Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických výskumov

Title: Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických výskumov
Variant title:
  • The origins of the town of Prešov deduced from the results of the latest archaeological research
  • Die Anfänge der Stadt Prešov aufgrund der Ergebnisse der jüngsten archäologischen Grabungen
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 393-403
Extent
393-403
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Archeologický výskum v Mestskej pamiatkovej rezervácii Prešov v polohách Hlavná ul. č. 121, Slovenská ul. č. 6 a Svätoplukova ul. č. 1 zdokumentoval sídliskové zahĺbené objekty, ktoré predstavujú v súčasnosti prvé hmotné pramene pre poznanie charakteru a rozsahu osídlenia, ako aj života a hospodárskych aktivít obyvateľov mesta z obdobia tesne po jeho založení. Objekty môžeme na základe keramiky zaradiť do druhej tretiny 13. – začiatku 14. storočia.
Archaeological research carried out in the Prešov Municipal Protected Area at Hlavná Street no. 121, Slovenská Street no. 6 and Svätoplukova Street no. 1 has revealed sunken buildings that represent the first material sources for the study of the nature and extent of the settlement, as well as the life and agricultural activities of the town inhabitants in the period immediately after its establishment. On the basis of ceramic finds, the buildings may be placed in the second third of the 13th century and the early 14th century.
References
[1] BÉREŠ, J.–TOMÁŠOVÁ, B., 1991: Druhá etapa záchranného výskumu v Prešove – Zweite Etappe der Rettungsgrabung in Prešov, AVANS 1989, 28–29. Nitra.

[2] BLAHUTA, F., 1963: Nálezy na Sídlisku II v Prešove v rokoch 1961–1962 – Funde auf der Siedlung Nr. 2 in Prešov in den Jahren 1961–1962, Študijné zvesti AÚ SAV 11, 153–168.

[3] BUDINSKÝ–KRIČKA, V., 1961: Slovanské osídlenie na severovýchodnom Slovensku – Die slawische Besiedlung in der Nordostslowakei, Slovenská archeológia 9, 347–390.

[4] FRÝDA, F., 1977: Zemnice 13. století z Plzně-Roudné – Halbgrubenhaus aus dem 13. Jh. aus Plzeň-Roudná, AH 3, 63–66.

[5] KLÁPŠTĚ, J.–VELÍMSKÝ, T., 1977: Mostecké zemnice 13. století – Grubenhäuser von Most aus dem 13. Jahrhundert, AH 3, 121–129.

[6] KLČO, M., 1988: Novoveké nálezy z Prešova – Neuzeitliche funde aus Prešov, AVANS 1987, 75. Nitra.

[7] KOLEKTÍV, 1962: Archeologický výskum na východnom Slovensku roku 1961, Študijné zvesti AÚ SAV 9, 288–304.

[8] LAMIOVÁ–SCHMIEDLOVÁ, M., 1964: Kontrolný výskum v Ostrovanoch v roku 1963 – Kontrollgrabung in Ostrovany im Jahre 1963, Študijné zvesti AÚ SAV 13, 233–264.

[9] MIROŠŠAYOVÁ, E.–TOMÁŠOVÁ, B., 2001: Záchranný výskum na diaľničnom privádzači v Prešove – Rettungsgrabung auf der Fernstrassenzuleitung Prešov-Západ, AVANS 2000, 153–154. Nitra.

[10] PROCHÁZKA, R., 2007: Archeologie a poznání moravských a slezských měst – Die Archäologie als Mittel zum Kennenlernen von mährischen und schlesischen Städten im Mittelalter, AH 32, 37–80.

[11] RICHTER, M., 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera – Hradištko bei Davle – eine Kleinstadt des Ostrover Klosters. Praha.

[12] SEDLÁK, I. A KOL., 1965: Dejiny Prešova I. Košice.

[13] SLIVKA, M., 1983: Nálezy kachlíc z Prešova – Kachelfunde aus Prešov, AVANS 1982, 226–227. Nitra.

