Kosterní materiál v kontextu archeologických nálezů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

Title: Kosterní materiál v kontextu archeologických nálezů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
Variant title:
  • Skeletal material in the context of archaeological finds from the collections of the Vlastivědné muzeum, Olomouc
  • Knochenmaterial im Kontext der archäologischen Funde aus den Sammlungen des Heimatkundemuseums in Olmütz
Author: Šín, Lukáš
Source document: Šín, Lukáš. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor); Magar, Bernd (Translator); Charvátová, Irma (Translator); Long, Tony (Translator). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 216-221
Extent
216-221
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Předložená práce uvádí výsledky inventarizace antropologického materiálu z jednotlivých lokalit ze sbírek archeologického oddělení Vlastivědného muzea v Olomouci. Snahou bylo zjistit, jaký antropologický materiál se aktuálně v muzejních depozitářích nacházel. Výzkum navazuje na záměr Ústavu antropologie vytvořit databázi kosterního materiálu uloženého ve sbírkách moravských muzeí. Výstup práce tvoří soupis lokalit, k němuž jsou připojeny stručná charakteristika kosterního materiálu a informace o uložení, nálezových okolnostech a data.
The article presents the results of an inventory of anthropological material from specific locations in the collections of the Vlastivědné muzeum, Olomouc. The main objective was to establish the nature of the anthropological material contained in the museum depositories. The research accords with Institute of Anthropology plans to create a database of all the skeletal material preserved in the collections of Moravian museums. The major part of the paper is taken up with a list of locations, accompanied by the brief characteristics of the skeletal material, information on the whereabouts of deposition, circumstances of discovery, and dating.
References
[1] Bajerová, A. 2006: Kosterní materiál ze středověku a novověku (13.–20. století) ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě, rukopis bakalářské práce ulož. v archivu Ústavu antropologie PřF MU v Brně. Brno.

[2] Bém, M. a kol. 2001: Archeologické zrcadlení. Olomouc.

[3] Gottwald, A. 1930: Několik nových nálezů z Prostějovska, ČVSMO XLIII, 71–72.

[4] Hošková, M. 2000: Vlastivědné muzeum v Olomouci. In: Kubešová, I. – Vrtalová, J.(ed.): Olomoucká muzea, archivy a knihovny, 13–15. Olomouc.

[5] Kollmann, V. 1999: Vlastivědné muzeum v Olomouci – stručná historie, současnost, perspektivy. In: Tlusták, V. (ed.): 150 let olomouckého muzejnictví, 3–7. Olomouc.

[6] Krchová, K. 2001: Zpracování antropologického materiálu v Regionálním muzeu v Mikulově, rukopis ročníkové práce, ulož. v archivu Ústavu antropologie PřF MU v Brně. Brno.

[7] Přikryl, F. 1890: Praehistorické nálezy u Kroměříže a Kvasic, ČVSMO VII, 14–21.

[8] Tvrdý, Z. 2003: Antropologický materiál ve sbírkách Slezského muzea v Opavě, rukopis ročníkové práce, ulož. v archivu Ústavu antropologie PřF MU v Brně. Brno.