Přírodní filosofie Tommasa Campanelly

Název: Přírodní filosofie Tommasa Campanelly
Autor: Pavlas, Petr
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2013, roč. 14, č. 2, s. [44]-63
Rozsah
[44]-63
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se soustředí na téma, jemuž dosud mezi českými badateli nebyla věnována patřičná pozornost. Uvádí do českého prostředí přírodní filosofii Tommasa Campanelly OP (1568–1639), přičemž se zaměřuje na jeho kosmologii, astrologii, magii, medicínu a prorocké vize. Jsou zdůrazněny některé z jeho antiaristotelských tezí a v neposlední řadě je poukázáno na zajímavé paralely, analogie a průniky se staršími autory (Dante, Ficino...) i současníky (Komenský, Galileo...). Závěrečné tvrzení, že Campanella nepatří k průkopníkům moderní vědy, ale spíše k starší renesanční hermeticko-magicko-platónské tradici, by nemělo zastínit literární a rétorickou kvalitu jeho spisů, především jeho metaforiku a obraznost.
The article concentrates on the theme that has been so far neglected by Czech scholars. It outlines the natural philosophy of Tommaso Campanella OP (1568–1639) with focus on his cosmology, astrology, magic, medicine and prophetic visions. Some of his antiaristotelian theses are emphasized and – last but not least – some parallels, analogies and intersections with either earlier (Dante, Ficino...) or contemporary (Comenius, Galileo...) thinkers are pointed out. The conclusion, that Campanella does not belong to proponents of the modern science but rather to the older Renasissance hermetic-magic-neoplatonic tradition, should not overshadow the literary and rhetorical quality of his works, above all his use of metaphors and his poetic imagery.