Strukturální prostor ve hře Armanda Gattiho: Iluzorní život zametače Augusta G.

Variant title
Structure Space in the play Illusionary life of the streetsweeper August G. by Armand Gatti
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. [69]-87
Extent
[69]-87
  • ISSN
    1212-3358
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V své stati se pokusím odkrýt a interpretovat strukturální prostor hry, která od roku 1966, kdy u nás vyšel první a jediný slovenský překlad, nevzbudila velkou pozornost. Hra je napsána netradičně, a domnívám se, že poukazuje na některé problémy, s nimiž se potýká teorie interpretace při vymezování hranic mezi čtením a interpretací. Pouhé čtení textu totiž nestačí k tomu, abychom dokázali hře plně porozumět ve smyslu, jakým s termínem "porozumění" zachází teorie interpretace. To bylo zřejmě důvodem jejího odsunutí spise do polohy toliko literárního díla. Jsem vsak přesvědčen, že text hry vyžaduje přístup, který v teorii literatury označujeme pojmem "nad-interpretace". Existující text umožňuje naštěstí opět se k němu vrátit a pokusit se v něm objevit to, co bylo doposud zamlženo.
Summary language
Document