A dynamic model of text and its axiological dimension

Author: Czajka, Piotr
Source document: Brno studies in English. 2005, vol. 30, iss. 1, pp. [37]-54
Extent
[37]-54
  • ISSN
    1211-1791
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Document
References:
[1] Allport, Gordon (1988). Osobowość i religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1988.

[2] de Beaugrande, Robert A., and Wolfgang U. Dressler (1990). Wstęp do lingwistyki tekstu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

[3] Brown, Gillian, and George Yule (1983). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge UP, 1983.

[4] Dressler, Wolfgang U., ed. (1978). Current Trends in Textlinguistics. Berlin: Walter de Gruyter, 1978.

[5] Engler, Barbara (1985). Personality Theories. Boston: Houghton Mifflin Company, 1985.

[6] Fromm, Erich (1996). Zdrowe społeczeństwo. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.

[7] Goldstein, Kurt (1939). The Organism: a Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man. New York: American Book, 1939.

[8] Halliday, Michael. A. K. (1977). "Text as a Semantic Choice in Social Contexts". Grammars and Descriptions: Studies in Text Theory and Text Analysis. Ed. Teun A. van Dijk and Janos Petöfi. Berlin: Walter de Gruyter, 1977. 176–225.

[9] Herrmann, Theo, and Joachim Grabowski (1995). "Pre-Terminal Levels of Process in Oral and Written Language Production". Aspects of Oral Communication. Ed. Uta M. Quasthoff. Berlin: Walter de Gruyter, 1995. 67–87.

[10] Hilgard, Ernest (1977). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.

[11] Ingarden, Roman (1966). Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966.

[12] Jankowski, Kazimierz (1976). Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

[13] Kalisz, Roman (1993). Pragmatyka językowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993.

[14] Kloska, Gerhard (1982). Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.

[15] Kluckhohn, Clyde (1951). "Value and Value Orientations in the Theory of Action". Toward a General Theory of Action. Ed. Talcott Parsons and Edward Shils. Cambridge (Mass.): Harvard UP, 1951. 388–433.

[16] Leech, Geoffrey (1983). Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983.

[17] Leech, Geoffrey, and Thomas Jenny (1990). "Language, Meaning and Context: Pragmatics". An Encyclopaedia of Language. Ed. N. E. Collinge. London: Routledge, 1990. 173–206.

[18] Lenartowicz, Bożena (1991). "Główne pojęcia i kierunki w pragmatyce językoznawczej". Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semiotyki. Ed. Jerzy Pelc. Wrocław: Ossolineum, 1991. 197–217.

[19] Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge UP, 1983.

[20] Maslow, Abraham (1964). "Teoria hierarchii potrzeb". Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Ed. Janusz Reykowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. 135–164.

[21] Maslow, Abraham (1964). Religions, Values, and Peak Experiences. New York: Viking, 1964a.

[22] Maslow, Abraham (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row, 1970.

[23] Matusewicz, Czesław (1975). Psychologia wartości. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

[24] Morris, Charles (1964). Signification and Significance: A study of the Relations of Signs and Values. Cambridge (Mass.): MIT, 1964.

[25] Murray, Henry (1938). Explorations in Personality. New York: Oxford UP, 1938.

[26] Murray, Henry (1964). "Próba analizy sił kierunkowych osobowości". Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Ed. Janusz Reykowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. 165–191.

[27] Obuchowski, Kazimierz (1977). "Autonomia jednostki a osobowość". Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Ed. Janusz Reykowski and Olga Owczynnikowa and Kazimierz Obuchowski. Wrocław: Ossolineum, 1977. 77–102.

[28] Oleś, Piotr, and Maria Oleś (1981). "Zagadnienia wartości w psychologii humanistycznej A. Maslowa i C. Rogersa". Roczniki Filozoficzne XXIX (1981): 141–161.

[29] Porębska, Maria (1991). Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

[30] Puzynina, Jadwiga (1982). "Językoznawstwo a aksjologia". Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego XXXIX (1982): 23–32.

[31] Puzynina, Jadwiga (1991). "Jak pracować nad językiem wartości?". Język a kultura: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. Ed. Jadwiga Puzynina and Jerzy Bartmiński. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, 1991. 129–137.

[32] Rogers, Carl (1951). Client Centered Therapy: Its Current Practice Implications and Theory. Boston: Houghton Mifflin, 1951.

[33] Rzepa, Teresa, ed. (1995). Władysław Witwicki: Psychologia uczuć i inne pisma. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1995.

[34] Sinclair, John, Michael Hoey, and Gwyneth Fox, eds. (1993) Techniques of Description: Spoken and Written Discourse. London: Routledge, 1993.

[35] Świrydowicz, Teresa (1994). "Psychologia humanistyczna: wybrane zagadnienia". Elementy psychologii klinicznej III (1994): 9–34.

[36] Uchnast, Zenon (1983). Humanistyczna orientacja w psychologii. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1983.

[37] Wade, Carole, and Carol Tavris (1990). Psychology. New York: Harper and Row, 1990.

[38] Wąsik, Zdzisław (1997). "Verbal means as signs of human needs in the light of an axiosemiotic theory of culture". Semiotics around the World: Synthesis in Diversity. Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies, Berkeley 1994. Ed. Irmengard Rauch and Gerald F. Carr. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997. 347–350.