská čp. 181/III. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015–2016, PSH XLV, 603–605.

[20] HLAVSOVÁ, J. R. a kol., 2022: Hlavsová, J. R.–Heczko, R.–Jiroušková, Š.–Semerád, M., Stavebně historický vývoj chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a jeho podzemí z pohledu multioborového výzkumu, Historie a vojenství LXXI, č. 2, 128–153.

[21] HRUBEŠ, J.–HRUBEŠOVÁ, E.–BRONCOVÁ, D., 2008: Petřín a Strahov. Praha.

[22] JANSKÁ, E.–OLMEROVÁ, H., 1977: Praha 1 – Nové Město (nároží Národní třídy a Spálené ulice), PSH X, 206–209.

[23] JÁSEK, J., 1997: Klenot města – historický vývoj pražského vodárenství. Praha.

[24] JÁSEK, J., 2006: William Heerlein Lindley a pražská kanalizace. Dolní Břežany.

[25] JÁSEK, J.–VRBOVÁ, A.–PALAS, J., 2009: Pražské kaly. Praha.

[26] KOŠACKÝ, M. a kol., 2002: Košacký, M.–Jásek, J.–Šejnoha, J.–Sojka, J.–Pospěch, L.–Palas, J., 2002: Praha. In: Historie kanalizací. Dějiny odvádění a čištění odpadních vod v Českých zemích (Broncová, D., ed.), 19–34. Praha.

[27] KRAJÍC, R., 2009: Voda a odpady jako privátní a komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 18. století, PA C, 261–300.

[28] KŘIVSKÝ, P., 1983: Popis Strahova a jeho vodovodu z roku 1782 a jeho autor J. A. Kolbe. Praha.

[29] KŘIVSKÝ, P., 1997: Vodovod Strahovského kláštera. In: Jásek, J. a kol., Klenot města. Historický vývoj pražského vodárenství, 10–13. Praha.

[30] KUCHAŘÍK, M.–BÁRTL, L., 2017: 17. listopadu 2/V – Uměleckoprůmyslové muzeum. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015–2016, PSH XLV, 615–619.

[31] KYNCL, T., 2011: Výzkumná zpráva č. 034-11. Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků nalezených při archeologickém výzkumu na parcele č. 1103 v Platnéřské ulici v Praze (výzkum č. 2010/41). Rkp. ulož. v dokumentačních fondech odboru archeologie NPÚ v Praze.

[32] KYNCL, T., 2023: Výzkumná zpráva. Dendrochronologické datování dřevěného konstrukčního prvku nalezeného při archeologickém výzkumu v čp. 3/III v na Malostranském nám. Praha 1 – Malá Strana (výzkum č. 2023/01). Rkp. ulož. v dokumentačních fondech odboru archeologie NPÚ v Praze.

[33] NOVOTNÝ, A., 1946: Jak život Prahou šel. Praha.

[34] OULÍKOVÁ, P., 2008: Stavební vývoj. In: Vojta, J. a kol., Stavebně historický průzkumu Klementina, čp. 190/I a 1040/I, Praha 1, Staré Město. Aktualizace stavebně historického průzkumu SÚRPMO z roku 1969. Díl III. Uloženo v Národní knihovně ČR, oddělení investic.

[35] OULÍKOVÁ, P., 2019: Klementinum. Praha.

[36] PAVLÍK, M., 1993: Odvodňovací a kanalizační systém v areálu kláštera. In: Bartlová, M. a kol., Tisíc let benediktského kláštera v Břevnově. Benediktinské opatství sv. Markéty v Praze-Břevnově (katalog výstavy), 241–242. Praha.

[37] PODLISKA, J., 1996: Nález středověké kožené pochvy z Prahy 1 – Starého Města, Archaeologica Pragensia 12, 323–330.

[38] POLÁK, M. a kol., 2015: Polák, M.–Broncová, D.–Čížek, J.–Havlice, J., Po stopách pražského vodárenství. Praha.

[39] ROUBÍK, F., 1947: Osvětlování a čištění pražských ulic v 18. století, ČSPSČ, 103–110.

[40] RUTH, F., 1904: Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl III. Praha.

[41] RUTH, F., 1905: Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl I. Praha.

[42] ŘEHÁK, J.–CÍLEK, V.–HROMAS, J., 1993: Břevnovský klášter – historický odvodňovací systém, jeho průzkum a rekonstrukce, ZPP 53, 207–210.

[43] STAŇKOVÁ, V.–SEMERÁD, M., 2021: Praha 8 – Karlín, Sokolovská čp. 24 – Invalidovna. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019–2020, PSH XLIX, 783–784.

[44] STAREC, P., 2003: Alšovo nábřeží čp. 83/I, čp. 85/I a čp. 1048/I. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999–2000, PSH XXXII, 320–321.

[45] ŠIROKÝ, R., 2000: Pitná, užitková a odpadní voda v českých městech ve středověku a raném novověku. Stav a perspektivy archeologického poznání, PA XCI, 345–410.

[46] TOMANOVÁ, P., 2021: U Kasáren. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019–2020, PSH XLIX, 590–591.

[47] TOMEK, V. V., 1855: Dějepis města Prahy I. Praha.

[48] URBÁNKOVÁ, E., 1969: O hygieně v Klementinu koncem 17. století. Ročenka Státní knihovny ČSSR 1967, 168–175.

[49] URBÁNKOVÁ, E., 1994: O hygieně v Klementinu koncem 17. století, Informační bulletin Národní knihovny v Praze, č. 2, 22–24.

[50] VOJÍŘ, V., 2001: Pražská podzemí a jejich environmentální rizika. Dostupné z: https://www.nautilus.cz/b22.html, cit. 12. 4. 2023.

[51] VOJÍŘ, V., 2007: Podzemní Praha. Praha.

[52] ŽEGKLITZ, J., 2011: Na Rejdišti čp. 77. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009–2010, PSH XXXIX, 433–434.