[Bengtson, Hermann. Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 197
Extent
197
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Bengtson, Hermann. Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit. München: C. H. Beck, 1965. xi, 575 s., 4 mapy, 8 příloh.
Document