Ономасиологические каталоги семантических переходов : (моделирование полисемии в целях сопоставительно-типологического анализа

Title: Ономасиологические каталоги семантических переходов : (моделирование полисемии в целях сопоставительно-типологического анализа
Source document: Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 4, pp. 6-17
Extent
6-17
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Abstract(s)
The article presents the second stage of the project "Contrastive-typological analysis of the secondary nomination of concrete nouns in Bulgarian, Russian, Serbian, Czech, French and English". The cross-classification matrices of the secondary meanings prototypical for the semantic fields of vessels, tools, furniture, clothing, plants, animals and body parts, are shown. The transposing of Russian and Bulgarian matrices has also been demonstrated.
References
[1] АЛМАЛЕХ 2001: М. Алмалех. Цвят и слово. София.

[2] АЛМАЛЕХ 2006: М. Алмалех. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света. София

[3] АРУТЮНОВА Н. Д. 1979: Н. Д. Арутюнова. Языковая метафора (синтаксис и лексика). – сб. Лингвистика и поэтика, Москва.

[4] белб. нет: Българска електронна лингвистична библиотека. http://www.belb.net

[5] БОЖИЛОВА 2002: М. Божилова. Тълковният речник като машина на вре-мето. − Списание на БАН, No 2, 17 – 23.

[6] БОЖИЛОВА 2003: М. Божилова. Речникът на националния език като познание и самопознание. − Български език, No 1.

[7] ГИНЗБУРГ, Е. Л. 1985: Е. Л. Гинзбург. Конструкции полисемии в русском языке. Таксономия и метонимия, Москва.

[8] ДИМИТРОВА 1989: С. Димитрова, Лингвистична относителност. София.

[9] ЗАЛИЗНЯК 2001: А. А. Зализняк. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект "Каталога семантически переходов". – Вопросы языкознания, No 2, 13-25.

[10] ЗАЛИЗНЯК 2004а: А. А. Зализняк. Феномен многозначности и способы его описания. – Вопросы языкознания, No 2, 20-45.

[11] ЗАЛИЗНЯК 2004б: А. А. Зализняк. К типологии семантической деривации. – В : Диалог 2004. V ІІ Международная конференция "Когнитивное моделирование в лингвистике", Варна.

[12] КАСАБОВ 1990: И. Касабов. Семантичен речник-минимум. София.

[13] КОСТАДИНОВА 2007: П. Костадинова. Концептуализация на времето (Изграждане на езиковата картина на света в новобългарския книжовен език). В сб.: Българите. Книжовността. Езикът. София (в печати).

[14] ЛЕГУРСКА 1983: П. Легурска. Вторичные лексические номинации конкретных имен существительных в русском и болгарском языках. Дисертация на соискание ученой степени "кандидата филологических наук". София, 289 с.

[15] ЛЕГУРСКА, Сираков 1984: П. Легурска, А. Сираков. Образна метафора (върху материал от славянските езици). – Съпоставително езикознание, кн. 4, 5-13.

[16] ЛЕГУРСКА, П. 1985а : П. Легурска. Семантичен анализ на вторичните значения на предметните имена в руския и българския език (върху материал от имена, обозначаващи естествени и изкуствени предмети). Ръкопис, 115 стр.

[17] ЛЕГУРСКА, П. 1985б: П. Легурска. Някои типове редовна метонимия при названията на предмети (върху материал от руския и българския език). − Съпоставително езикознание, кн.5, 5-9.

[18] ЛЕГУРСКА, Златанов 1985: П. Легурска, И. Златанов. Номинативна метафора (върху материал от славянските езици). – Съпоставително езикоз - нание, кн. 4, 12-26.

[19] ЛЕГУРСКА 1987: П. Легурска. Проблеми на предметната лексика (върху материал от руски и български език). – Съпоставително езикознание, кн. 5, 27-34.

[20] ЛЕГУРСКА, Веселинов 2001-2002: П. Легурска, Д. Веселинов. Съпоставка на различните картини на света през различни еталони − tertium comparationis. − Български език, No 2, 51-63.

[21] ЛЕГУРСКА 2007а : П. Легурска. За теоретичната основа на проекта «Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език». – Български език, No 1, с. 77 -89.

[22] ЛЕГУРСКА 2007б : П. Легурска. Преподреждане на матрицата при анализ на полисемията в многоезично съпоставително изследване. − Чуждоезиково обучение, No 5 ( в печати ).

[23] ПЕНЧЕВА 2006: М. Пенчева. Езикови универсалии и типология. От описание към обяснение. София.

[24] ПЕРНИШКА 1993: Е. Пернишка. За системността в лексикалната многозначност на съществителните имена. София.

[25] ПЕРНИШКА 2006: Е. Пернишка. Времето в нас, в езика и в лингвистиката. – Списание на БАН, кн. 5.