Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek

Název: Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek
Variantní název:
  • Teachers' subjective perception of the prestige of their profession
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. [51]-77
Rozsah
[51]-77
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Empirická studie se zabývá předškolním vzděláváním a přináší deskriptivní pohled na to, jak je podle učitelek mateřských škol vnímáno povolání, jehož jsou protagonisty. Pro vymezení teoretického konceptu výzkumu je využit rámec subjektivně vnímané prestiže učitelského povolání, a to v kontextu subjektivního sociálního statusu učitelství. Cílem výzkumu bylo tedy odhalit subjektivní percepci prestiže povolání u učitelek mateřských škol a reflektovat její kontexty. Při výzkumu byl metodologicky kombinován kvantitativní a kvalitativní přístup. Aplikací obsahové analýzy byla z pracována data z poslední otevřené otázky 21položkového dotazníku (n = 635) a 19 dokumentů, písemných vyjádření učitelek mateřských škol (v rozsahu 2000–2500 slov). V rámci obou metod účastnice výzkumu (výhradně ženy) reagovaly na otázku, jak se cítí být vnímány ve společnosti. Z výsledků je zřejmé, že i když hodnotí české učitelky mateřských škol své povolání jako společensky významné, na straně rodičů a veřejnosti vidí spíše profesní marginalizaci, spojenou s nedostatečným oceněním a jenom omezeným respektem. Širší kontexty nízké prestiže učitelství v mateřských školách jsou podle učitelek podmíněny feminizací učitelství, vyžadovanou kvalifikací a průměrným věkem učitelek či celkovou neinformovaností veřejnosti o předškolním vzdělávání. Zvyšování své prestiže podmiňují učitelky především inovacemi a reflexí svých didaktických postupů a kultivací vztahů s rodiči dětí.
This empirical study deals with preschool education and provides a descriptive view of how preschool teachers describe society's perception of their profession. The framework of the subjectively perceived prestige of the teaching profession was used to define the theoretical concept of research in the context of the subjective social status of teaching. The aim of the research was to reveal the subjective perception of the prestige of the profession of preschool teachers and to reflect its contexts. Methodologically, the research combined quantitative and qualitative approaches. Content analysis processed data that combined information from the last openended question on a 21-item questionnaire (n = 635) and 19 written statements by preschool teachers (2,000–2,500 words). In both methods, the participants in the research (women only) responded to the question of how they felt they were perceived in society. It is clear from the results that even though Czech preschool teachers evaluate their profession as socially important, they generally see professional marginalization associated with underestimation and limited respect on the part of parents and the public. The broader contexts of the low prestige of the profession and the status of teaching in kindergartens, according to the teachers, are caused by the feminization of preschool education, the required qualifications and the average teacher age, and the general public's ignorance of preschool education. The respondents see ways to increase the prestige of their profession in embracing innovative approaches, reflecting their didactic practices, and cultivating relationships with the children's parents.
Reference
[1] Bahna, M., & Džambazovič, R. (2010). Subjektívna identifikácia vlastnej pozície v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. Sociológia, 42(2), 97–112.

[2] Disman, M. (2014). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

[3] Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

[4] Duffková, J., Urban, L., & Dubský, J. (2008). Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

[5] Dvořáková, H. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. Antropowebzin, 6(2), 95–99.

[6] Etzioni, A. (1969). The semi-professions and their organization. Teacher, nursers, social workers. New York: The Free Press.

[7] Gahwaji, N. (2013). Controversial and challenging concerns regarding status of Saudi preschool teachers Contemporary Issues in Education Research – Third Quarter, 6(3), 333–344. | DOI 10.19030/cier.v6i3.7905

[8] Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby Pedagogická orientace, 25(3), 345–371. | DOI 10.5817/PedOr2015-3-345

[9] Gökalp, M., Barut, Y., & Mentese, S. (2010). Pre-school education and the effects of the relations between parents and teachers on pre-school age children (Ordu Centrum). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 203–212.

