Interpretácia rituálu vkladania rúk v rímsko-katolickej liturgii na základe predstáv vychádzajúcich z raných náboženských foriem

Title: Interpretácia rituálu vkladania rúk v rímsko-katolickej liturgii na základe predstáv vychádzajúcich z raných náboženských foriem
Author: Souček, Ivan
Source document: Sacra. 2007, vol. 5, iss. 2, pp. 144-167
Extent
144-167
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Adam, A. 2001. Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad.

[2] Akimjak, A. 1997. Liturgika. IV. Liturgia sviatostí a svätenín. Spišské podhradie: Spišská Kapitula.

[3] Bednárik, R. 1954. Ľudová liečba na Slovensku. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

[4] Belko, D. 1996. "Magické predstavy, opatrenia apraktiky v humánnej etnomedicíne." Slovenský národopis. 44, 302–318.

[5] Belko, D. 1997. "Pokus o energeticko-informačnú interpretáciu niektorých magických liečebných praktík v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska." Slovenský národopis 45, 62–74.

[6] Belko, D. 1998. "Otázka percepcie času a priestoru usenzibilov. (Komparácia tradičných a súčasných predstáv opôsobení jedincov s nadprirodzeným schopnosťami)." Slovenský národopis 46, 5–23.

[7] Belko, D. 2002. "Animatizmus. Základná terminológia, popis a ponímanie rano náboženskej formy v odbornej kultúrno-antropologickej literatúre." In: Zborník prednášok z kongresu Psychtoronica Slovaca. Nitra: SPS, 12–18 .

[8] Belko, D. 2003. "Tradičné magicko-apotropajné opatrenia a ich interpretácia z aspektu súčasného poznania." In: Zborník prednášok z kongresu Psychotronica Slovaca Nitra, SPS, 43–61.

[9] Belko, D. 2005. Rané náboženské formy a idey. Y&my.

[10] Martino de, E. 2002. Magický svět. Prolegomena k dejinám magična. Praha: Argo.

[11] Degro, I. n. d. "Krst duchom alebo modlitba za znovu vyliatie ducha svätého." (Spoločenstvo sv. Michala Archanjela), prístupné na: http://www.svmichael.sk/subory/krst.pdf.

[12] Eliade, M. 1997. Šamanizmus a nejstarší techniky extáze. Praha: Argo 1997.

[13] Eliade, M. 2005. Iniciace, rituály, tajné spoločnosti. Mystická zrození. Brno: Computer Press.

[14] Eliáš, O. 1995. "Magická předhistorie." In: Logos 1934–40. Praha: Trigon, 1–13 .

[15] Eliáš, O. 1996. Úvod do mágie. Praha: Trigon.

[16] Eliáš, O. 1997. Mágie a démonologie ve staré Babylonii. Pezinok: Formát.

[17] Frankovský, A. 1992. De Gratia. Sp. Kapitula: Kňazský seminár Jána Vojtašáka.

[18] Frazer, J. G. 1994 [1890]. Zlatá ratolest. Praha: Mladá fronta.

[19] Freud, S. 1991 [1913]. Totem a tabu. Praha: Práh.

[20] Horváthová-Čajánková, E. 1959. "Liečebné praktiky čarodejníc na severozápadom Slovensku v prvej polovici 18. stor." Slovenský národopis 7, 433–445.

[21] Horváthová, E. 1974. "Ľudové liečenie." In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Bratislava: Veda, 301–322.

[22] Horváthová, E. 1995a. "Mágia." In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. (Elektronická podoba). Bratislava: VEDA, p. č. 1096.

[23] Horváthová, E. 1995b. "Magické prostriedky." In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. (Elektronická podoba). Bratislava: VEDA, p. č. 1101.

[24] Horváthová, E. 1995c. "Magické úkony." In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. (Elektronická podoba). Bratislava: VEDA, p. č. 1103 .

[25] Horyna, B. 1994. Úvod do religionistiky. Praha: Oikoymenh.

[26] Chorváthová, Ľ. 1995. "Démon." In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. (Elektronická podoba). Bratislava: VEDA, p. č. 273.

[27] Jung, C. G. 2002. Paracelsica. Dvě štúdie o renesančním mysliteli a lékáři. Praha: Vyšehrad.

[28] Kieckhefer, R. 2005. Mágie ve středoveku. Praha: Argo.

[29] Klíma, O. 2002. Zarathuštra. Olomouc: Votobia.

[30] Krupa, J. 2001. Sviatosti kresťanskej iniciácie. Krst – Birmovanie – Eucharistia. Bratislava: Oto Németh.

[31] Lao-c’. 2005. Tao Te ťing. (Podľa Wang Piho kópie originálu preložili Marína Čarnogurská a Egon Bondy). Bratislava: Agentúra Fischer & Formát.

[32] Nakonečný, M. 1997. Lexikon magie. Praha: Ivo Železný.

[33] Priesner, C. – Figala, K. 2006. Lexikon alchymie a hermetických věd. Praha: Vyšehrad.

[34] Rosinský, T. 1991. Bioterapia. Príručka pre liečiteľov. Bratislava: Flash Channel.

[35] Rosinský, T. 1993. Človek, bytie a umenie. Bratislava: Teleflash.

[36] Souček, I. (2005) Poverové predstavy (terénny výskum 2005 – Starý Tekov). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

[37] Souček, I. (2006) Terénny výskum 2006 – Gajary. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

[38] Sullivan, F. P. 1998. Charizmy a charizmatická obnova. Bratislava: Serafín.

[39] Underhill, E. 2004. Mystika. Podstata a cesta duchovního vědomí. Praha: Dybbuk.

[40] Valbonesi, E. 2007. "Energia/Energy." Dostupné na: http://www.antigravity.it/aprile2007/942007.html.

[41] Wolf, J. et. al. 1992. Člověk ve světě mágie. Praha: Uniatria.

[42] Wong, E. 1997. Taoizmus. Podrobný úvod do dejín čínskej duchovnej tradície a filozofie. Praha: Pragma.

[43] Zamarovský, V. 1980. Bohovia a hrdinovia antických báji. Bratislava: Mladé letá.

[44] Zbavitel, D. 2004. Upanišady. Praha: DharmaGaia.

[45] Zbíral, D. 2005. "Vzkládání rukou v křesťanském kultu 1. – 5. století." Dostupné na: http://www.david-zbiral.cz/vzkladruk.htm.

[46] Zvěřina, J. 1992. Teologie agape I. Praha: Scriptum.