[14] SLIVKA, M.–VALLAŠEK, A., 1986: Archeologický výskum stredovekého hrádku v Medziankach – Die archäologische Erforschung der mittelalterlichen kleinen Burg in Medzianky, Nové obzory 28, 137–162.

[15] STANÍK, I.–URMINSKÝ, J., 2003: Nálezy drevozemných objektov na Hviezdoslavovej ulici 12 v Trnave, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 7, 9–28.

[16] ŠVORC, P., 1997: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov.

[17] TOMÁŠOVÁ, B., 1990: Záchranný výskum v Prešove – Rettungsgrabung in Prešov, AVANS 1988, 161. Nitra.

[18] TOMÁŠOVÁ, B.–ULIČNÝ, M., 1998: Včasnoslovanské sídlisko v Prešove – Frühslawische Siedlung in Prešov, Východoslovenský pravek 5, 157–172.

[19] TOMÁŠOVÁ, B.–ULIČNÝ, M., 2000: Archeologický výskum Dolnej brány v Prešove – Archäologische Untersuchung des Unteren Tores in Prešov, AVANS 1999, 138–139. Nitra.

[20] TOMÁŠOVÁ, B.–ULIČNÝ, M., 2000a: Výskum mestského opevnenia v Prešove – Untersuchung der Stadtbefestigung in Prešov, AVANS 1999, 139–140. Nitra.

[21] ULIČNÝ, F., 1990: Dejiny osídlenia Šariša – Besiedlungsgeschichte des Šariš-Gebietes. Košice.

[22] ULIČNÝ, M., 2000: Archeologický prieskum počas rekonštrukčných prác v centre Prešova – Archäologische Ekundung während der Rekonstruktionsarbeiten im Stadtzentrum von Prešov, AVANS 1999, 140–141. Nitra.

[23] ULIČNÝ, M., 2000a: Stredoveké mestské opevnenia v Sabinove a v Prešove. In: Bardkontakt 2000 (nestránkované). Bardejov.

[24] ULIČNÝ, M., 2000b: Keramika z Hanigovského hradu – Keramik von der Burg Hanigovce, AVANS 1999, 141–142. Nitra.

[25] ULIČNÝ, M., 2002: Archeologický prieskum v MPR Prešov – Archäologische Geländeerkundung in Prešov, AVANS 2001, 210–212. Nitra.

[26] ULIČNÝ, M., 2003: Výskum v Mestskej pamiatkovej rezervácii Prešov – Grabung Denkmalschutzgebiet in Prešov, AVANS 2002, 152–153. Nitra.

[27] ULIČNÝ, M., 2003a: Veľká stredoveká kolonizácia a keramická produkcia na východnom Slovensku – Die mittelalterliche Kolonisation und die keramische Produktion in der Ostslowakei, AH 28, 611–620.

[28] ULIČNÝ, M., 2003b: Keramika z hradu Solivar – Keramik aus der Burg Solivar. In: Východoslovenský pravek 6, 213–217.

[29] ULIČNÝ, M.–HARČAR, P., 2006: Archeologický výskum na Slovenskej ulici č. 6 v Prešove – Archaeological research on the Slovenská Street No. 6 in Prešov, Monumentorum tutela 17, 185–202.

[30] ULIČNÝ, M.–HARČAR, P., 2007: Archeologický výskum v MPR Prešov – Archäologische Ausgrabungen im Stadtdenkmalreservat Prešov, AVANS 2005, 193–194. Nitra.

[31] ULIČNÝ, M.–HARČAR, P., v tlači: Vrcholnostredoveký objekt z Hlavnej ulice č. 121 v Prešove, Východoslovenský pravek IX – An object from the high middle ages in Hlavná street, Prešov, v tlači.

[32] URBANOVÁ, N., 1986: Prešov. Pamiatková rezervácia – Prešov. Eine Stadt unter Denkmalschutz. Bratislava.