Forgotten musicians. Documenting musical life at the Viennese imperial court in the eighteenth century

Variant title
Zapomenutí hudebníci. Dokumentace hudebního dění na vídeňském císařském dvoře v 18. století
Source document: Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 1, pp. [93]-112
Extent
[93]-112
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
V průběhu 18. století vyvrcholila intenzita v pěstování hudby na vídeňském císařském dvoře, následovaná poměrně rychlým úpadkem. Co se současného stavu bádání týče, badatelé se detailně věnovali mnoha jednotlivým hudebníkům, sloužícím u císařského dvora, zkoumali též, jakou roli hráli veřejná správa a jednotliví panovníci v hudebním životě Vídně. Nicméně systematický výzkum některých základních pramenů pro porozumění jak fungovala Hofmusikkapelle, dosud nebyl podniknut. Tato studie podává přehled rozvíjející se organizační struktury dvorské hudby v době mezi vládou Josefa I. a Josefa II.; představuje cíle, prameny a předběžné výsledky výzkumného projektu, jehož záměrem je odkrýt nové pohledy na hudební život ve Vídni v tomto období. Příspěvek je věnován především otázce primárních pramenů, které poskytují vhled do protokolu a zvyklostí dvorské hudby, a které zároveň podávají mnohostrannější obraz zde zaměstnaných hudebníků, problematiku zaměstnavatelské praxe, finančního ohodnocení, životní úrovně, nemocí a smrti.
Document