Typy pohřebišť 9.-10. století na Moravě a jejich vztah k jednotlivým typům sídlišť

Variant title
Typen der Gräberfelder des 9.-10. Jh. in Mähren und ihre Beziehung zu einzelnen Siedlungstypen
Типи могильников IX-X веков в Моравии и их отношение к отдельным типам поселений
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 290-293
Extent
290-293
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document