[Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur]

Title: [Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur]
Author: Skutil, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. [147]-149
Extent
[147]-149
  • ISSN
    0231-7818
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur. Band 1, Von den Anfängen bis zur Aufklärungszeit. Köln : Böhlau, 1990. vii, 436 s. Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven; Bd. 36/1. ISBN 3-412-01590-3.