Religious biases in funding religious studies research?

Title: Religious biases in funding religious studies research?
Variant title:
  • Religionistické výzkumy pod vlivem náboženství? : problém financování
Author: Wiebe, Donald
Source document: Religio. 2009, vol. 17, iss. 2, pp. [125]-140
Extent
[125]-140
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Although the scientific study of religion has found a place in the context of the modern university it has seldom found full emancipation from religious and theological agendas. This in large measure accounts for the limited financial resources available for research in the field of "religious studies". Furthermore, the scientific study of religion has little or no visibility outside the context of the modern university and is "off the radar screen" of most science funding agencies. Students of religion, therefore, are often tempted to seek funding for their projects wherever it can be found, including those with clearly stated religious agendas. I argue here that, in the long run, this will have a detrimental effect on the scientific study of religion and, possibly, on the overall agenda of the modern university.
Ačkoli si religionistika na současných univerzitách vydobyla své místo, jen zřídka se jí podařilo dosáhnout plného osamostatnění od náboženských a teologických snah. To platí zejména v případě omezených finančních prostředků na poli "studia náboženství". Navíc je religionistika jen málo viditelná - pokud vůbec - mimo univerzitní prostředí a "radary" většiny grantových agentur ji obvykle neregistrují. Religionisté jsou proto často v pokušení hledat prostředky k financování svých výzkumů, kdekoli je to jen možné, a to včetně organizací nepokrytě náboženské povahy. Zastávám zde stanovisko, podle kterého tento přístup v dlouhodobém horizontu religionistice uškodí a bude mít možná neblahý dopad dokonce i na obraz současného univerzitního prostředí jako celku.