Postoje zdravotních sester k neformálnímu profesnímu vzdělávání

Title: Postoje zdravotních sester k neformálnímu profesnímu vzdělávání
Variant title:
  • Attitudes of nurses to non-formal professional training
Source document: Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. [183]-195
Extent
[183]-195
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se věnuje tématu povinného profesního vzdělávání zdravotních sester v rámci celoživotního učení. Prostřednictvím výsledků dotazníkového šetření seznamuje s postoji, které sestry vůči profesnímu vzdělávání zaujímají, sleduje jejich motivaci a očekávání. V centru pozornosti studie jsou i další okolnosti povinného vzdělávání sester, zejména finanční podmínky vzdělávání, jeho nároky na volný čas a podpora ze strany zaměstnavatelů.
This article is about the obligatory professional training of nurses as part of lifelong learning. Through the results of a questionnaire survey it presents the attitudes of nurses to professional education and observes their motivation and expectations. Attention is paid to various circumstances, especially the financial conditions of education, the need for free time and support from employers.
References
[1] BARTOŠÍKOVÁ, I. a kol. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 80-7013-288-4.

[2] Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. [online]. Praha: MŠMT, 2007. [cit. 2011-03-11]. Dostupné z: http://www.nuov.cz/koncept/dlouhodoby-zamervzdelavani.

[3] Memorandum o celoživotním učení. [online]. Brusel: Evropská komise, 2000. [cit. 2012-01 08]. Dostupné z: http:// old.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm.

[4] NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995. ISBN 80-85255-74-X.

[5] Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: MŠMT, 2001. ISBN 80-211-0372-8.

[6] PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Akademie věd České republiky, 2005. ISBN 80-200-1387-3.

[7] RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. (Eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4779-2.

[8] RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L., ŠEĎOVÁ, K. Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. (Eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 97–111. ISBN 978-80-210-4779-2.

[9] Strategie celoživotního učení ČR. [online]. Praha: MŠMT. [cit. 2011-07-02]. Dostupné z: http://www.nuov.cz/koncept/strategie-celozivotniho-uceni-cr.

[10] Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. [online]. Praha: MPSV – NVF ČR, 2000, [cit. 2011-06-14]. Dostupné z: < http://old.nvf.cz/rozvoj_lz/dokumenty/strategie.pdf>.

[11] Vše o kreditním systému. [online]. Praha: MZ – NCO NZO v Brně, 2010. [cit. 2011-08-14]. Dostupné z: http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=65772a38-78db-4c83-b74b-0eab4875c04a&groupId=10900.