[10] Goodman, E., Alder, N. E., Daniels, S. R., Morrison. J. A., Slap, G. B., & Dolan, L. M. (2003). Impact of objective and subjective social status on obesity in biracial cohort of adolescents Obesity Research, 11(8), 1018–1026. | DOI 10.1038/oby.2003.140

[11] Graham, J. (2018, April 24). Australia's early childhood workforce crisis: teachers are quitting in drops. Dostupné z: https://apolitical.co/solution_article/australias-early-childhood-workforcecrisis-teachers-are-quitting-in-droves/

[12] Hargreaves, L. (2009). The status and prestige of teachers and teaching. In L. Saha & A. G. Dworkin (Eds.), International handbook of research on teachers and teaching (s. 217–229). Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/225316562_The_Status_and_Prestige_of_Teachers_and_Teaching/

[13] Havlík, R. (2006). Společenský status, profesní dráha učitele a jeho další vzdělávání. In B. Lazarová (Ed.), Cesty dalšího vzdělávání učitelů (s. 49–63). Brno: Paido.

[14] Havlík, R., & Koťa, J. (2011). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.

[15] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[16] Hendl, J., & Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.

[17] Howsam, R. B. et al. (1985). "Educating a profession", reprint with postscript 1985, Report of the Bicentennial Commission on Education for the profession of teaching of the America Association of college for teacher education, American Association of Colleges for Teacher Education, Washington. Dostupné z: http://eric.ed.gov/?id=ED270430

[18] Hoyle, E. (2001). Teaching prestige, status and esteem Educational Management and Administration, 29(2), 139–152. | DOI 10.1177/0263211X010292001

[19] Ingersoll, R. M., & Collins, G. J. (2018). The status of teaching as a profession. In J. Ballantine, J. Spade, & J. Stuber (Eds.), Schools and society: A sociological approach to education (6th ed., s. 199−213). Thousand Oaks: Pine Forge Press/Sage Publications.

[20] Ingersoll, R. M., & E. Merrill (2011), "The status of teaching as a profession". In J. Ballantine & J. Spade (Eds.), Schools and society: A sociological approach to education (4th ed., s. 185−189). Thousand Oaks: Pine Forge Press/Sage Publications.

[21] Irvin, S. (2016, June 23). One in five early childhood educators plan to leave the profession. The spoke. Early childhood Australia blog. Dostupné z: http://thespoke.earlychildhoodaustralia.org.au/one-five-early-childhood-educators-plan-leave-profession/

[22] Katz, L. G. (1987). The nature of professions: Where is early childhood education? In L. G. Katz (Ed.), Current Topics in Early Childhood Education. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED281908.pdf

[23] Kaščák, O. (2008, February 27). O "rozumnosti" celkovej infantilizácie materskej školy. Pedagogický web Stolzová. Dostupné z: https://stolzova.deml.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008022701

[24] Kimonen, E., & Nevalainen, R. (2005). Active learning in the process of educational change Teaching and Teacher Education, 21(6), 623–635. | DOI 10.1016/j.tate.2005.05.003

[25] Klaus, V. ml. (2016, May 23). Paní učitelka Míla. Novinky.cz, Dostupné z: https://www.novinky.cz/komentare/403978-komentar-prof-drsc-ing-et-mgr-pani-ucitelkamila-csc-phdvaclav-klaus-ml.html

[26] Kuisma, M., & Sandberg, A. (2008). Preschool teachers' and student preschool teachers' thoughts about professionalism in Sweden European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 186–195. | DOI 10.1080/13502930802141618

[27] Lortie, D. (1975). Schoolteacher a sociological study. Chicago: University of Chicago Press.

[28] Mahmood, S. (2013). First-year preschool and kindergarten teachers: Challenges of working with parents. School Community Journal, 23(2), 55–85.

[29] Machonin, P. (2005). Česká společnost a sociologické poznání. Praha: ISV nakladatelství.

