Registrace podle zákona 3/2002 Sb. : problematika snah o zamezení registrace "destruktivních kultů" a fenomén nových náboženských hnutí

Title: Registrace podle zákona 3/2002 Sb. : problematika snah o zamezení registrace "destruktivních kultů" a fenomén nových náboženských hnutí
Author: Váchal, Marek
Source document: Sacra. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 48-60
Extent
48-60
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article shows the problems which appear during the registration of religious communities according to the law 3/2002 Sb. History excurse pointed out certain religious communities which were registered during the communist regime and continue to exist regardless the fact, that they do not comply with today's laws. The next part points out the main question whether Christianity is a model for a religious community or not. This also includes the problem of registering a religious community, which follows a different tradition than Christian. It shows mainly the problém of communities, which cannot clearly establish their mission and basic points of their faith and are considered as sects then. The third part of the article is about the two-level registration and the number of signatures necessary for the registration. Most students of religions believe, that 10 000 signatures is an unbearable number. But the author believes this requirement is justified. What is to be solved is the problem of the disinterest in the first level of the registration. The proposed solution is revising the systém of special rights. The last part of the article discusses the qualitative conditions of the registration. It shows an inspiration by anti-cult theories, mainly brainwashing. This theory undergoes an analysis, which proves that it is scientifically inadequate. The conclusion points out a condition, that a psychological analysis of the head of the religious community should be performed during the registration.
References
[1] Beckford, J. (1994). The Mass Media and New Religious Movements. ISCKON Comunications Journal, 2 (2).Nalezeno [4. 5. 2012] na: http://content.isckon.org/icj/2_2/beckford.html.

[2] Hrdina, A. I. (2004). Náboženská svoboda v právu České republiky. Praha: Eurolex Bohemia.

[3] Introvigne, M. (2005). "Liar, Liar": Brainwashing, CESNUR and APA. Nalezeno [16. 6. 2011] na: http://www.cesnur.org/testi/gandow_eng.htm.

[4] Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.

[5] Lužný, D. (1996). Antikultovní hnutí: Otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství. Religio: Revue pro religionistiku, 4 (1), 17–36.

[6] Lužný, D. (2004). Stát, média a (nová) náboženství. In Nešpor, Z. R. (Ed.) Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR, pp. 92–105.

[7] Mrázek, M., Vojtíšek, Z. (2008). Nové registrace. Dingir: Časopis o současné náboženské scéně, 11 (1), 8–9.

[8] Návrh zákona o církvích a náboženských společnostech: Důvodová zpráva. Nalezeno [11. 6. 2011] na: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=378.

[9] Přibyl, S. (2007). Konfesněprávní studie. Brno: L. Marek.

[10] Přibyl, S. (2004). Právní ochrana před novými náboženskými hnutími a destruktivními kulty podle zákona č. 3/2002 Sb. Právník: Teoretický časopis pro otázky státu a práva, 143 (5), 502–520.

[11] Přibyl, S. (2004). Sekty a právo I.: Otázky právní ochrany před sektami v minulosti a současnosti. Dingir: Časopis o současné náboženské scéně, 7 (3), 74–75.

[12] Štampach, I. O. (2010). Na nových stezkách ducha. Praha: Vyšehrad.

[13] Štampach, I. O. (1999). Náboženské spektrum České republiky. In Hanuš, J. (Ed.) Náboženství v době společenských změn. Brno: Masarykova univerzita, pp. 53–72.

[14] Štampach, I. O. (2007). Peripetie české politiky ve vztahu k novým náboženským směrům. In Bubík, T., Hoffmann, H. (Eds.) Pantheon. Náboženství a politika, 1. část. Pardubice: Univerzita Pardubice, pp. 9–17.

[15] Taylor, K. E. (2006). Brainwashing: manipulace s myšlením. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.

[16] Tretera, J. R. (2002). Stát a církev v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

[17] Václavík, D. (2010). Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada Publishing, a.s.

[18] Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum. Nalezeno [16. 6. 2011] na: http://www.dingir.cz/vojtisek.shtml.

[19] Vojtíšek, Z. (2007). Neúspěšné návrhy na registraci náboženských společností podle zákona 3/2002 Sb. v letech 2002–2006. In Bubík, T., Hoffmann, H. (Eds.) Pantheon. Náboženství apolitika, 1. část. Pardubice: Univerzita Pardubice, pp. 72–79.

[20] Vojtíšek, Z. (2003a). Nový český konfesní zákon a právní postavení nových náboženských hnutí v České republice. Teologická revue, 74 (2), 197–206.

[21] Vojtíšek, Z. (2003b). Hinduismus, buddhismus a islám v současné české společnosti. Přednáška, 28. listopad 2003, Plzeň. Nalezeno [27. 5. 2012] na: http://www.dingir.cz/vojtisek.shtml.

[22] Výsledky připomínkového řízení. Nalezeno [30. 4. 2012] na: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=378.

[23] Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

[24] Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Zrušen s účinností k 7. 1. 2002.

[25] Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

[26] Seznam členů ministerské expertní komise pro otázky vztahu státu a církve. Nalezeno [30. 4. 2012] na: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=378.

[27] Zápisy zasedání Komise vlády a Ministerské expertní komise. Nalezeno [30. 4. 2012] na: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=378.