Katolická církev a moderní bádání o Janu Husovi

Title: Katolická církev a moderní bádání o Janu Husovi
Source document: Sacra. 2005, vol. 3, iss. 1, pp. 25-44
Extent
25-44
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydři: Karmelitánské nakladatelství 2002.

[2] Tertio millenio adveniente. Apoštolský list Jana Pavla II. o přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994, Praha: Zvon 1995.

[3] Bartoš, František Michálek, Co víme o Husovi nového, Praha: Pokrok 1946.

[4] Beran, Jiří, Z dějin vědeckého bádání o M .Janu Husovi v letech 1890-1918, Praha: ČSAV 1965.

[5] Drábek, Jan, Dva památné dny, Našinec 151/1939.

[6] Flajšhans, Václav, Husovo kacířství, Národní listy 8. 7. 1904.

[7] Francouz, J, Svíce, Brno 1946.

[8] Hájek, J., Právoplatnost kostnického sněmu a Husův proces: Hradec rozhodčím mezi Prahou a Olomoucí, Katolík 19/1946.

[9] Hanf, K., Významný úkol starokatolictví, Křesťanská revue 1930.

[10] Hanuš, Jiří - Fiala, Petr (eds.), Koncil a česká společnost, Brno: Centrum pro výzkum demokracie a kultury 2000.

[11] Heidler, A., Hus a bratří soluňští, Katolík 13/1946.

[12] Holeček, František, V Kostnici bylo pro Jana připraveno jeviště i role, Rovnost 4. 7. 1997.

[13] Hranička, Jaroslav, Jan XXIII., Praha: Svoboda 1966.

[14] Hus radikálů a socialistů ubíjí Husa Staročechů a mladočechů, Čech 9. 7. 1904.

[15] Graus, F., Dějiny venkovského lidu v době předhusitské 7-77, Praha 1953, 1957.

[16] Jan Pavel II., Proslov k účastníkům Sympozia o Mistru Janu Husovi v Římě při závěrečné audienci 17. 12. 1999, Teologické texty 5/1999.

[17] Kalivoda, Robert, Husitská ideologie, Praha: ČSAV 1961.

[18] Kavka, F, Husitská revoluční tradice, Praha: SNPL 1953.

[19] Kejř, Jiří, Husův proces, Praha: Vyšehrad 2000.

[20] K Husovým oslavám, Dobrý pastýř, 21/1966.

[21] Klimek, Antonín, Boj o Hrad I, Praha: Panevropa 1996.

[22] Kotyk, Jiří, Spor o revizi Husova procesu, Praha: Vyšehrad 2001.

[23] Kybal, Vlastimil, Mistr Jan Hus. Život a učení II, 1-3, Praha: Laichter 1923-1931.

[24] Lášek, Jan Blahoslav (ed.), Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního symposia v Bayreuthu, Praha: Česká křesťanská akademie a Husitská teologická fakulta UK 1995.

[25] Lenz, Antonín, Učení M. Jana Husi, Praha: Dědictví sv. Prokopa 1875.

[26] Macek, J., Husitské revoluční hnutí, Praha: ČSAV 1952.

[27] Machovec, Milan, Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? Praha: NPL 1963.

[28] Machovec, Milan, Husovo učení a význam v tradici českého národa, Praha: ČSAV 1953.

[29] Mistr Jan Hus a pravoslaví, Hlas pravoslaví 6/1946.

[30] Nejedlý, Zdeněk, Hus a naše doba, Praha 1952.

[31] Novotný, V, Mistr Jan Hus. Život a dílo 1-2, Praha: Laichter 1919, 1921.

[32] Pánek, Jaroslav – Polívka Miloslav, Jan Hus ve Vatikánu. Mezinárodní rozprava o českém reformátorovi 15. století a jeho recepci na prahu třetího tisíciletí, Praha: Historický ústav 2000.

[33] Pánek, Jaroslav - Polívka, Miloslav, Jan Hus ve Vatikánu pohledem účastníků lateránského symposia, Dějiny a současnost 2/2000.

[34] Pekař, Josef, K boji o Husa, Národní listy 23. 8. 1925.

[35] Pesch, O. H., Druhý vatikánský koncil 1962-1965, Praha: Vyšehrad 1996.

[36] Promluvy Jana Pavla II. v Československu, Katolický týdeník 20/1990.

[37] Rechowicz, M., Jan Hus, Tygodnik powszechny 29/1965.

[38] Revise procesu Jana Husa? Národní listy 3. 7. 1869.

[39] Richter, Klemens, Liturgie a život, Praha: Vyšehrad 1996.

[40] Sedlák, J., Mistr Jan Hus, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996.

[41] Spunar, Pavel, Rehabilitace M. Jana Husi? Studie o rukopisech XXXIV 2001.

[42] Swiežawsky, Stefan, Nowejrzecywosti 1945-1946, Lublin 1991.

[43] Swiežawsky, Stefan, Jan Hus – heretyk czy prekursor vaticanum secundum? Tygodnik Powszechny 40/1986.

[44] Swiežawsky, Stefan, Tylko drogy sarózne, Gazeta wyborcza 12. 7. 1998.

[45] Vlk, Miloslav, Jan Hus – Znamení sjednocení, Katolický Týdeník 1997/28.

[46] Vooght, P. de, L'herésie de Jean Huss, Louvain 1960.

[47] V zájmu pravdy a cti našeho národa, Dobrý pastýř 14/1945.