[30] Mareš, P. (2004). Od práce emancipující k práci mizející. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 40(1–2), 37–48.

[31] Meerabeau, L., & Abbott, P. (2003). Reflections. In P. Abbott, & L. Meerabeau (Eds.), The sociolog y of the caring professions (2nd ed., s. 255–262). London; Philadelphia: UCL Press.

[32] MŠMT ČR (2017). Genderová problematika zaměstnanců ve školství. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi

[33] OECD (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Organisation for Economic Co-operation and Development, Santiago, P., & Source OECD. Dostupné z: https://www.oecd.org/education/school/34990905.pdf

[34] OECD (2012). Starting strong III. A quality toolbox for early childhood education and care. Paris: OECD. Dostupné z: http://www.oecd.org/education/school/startingstrongiii-aqualitytoolboxforearlychildhoodeducationandcare.htm

[35] Price, H. E., & Weatherby, K. (2018). The global teaching profession: how treating teachers as knowledge workers improves the esteem of the teaching profession. School Effectiveness and School Improvement, 29(1), 113–149.

[36] Průcha, J. (2009). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál.

[37] Rice, S. (2005). You don't bring me flowers any more: A fresh look on the vexed issue of teacher status Australian journal of education, 49(2), 182–196. | DOI 10.1177/000494410504900206

[38] Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71–91.

[39] Status (1996). In J. Linhart, M. Petrusek, A. Vodáková, & H. Maříková, Velký sociologický slovník (s. 1226). Praha: Karolinum.

[40] Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., & Elliot, K. (2003). The effective provision of pre-school education (EPPE) project: Findings from the pre-school period. London: University of London Institute of Education, DfES / Sure Start.

[41] Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Munipress.

[42] Šafr, J. (2009). Multidimenzionální status a jeho inkonzistence v období 1993–2006. Socioweb, 32(9−10). Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/167_socioweb_06_09.pdf

[43] Šanderová, J. (2004). Sociální stratifikace: problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum.

[44] Šmelová, E., & Nelešovská, A. (2009). Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn. Olomouc: Pedagogická fakulta UP.

[45] Štech, S. (1994). Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 44(4), 310–320.

[46] Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326−337.

[47] Thomson, K. (2004). Klíčové citace v sociologii. Hlavní myslitelé, pojmy a témata. Brno: Barrister & Principal.

[48] Tuček, M. (2016). Prestiž povolání – únor 2016. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7519/f3/eu160309.pdf

[49] Ugaste, A., Tuul, M., Niglas, K., & Neudorf, E. (2013). Estonian preschool teachers' views on learning in preschool. Early Child Development and Care, 184(3), 370–385.

[50] UNESCO & ILO (1966). In UNESCO & ILO (2008). The ILO/UNESCO recommendation concerning the status of teachers (1966) and The UNESCO Recommendation concerning the status of higher-education teaching personnel (1997). Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495e.pdf

[51] UNESCO & ILO (2008). The ILO/UNESCO recommendation concerning the status of teachers (1966) and The UNESCO recommendation concerning the status of higher-education teaching personnel (1997). Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495e.pdf

[52] Valentová, M. (2003). Evropský sociální monitoring. Jak uchopit sociální kvalitu. Brno: VÚPSV.

[53] Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

[54] Velký sociologický slovník. (1997). Heslo: Status. Praha: Karolinum, s. 1226.

[55] Vujičič, L., Bonte, Ž., & Ivkovič, Ž. (2015). Social status and professional development of early childhood and preschool teacher profession: Sociological and pedagogical theoretical frame Croatian Journal of Education, 17(1), 49–60. | DOI 10.15516/cje.v17i0.1540

[56] Walterová, E. (2010). Školství – věc (ne)veřejná?: názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

[57] Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu Pedagogická orientace, 24(4), 510–534. | DOI 10.5817/PedOr2014-4-510

[58] Wiegerová, A. (2015). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.