Význam učitelů a školního prostředí pro motivaci dospívajících při studiu ve středních školách

Title: Význam učitelů a školního prostředí pro motivaci dospívajících při studiu ve středních školách
Variant title:
  • The importance of teachers and school environment for motivating adolescents for secondary school study
Source document: Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. [85]-106
Extent
[85]-106
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text příspěvku se věnuje sféře sekundárního vzdělávání, která bývá nezřídka odbornou veřejností marginalizována. V rámci výzkumného projektu, který byl realizován na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, proběhlo diagnostické měření bezmála pěti set žáků několika středních škol a jejich učitelů. Jednou ze zvolených metod byl také Dotazník motivace k výkonu. Při jeho administraci byla pozornost respondentů zúžena na motivaci ke školnímu vzdělávání ve skupině žáků a na motivaci k pedagogické činnosti ve skupině učitelů. Výsledky ukazují pozoruhodné rozpory mezi oběma sledovanými skupinami. Současně naznačují, v čem mohou spočívat možnosti učitelů pro další rozvoj žáků a jejich podporu při studiu ve vývojovém období, v němž z pravidla studijní motivace výrazně klesá. V rámci diagnostického měření byl rovněž využit původní dotazník edukačních stylů I. Gillernové, který zjišťuje míru emočního vztahu a požadavků, resp. volnosti vůči žákům. Třetí použitou metodou byl Osgoodův sémantický diferenciál, jímž byly zjišťovány reflektované charakteristiky školního prostředí a školní atmosféry. Výsledky použitých metod byly vzájemně korelovány a jednoznačně poukazují na souvislost mezi motivací ke školní práci a edukačním stylem učitelů i reflektovaným prostředím školy. S ohledem na výzkumnou studii je příspěvek zaměřen především na význam učitelů a kvality školy pro motivaci dospívajících ke středoškolskému studiu. Nebude však opominut ani vliv dalších faktorů na jejich školní motivaci – mj. důležitost vrstevnické skupiny a rodinného zázemí.
The paper deals with secondary education, one that is often marginalized by experts in the field. A research project undertaken at the Psychology Department of Faculty of Arts, Charles University included diagnostic testing of nearly five hundred secondary school students and their teachers. The Motivation and Performance Questionnaire was among the methods used. It was used specifically for collecting data on motivation for learning in formal education among the students and motivation for teaching among the teachers. The results suggest remarkable difference between the two groups, pointing to areas to seek for opportunities for developing the potential of students and motivating them for study during a stage when motivation of students to learn in formal setting generally drops significantly. The diagnostics also relied on an original Education Style Questionnaire developed by I. Gillernova, focusing on the degree of emotional involvement and requirements on/freedom given to students. A third method applied was semantic differential by Osgood, used to test relevant characteristics of school environment and school atmospere [i.e. atmosphere]. The results were tested for correlation and found to clearly suggest a connection between motivation for study at school on the one hand and educational style of teachers and perceived school environment on the other. The main focus of the paper is on the importance of teachers and school quality in motivating adolescents for school study. The effect of other factors – such as the importance of peer groups and family background – is considered, too.
References
[1] Ames, C. Classrooms: Goals, Structures, and Student Motivation Journal of Educational Psychology, 1992, vol 84, no 3, pp 261-271. | DOI 10.1037/0022-0663.84.3.261

[2] Arnett, J. J. Adolescence and Emerging Adulthood. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-13-505258-7.

[3] Auger, M.-T. – Boucharlat, C. Učitel a problémový žák: strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-907-0.

[4] Cotterell, J. Social Networks in Youth and Adolescence. London, New York: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-35950-5.

[5] Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7066-534-3.

[6] Eccles, J. S. et al. Development During Adolescence: The Impact of Stage – Environment Fit on Young Adolescents' Experiences in Schools and in Families American Psychologist, 1993, vol 48, no 2, pp 90-101. | DOI 10.1037/0003-066X.48.2.90

[7] Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6.

[8] Gillernová, I. Edukační interakce dospělých a dětí. Praha: Karolinum, v tisku.

[9] Ježek, S. Vztahy s dospělými mimo rodinu. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2006, pp 81-97. ISBN 80-7364-034-1.

[10] Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.

[11] Larson, R. Positive Youth Development, Willful Adolescents, and Mentoring Journal of Community Psychology, 2006, vol 34, no 6, pp 677-689. | DOI 10.1002/jcop.20123

[12] Larson, R. W. Toward a Psychology of Positive Youth Development American Psychologist, 2000, vol 55, no 1, pp 170-183. | DOI 10.1037/0003-066X.55.1.170

[13] Macek, P. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-348-X.

[14] Macek, P. Adolescence a čeští dospívající na přelomu století. In V. Smékal, P. Macek (Eds.). Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister and Principal, 2002, pp 113-128. ISBN 80-85947-83-8.

[15] Nichols, J. D., White, J. Impact of Peer Network on Achievement of High School Algebra Students Journal of Educational Research, 2001, vol 4, no 5, pp 267-273. | DOI 10.1080/00220670109598762

[16] Ormrod, J. E. Educational Psychology: Developing Learners. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 0-13-196861-0.

[17] Osgood, Ch. E., Suci, G. J., Tannenbaum, P. H. The Measurement of Meaning. Urbana, University of Illinois Press, 1957.

[18] Patrick, H., Ryan, A. M., Kaplan, A. Early Adolescents' Perceptions of the Classroom Social Environment, Motivational Beliefs, and Engagement Journal of Educational Psychology, 2007, vol 99, no 1, pp 83-98. | DOI 10.1037/0022-0663.99.1.83

[19] Pavelková, I. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-092-7.

[20] Pintrich, P. R. Multiple Goals, Multiple Pathways: The Role of Goal Orientation in Learning and Achievement Journal of Educational Psychology, 2000, vol 92, no 3, pp 544-555. | DOI 10.1037/0022-0663.92.3.544

[21] Pokorná, V. Program instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina I [výcvik v metodě FIE], [ústní projev]. Praha 22. 1.–2. 2. 2007.

[22] Pokorná, V. Program instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina II [výcvik v metodě FIE], [ústní projev]. Praha 3. 11.–14. 11. 2008.

[23] Poledňová, I. Výkonová motivace v prostředí školy: souvislost se sebepojetím utvářením sociálních vztahů. In MACEK, P., LACINOVÁ, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2006, pp 115-125. ISBN 80-7364-034-1.

[24] Ryan, A. M. The Peer Group as a Context for the Development of Young Adolescent Motivation and Achievement Child Development, 2001, vol 72, no 4, pp 1135-1150. | DOI 10.1111/1467-8624.00338

[25] Schuler, H., Prochaska, M. Dotazník motivace k výkonu – LMI. Praha: Testcentrum, 2003. ISBN 80-86471-09-8.

[26] Vygotskij, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-943-7.

[27] Vygostkij, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

[28] Wentzel, K. R., Barry–McNamara, C., Cladwell, K. A. Friendship in Middle School: Influences on Motivation and School Adjustment Journal of Educational Psychology, 2004, vol 96, no 2, pp 195-203. | DOI 10.1037/0022-0663.96.2.195

[29] Wentzel, K. R. Student Motivation in Middle School: The Role of Perceived Pedagogical Caring Journal of Educational Psychology, 1997, vol 89, no 3, pp 411-419. | DOI 10.1037/0022-0663.89.3.411

[30] Wolfe, D. A., Jaffe, P. G., Crooks, C. V. Adolescent Risk Behaviors: Why Teens Experiment and Strategies to Keep Them Safe. New Haven, London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-11080-4.